‘ปลัด สธ.’ แต่งตั้ง ‘นพ.สสจ.-ผอ.รพ.’ ย้าย ‘นพ.สสจ.’

Thu, 2016-01-14 17:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“หมอโสภณ” ลงนามคำสั่ง ย้าย นพ.สสจ. ย้าย ผอ.รพ.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.รพ.นครศรีธรรมราช พร้อม แต่งตั้ง นพ.สสจ.ใหม่ และให้ “นพ.รายิน อโรร่า” จาก รพ.ลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สนง.ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทอีกตำแหน่งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ เลขที่ 64 และ 65/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

1.นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.กำแพงเพชร เป็น นพ.สสจ.พิจิตร

2.นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.ลพบุรี เป็น นพ.สสจ.ปราจีนบุรี

3.นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นพ. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.อ่างทอง เป็น นพ.สสจ.ลพบุรี

4.นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เป็น นพ.สสจ.กำแพงเพชร

5.นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นพ. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ศรีสะเกษ เป็น นพ.สสจ.เพชรบูรณ์

6.พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล นพ. (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา) รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็น ผอ.รพ.อำนาจเจริญ

7.นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

และลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 76/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา รักษาราชการแทน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์

2.นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ยโสธร

ลงนามในคำสั่งที่ 77/2559 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.ให้ นพ.รายิน อโรร่า นพ. (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) รพ.ลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) อีกตำแหน่งหนึ่ง

2.ให้ ผอ.สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สป.สธ. ตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติราชการในฐานะ ผอ.กองและบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สป.สธ.ในฐานะ ผอ.กอง