มติครม.26มี.ค.เห็นชอบสปสช.ทำหน้าที่เคลียริ่งเฮาส์

Wed, 2013-03-27 16:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

มติครม. 26 มี.ค.56 เห็นชอบการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข  (National Clearing House) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายการบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอดังนี้

1. มอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในการควบคุมดูแลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ได้แก่ การทำหน้าที่หน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ตามนโยบายการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล เพื่อบริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข (Claim center) ของสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่ให้บริการผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว และผู้ประกันตน รวมทั้งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่สมัครใจ โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 26 (14)

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการประกันสังคม ให้ความร่วมมือและมอบหมายให้ สปสช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับกรมบัญชีกลาง และสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ให้กับสำนักงานประกันสังคม

3. เห็นชอบให้มีกลไกคณะทำงานฯ โดยให้รองปลัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่งเป็นประธาน และให้มีหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ รวมถึงการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สปสช. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่สมัครใจ เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป โดยมีระยะเตรียมการใน ปี 2556

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2556--