รมว.แรงงานมอบนโยบาย สปส. เน้นลดเหลื่อมล้ำการใช้สิทธิผู้ประกันตน

Tue, 2015-09-08 17:11 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.แรงงาน มอบนโยบายลดความเหลื่อมล้ำการใช้สิทธิผู้ประกันตน ยึดหลักธรรมาธิบาล ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนฯ จนท.-สถานพยาบาล ผู้ประกันตนต้องร่วมใจช่วยแก้ปัญหาด้านบริการให้มีมาตรฐานตามสากลยอมรับ  ‘เร่ง’ ยกร่าง กม. ลำดับรอง 17 ฉบับ เสร็จภายใน 20 ต.ค. 58 เตรียมพร้อมโอน ม.40 กรณีชราภาพให้ กอช.

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานประกันสังคม ว่า ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เป็นพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาระบบแห่งชาติ แรงงานนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพ มีคุณค่าในตนเอง และจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มทักษะ ขีดความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งได้รับสิ่งที่ได้เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ ให้เกิดเป็นแรงผลักดัน ฉะนั้นการที่แรงงานจะมีความพร้อมและสามารถปลดปล่อยศักยภาพตนเองออกมาในรูปของการทุ่มเท ประสิทธิภาพสำเร็จของงาน จะต้องได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์ในเรื่องของความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิที่ดี

สำหรับในภาพรวมมีความพอใจการทำงานของสำนักงานประกันสังคม ที่ปัจจุบันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีผู้ประกันตนอยู่จำนวนหนึ่งที่ยังได้รับดูแลไม่ครบถ้วน มีความเหลื่อมล้ำจากการที่ไม่ได้รับดูแลการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลคู่สัญญาของรัฐ ทำให้เกิดการไม่เท่าเทียมกัน ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้การคุ้มครองดูแล และสร้างความเชื่อมั่น ขอให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมทุกส่วนต้องทำงานด้วยความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ และทำงานเพื่อส่วนรวม พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการบริการที่เป็นธรรม เป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง พร้อมให้ยึดถือนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักการทำงาน และสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรว่ามีผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน และรอรับความช่วยเหลือเพราะยังไม่ได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานดีพอตามที่สากลยอมรับ

ส่วนสถานพยาบาลขอให้มีความเห็นใจผู้ประกันตนด้วยความเอื้ออาทร ดูแลเอาใจใส่ความทุกข์ความเดือดร้อน และต้องมีจิตใจในการให้บริการผู้เดือดร้อนที่ถือเป็นเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาให้หมดสิ้น และพร้อมผลักดันให้งานประกันสังคมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย และเชื่อมั่นว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการเพื่อเพิ่มสิทธิในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยึดถือและดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและครอบครัวเป็นการเร่งด่วน ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เอาเปรียบ

สถานพยาบาลภายใต้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายกองทุนที่เกี่ยวข้อง การบริหารการลงทุน ต้องมีการเตรียมการจัดทำแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ให้เกิดความสมดุลระหว่างอัตราการผลตอบแทน ระดับความเสี่ยง โดยมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะของหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) เสริมสร้างศักยภาพและความมั่นคงของการลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก

นอกจากนี้ต้องทำงานเชิงรุก อย่างปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วตามแก้ปัญหา ต้องประมาณการและเตรียมการแก้ปัญหาในส่วนนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามทุจริตเป็นอันดับแรกๆ โดยต้องมีแผนการ แนวทางในการแก้ปัญหาการป้องกันปราบปรามทุจริตที่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นเรื่องสนองต่อนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เสนอขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยผลักดันการยกร่างกฎหมายลำดับรอง 17 ฉบับ ภายหลัง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ และการค้างชำระเงินสมทบเข้ากองทุนฯ จากรัฐบาล รวมถึงการปรับโครงสร้างสำนักบริหารการลงทุน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับโครงสร้างสำนักบริหารการลงทุน และให้ดำเนินการการยกร่างกฎหมายลำดับรอง 17 ฉบับ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับยกเลิกการประกันสังคมมาตรา ๔๐ กรณีบำนาญชราภาพ และการโอนผู้ประกันตนที่สมัครใจ พร้อมเงินสมทบไปให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รวมถึงให้มีการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ