อนามัยแม่และเด็ก

 • ‘กฤตยาแสดงทัศนะว่า สังคมควรทำให้การท้องทุกท้อง ไม่ว่าจะท้องพร้อมหรือไม่พร้อมเป็นเรื่องปกติก่อน การมองว่าถ้าท้องไม่พร้อมแล้วเป็นปัญหาส่งผลให้ผู้หญิงไม่มีทางเลือก แต่หากมองว่าท้องทุกท้องไม่ว่าจะตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือเกิดความผิดพลาด เป็นท้องที่สามารถจัดการได้ ไม่ว่าจะด้วยการยุติการตั้งครรภ์หรือไม่ก็ตาม ประการต่อมาคือต้องทำให้การท้องที่ไม่พร้อมมีทางเลือกและทางเลือกทุกทางนั้นต้องปลอดภัย ถูกกฎหมาย และให้คนทุกกลุ่มทุกเหล่าเข้าถึงบริการได้’ จาก-ท้องในวัยรุ่น ‘ปัญหา’ ของวัยรุ่น หรือ ‘ปัญหา’ ของผู้ใหญ่?
  2020-03-08 17:07
 • กระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยเขตสุขภาพที่ 12 ผลงานอนามัยแม่และเด็กแนวโน้มดีขึ้น อัตรามารดาเสียชีวิตลดลง ใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามบริบทพื้นที่
  2017-11-23 19:35
 • สธ.เร่งแก้ปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้ หลังพบอัตราการเสียชีวิตมารดาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และมีแนวโน้มอัตราภาวะขาดออกซิเจนในเด็กแรกเกิดสูงขึ้น ล่าสุดในปี 2560 คิดเป็น 28.69 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
  2017-10-17 14:02
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชูผลงาน กนิษฐา ฤทธิ์เต็ม อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก ของ รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เป็นต้นแบบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใช้ความสามารถสื่อสาร 3 ภาษา ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ ในกลุ่มคนไทย เขมร และลาว โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ขมิ้น ไพล ตระไคร้ เป็นต้น ช่วยเพิ่มน้ำนม ลดค่าใช้จ่าย เสริมพัฒนาการเด็กตามวัย สร้างสายใยรักในครอบครัว และส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรงสมวัย
  2017-08-14 10:27
 • การแพทย์ผดุงครรภ์หรือการแพทย์เฉพาะทางแม่และเด็กนั้น เฟื่องฟูขึ้นนับตั้งแต่โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้เกิดขึ้นครั้งแรก ได้รับพระราชทานกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันคือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  2017-03-18 13:42
 • อนามัยแม่และเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้าขั้นวิกฤติ โดยพบว่าอัตราส่วนมารดาตายสูงกว่าเป้าหมายระดับประเทศประมาณ 3 เท่า
  2017-03-05 19:31
 • สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีความน่าเป็นห่วงเข้าขั้นวิกฤตอยู่มาก เหตุเพราะอัตราส่วนการตายของมารดายังเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยพบสูงสุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 82.81, 67.43 และ 63.93 ต่อแสนคนในการเกิดมีชีวิต ตามลำดับ (เกณฑ์มาตรฐาน ไม่ควรเกิน ร้อยละ 15 ต่อแสนคนในการเกิดมีชีวิต)  
  2016-04-05 15:29
 • สปสช.แจง เกณฑ์การจ่ายงบ QOF ยึดตาม NICE guidance ประเทศอังกฤษ จ่ายเงินเสริมงบผู้ป่วยนอก 45-92 บาทต่อหัวประชากร หนุนงานบริการระดับปฐมภูมิ 1,204 แห่ง ภายใต้ตัวชี้วัด 9 รายการ ตามข้อตกลงร่วมกับ สธ. เผยผลงานปี 57 ช่วยสร้างความตื่นตัวงานอนามัยแม่และเด็ก การจัดการโรคเรื้อรังระดับอำเภอ รวมถึงพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่
  2014-11-16 16:18
 • สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขไทย จัดหลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาลของราชอาณาจักรภูฏาน ด้านการดูแลอนามัยแม่และเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ระหว่างพ.ศ.2558-2560  
  2014-09-14 12:16
 • สปสช.เผยสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ นอกเหนือรักษาพยาบาล ยังเน้นส่งเสริมป้องกันโรคสำหรับคนไทย 65 ล้านคน กระจายสู่พื้นที่และสถานพยาบาลเพื่อจัดบริการ ครอบคลุมตั้งแต่งานอนามัยมารดา ฝากครรภ์ ตรวจคัดกรองโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ดาวน์ซินโดรม เอชไอวี งานอนามัยเด็ก ตั้งแต่การให้วัคซีนขั้นพื้นฐานในกลุ่มอายุต่างๆ ทันตกรรม จนถึงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในชุมชน ผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
  2014-08-13 18:05
 • จุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการโครงการบัตรสุขภาพโดยความสมัครใจนั้น เริ่มดำเนินการในสมัยนพ.อมร นนทสุต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น โดยได้เริ่มทดลองโครงการ ในปี 2526 ซึ่งถือว่า เป็นระยะที่ 1 ในกลุ่มแม่และเด็ก ใช้ขื่อว่า “โครงการกองทุนพัฒนาอนามัยแม่และเด็กโดยใช้บัตรประกันสุขภาพ” เพื่อทดลองหารูปแบบและความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาการประกันสุขภาพภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก การส่งเสริมสุขภาพและการให้ภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ในระยะแรก พื้นที่ดำเนินการมี 7 จังหวัด 18 หมู่บ้าน ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ลำพูน นครสวรรค์ เพชรบุรี ราชบุรี และสงขลา ในระยะแรกนี้ มีการแยกประเภท ลักษณะและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของบัตรไว้ดังนี้
  2014-08-05 22:12
 • โครงการ "ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์" ด้วย "บัตรสุขภาพแม่และเด็ก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา
  2013-08-27 07:50