โรคไม่ติดต่อ

 • สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑ มีฉันทมติเห็นชอบ ๔ ประเด็นนโยบายสาธารณะ “สร้างพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง-อีสปอร์ตปกป้องเด็กและเยาวชน -แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ-บริการทันตกรรม” เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย พร้อมสานพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
  2018-12-14 16:11
 • มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พบความก้าวหน้าอย่างน่าพอใจ พร้อมพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 4 ประเด็นร้อน ชูรู้เท่าทันสุขภาพเพื่อการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ-พื้นที่สาธารณะในเขตเมือง-อีสปอร์ตกับสุขภาวะของเด็ก และการคุ้มครองบริการด้านทันตกรรม 
  2018-12-14 11:50
 • ไทยร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค และว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมคู่ขนานด้านสาธารณสุขในระหว่างการประชุม 2 หัวข้อ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และแอลกอฮอล์ โรคไม่ติดต่อ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2018-09-26 17:15
 • คณะทำงานระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องโรคไม่ติดต่อ ชื่นชมผู้นำรัฐบาลไทย และกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้นำจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อ (NCDs) มีความก้าวหน้าเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน
  2018-09-07 21:53
 • “NCD Forum 2018” จี้รัฐลงทุนจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุ ควักจ่าย 1 เหรียญ ได้ผลตอบแทนคืน 7 เท่า “พญ.สุพัตรา” เปิดตัวเลขการเงินด้านสุขภาพประเทศไทย ระบุ หมดกับการรักษา NCDs มหาศาล
  2018-08-23 15:02
 • รองปลัด สธ.เผยผ่านเวทีมหกรรมสุขภาพต้าน NCDs เปิด 6 ยุทธศาสตร์เด็ด ลดเค็ม-หวาน คิดภาษีน้ำตาล สร้างอาหารทางเลือก ผนึกภาคีเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน ยกระดับหมอครอบครัว ตั้งชมรมออกกำลังกายทุก รพ.สต. ผุดศูนย์ข้อมูล real time บูรณาการจากนโยบายลงสู่พื้นที่ ยืนยันแม้เป็นราชการก็สามารถขับเคลื่อนสังคมได้
  2018-08-21 14:25
 • กระทรวงศึกษาธิการ ขานรับนโยบายต่อต้านโรคไม่ติดต่อ NCDs จ่อรับภูมิรู้จาก สธ. ปรับแปลงเป็นกิจกรรม-หลักสูตร เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู นักเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่สุขอนามัยที่ดี
  2018-08-15 14:33
 • สาระที่น่าสนใจนี้ได้สกัดมาจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2561
  2018-08-03 09:04
 • องค์การอนามัยโลกจัดอันดับไทยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเป็นอันดับ 3 ของโลก ร่วมกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน เร่งดำเนินการ 6 ยุทธศาสตร์ แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
  2018-07-18 11:19
 • คณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ประชุมขับเคลื่อน รพซเค็มน้อย อร่อย (3) ดี ทั่วประเทศ รวม 83 แห่ง พร้อมเดินหน้าเพื่อปรับลดค่าปริมาณโซเดียม จากเดิม 2,400 มิลลิกรัม/วัน เป็น 2,000 มิลลิกรัม/วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประชาพิจารณ์ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
  2018-06-04 14:00
 • รมว.สธ.เผยไทยตั้งเป้าเป็นประเทศชั้นนำ 1 ใน 3 ของเอเชียด้านการป้องกันควบคุมโรคภายในปี 2579 โดยไทยมีระบบการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายและภัยสุขภาพที่ครบวงจร ตรวจจับรวดเร็ว รายงานแบบเรียลไทม์ ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันการแพร่กระจายโรค ขณะที่งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อนั้น ในปี 2017 องค์การอนามัยโลกประเมินไทยมีผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นอันดับ 3 ของโลก ร่วมกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน
  2018-03-19 13:19
 • สธ.จ่อชงกฎหมายควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หลังพบสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และโรคไตวายเรื้อรัง เพื่อเป็นเครื่องมือทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค
  2016-09-17 23:17

Pages