DHS

 • กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอสู่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ บูรณาการประชาชน เอกชน และรัฐ สร้างกลไกประชารัฐ เพื่อประชาชนในแต่ละอำเภอให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คนไทยใส่ใจดูแลกัน ลดปัญหาการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน ขณะนี้ทำไปแล้ว 200 อำเภอ และจะครบทุกอำเภอในปี 61
  2017-08-06 18:29
 • ปลัด สธ.ชี้ระบบสุขภาพชุนชนจะเป็นธรรมและยั่งยืน ต้องพัฒนาคน และระบบบริการปฐมภูมิ
  2017-07-21 18:28
 • คณะแพทย์ ม.นเรศวร เดินหน้าปฏิรูปการสอน เปิดตัวหลักสูตรผลิตแพทย์และบุคลากรสุขภาพแนวใหม่ ดึงนวัตกรรมเรียนรู้สหวิชาชีพ “IPE” เสริมหลักสูตร “แพทย์ 7 ดาว” ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพระหว่างปฏิบัติงาน คาดเริ่มใช้จริงในปีการศึกษา 2562 รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
  2017-06-10 16:21
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 (ด้านสาธารณสุข) ขยายผลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่ครบทั้ง 878 อำเภอในปี 2562 เตรียมร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี รองรับการดำเนินงาน รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณในการแก้ปัญหาเสนอ ครม.พิจารณา
  2017-05-29 20:32
 • “ยาโต๊ะโมเดล” โครงการสุขภาพระดับตำบล ที่บาเร๊ะเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เน้นแก้เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในชุมชน ร่วมปลูกพืชสมุนไพร ออกกำลังกาย บนเป้าหมายสุขภาวะดี ไม่มีโรคแทรกซ้อน   
  2016-11-30 09:56
 • เครือข่ายสุขภาพ อ.ละงู ทำโครงการเชิงรุก "หมอน้อย" อบรมชาวบ้านให้ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล เผยสมเด็จพระเทพฯ พระราชทุนมาช่วยผลิต ขณะเดียวกัน ยังทำธนาคารการแพทย์เปิดให้ยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยตามบ้าน 
  2016-10-10 15:29
 • “หมอวิจารณ์ พาณิช” หนุนบริหารจัดการสุขภาพระดับอำเภอสนับสนุนระบบสุขภาพประเทศ ชี้เป็นกลไกสำคัญช่วยประเทศไทยฝ่าสิ่งท้าท้ายระบบสุขภาพ ทั้งความขัดแย้ง ระบบทุนนิยม เทคโนโลยี โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคระบาด แถมสร้างความยั่งยืน “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
  2016-08-31 16:15
 • "หมอโสภณ" ชูระบบสุขภาพอำเภอ ที่ทำงานแบบประชารัฐ ช่วยประชาชนสุขภาพดีแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ชี้บุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานใกล้ชิดกับพื้นที่ ต้องมีค่านิยมและพฤติกรรมร่วมกัน ได้แก่ เป็นนายตัวเอง มีภาวะผู้นำ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและต้องอ่อนน้อมถ่อมตน
  2016-06-24 23:14
 • สธ.-สปสช.นำร่อง 60 พื้นที่ทำเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ยึดแนวทางใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทดลองปฏิบัติจริง สู่การถอดบทเรียน ประเมินปัจจัยเสี่ยงและเส้นทางแห่งความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบขยายไปยังพื้นที่อื่น ชี้แนวโน้มทิศทางระบบสุขภาพ ต้องเน้นภาคประชาชนและท้องถิ่นส่วนร่วมมากขึ้น
  2016-03-29 12:36
 • กระทรวงสาธารณสุข โชว์ต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 67 แห่ง โรงเรียน อสม. 50 แห่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ครบทุกอำเภอ เป็นเครือข่ายช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้จัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าขยาย ให้ครบทุกตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ และจะขยายให้ครบทุกตำบลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
  2016-02-21 12:23
 • สธ.เดินหน้าระบบสุขภาพอำเภอและเขตบริการสุขภาพไปพร้อมกัน รองรับการบริการในพื้นที่ ตั้งเป้าปี 59 มีระบบสุขภาพอำเภอเชื่อมโยง ปฐมภูมิและท้องถิ่น พัฒนางาน ลดอุบัติเหตุ คลินิกโรคไตเรื้อรัง ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทีมหมอครอบครัว 
  2016-01-21 21:30
 • ,
  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ แก่ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ ผู้นิเทศงานพัฒนาระบบบริการสาขาปฐมภูมิและสุขภาพระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
  2016-01-21 21:10

Pages