โพลชี้ฮิตตั้งวงดื่มฉลองปีใหม่สธ.เล็งติด'ภาพเตือน'ข้างขวด

Fri, 2013-12-27 06:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน - 'ดีดีซีโพล'สำรวจทัศนคติคนไทย พบร้อยละ 27 ตั้งใจดื่มฉลองปีใหม่ ร้อยละ 25.6 ไม่หวั่นเมาขับรถ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยปี'57 ออกภาพ คำเตือนขวดเหล้า

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงว่า ดีดีซีโพล (DDC Poll) ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ และ จ.นครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา ได้ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 2,058 ราย ใน 21 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสาคร เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ร้อยละ 27.1 ตั้งใจจะดื่มในช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้อยละ 45.4 ไม่ดื่ม ส่วนที่เหลือไม่แน่ใจ ขณะที่ ร้อยละ 11.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และร้อยละ 42.5 ของกลุ่มที่ดื่มเป็นประจำทุกวัน อยากให้สมาชิกในครอบครัวร่วมดื่มเหล้าด้วย

นพ.โสภณแถลงอีกว่า นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า ร้อยละ 44.2 ไม่รู้สึกดีเมื่อได้รับกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ ร้อยละ 22.5 รังเกียจผู้ดื่มเหล้าเป็นประจำ ส่วนร้อยละ 34.1 ระบุว่าผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเป็นคนมีปัญหา อีกร้อยละ 31.9 ระบุว่า ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำมีเพื่อนมาก ร้อยละ 5.9 ระบุว่าผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเท่ แต่เมื่อถามว่าการดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ส่งผลต่ออะไรบ้าง ร้อยละ 77.6 ระบุว่า อุบัติเหตุ ร้อยละ 68.1 ระบุว่า ภัยสุขภาพ ร้อยละ 49.3 ระบุว่า ภัยสังคม มีเพียงร้อยละ 4.9 ระบุว่าไม่มีปัญหา แต่ที่น่ากังวลคือ พบว่าคนดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้าน ปกติจะขับรถเอง มีถึงร้อยละ 25.6

"เมื่อถามถึงการออกกฎหมายควบคุม พบว่า ร้อยละ 76.3 เห็นด้วยหากมีการบังคับให้มีภาพคำเตือนบนกล่อง หรือ ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนซองบุหรี่ และร้อยละ 77.8 ให้มีกฎหมายห้ามขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดเมื่อดื่มเหล้า อีกทั้งยังต้องการให้หน่วยงานรัฐจัดประชุม สัมมนาในโรงแรม หรือสถานที่ ที่ไม่กระทำผิด พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ถึงร้อยละ 77.8 และร้อยละ 67.7 ต้องการให้มีกฎหมายห้ามแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานดนตรี กิจกรรมอีเวนต์ต่างๆ" นพ.โสภณกล่าว และว่า จากผลสำรวจดังกล่าว ชัดเจนว่ายังต้องรณรงค์ลดการดื่มอย่างต่อเนื่อง และต้องเดินหน้าออกกฎหมายควบคุมต่อไป โดยเฉพาะการมีสัญลักษณ์คำเตือนบนขวดเหล้าเหมือนซองบุหรี่ ก็มีการสำรวจว่าเห็นด้วยให้ดำเนินการ ดังนั้น ในปี 2557 จะเดินหน้าเรื่องนี้ด้วย

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 28 ธ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--