ทำแอพพลิเคชั่น 'หลักสูตร อสม.ต่างด้าว 5 ภาษา' รู้สิทธิรักษา-ป้องกันโรค

Fri, 2016-08-05 12:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานอบรม อสม.ต่างด้าว 4 สัญชาติ และจัดทำคู่มือ 5 ภาษาคือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม ลงแอพพลิเคชั่นใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ลดช่องว่าง เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารรู้เท่ากันทุกพื้นที่ รู้สิทธิการรักษา การป้องกันโรค กฎหมาย พื้นฐานสังคมไทย พร้อมเร่งศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพของต่างด้าวใน 13 พื้นที่ทั่วไทย เพื่อพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมที่สุด  

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้สัมภาษณ์ว่า ในปี 2559 นี้ สบส.ได้จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มประชากรต่างด้าว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนตามแนวทางการสาธารณสุขมูลฐานเช่นเดียวกับประชาชนไทย สอดรับแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขประชากรต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559-2563 โดยร่วมกับสำนักการพยาบาล สสส. กรมวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัด องค์กรเอกชน ประชากรต่างด้าวและ อสม.ไทย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ กทม.นำไปขยายผลอบรม อสม.ต่างด้าว 4 สัญชาติที่อยู่ในพื้นที่ ให้เป็นแกนนำร่วมดูแลสุขภาพประชากรต่างด้าวในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมป้องกันโรคบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน ผสมผสานความมั่นคงด้านสุขภาพคู่กับเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี           

อธิบดี สบส. กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมการสาธารณสุขมูลฐาน ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก สิทธิต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายยาเสพติด ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ความรู้พื้นฐานสังคมไทย ระบบบริการสุขภาพ การใช้บัตรประกันสุขภาพ การดูแลขั้นต้นเมื่อเจ็บป่วยทั่วไปและฉุกเฉิน การแจ้งเกิด การฉีดวัคซีน การดูแลความสะอาดที่อยู่อาศัย น้ำดื่มน้ำใช้ ห้องน้ำห้องส้วม การกำจัดขยะมูลฝอย การบริหารสุขภาพในชุมชน การป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อย อาทิ ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู เป็นต้น เพื่อให้ประชากรต่างด้าวใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง

โดยได้จัดทำคู่มือ อสม. 5 ภาษา คือ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ขณะนี้จัดพิมพ์เสร็จแล้ว และได้เผยแพร่ทางเวปไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคือ www.hss.moph.go.th และทางแอพพลิเคชั่นกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนต่างด้าว สามารถเลือกดูคู่มือผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลาที่ต้องการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ สามารถขอรับการสนับสนุนคู่มือต่างๆ ได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 02193 7999 ตลอด 24 ชั่วโมง และเว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน www.phc.moph.go.th  

ขณะเดียวกัน ในปี 2559 นี้ สบส.จะศึกษาวิจัยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชากรต่างด้าวในการดูแลสุขภาพตนเองตามแนวทางการสาธารณสุขมูลฐานเนื่องจากแต่ละสัญชาติมีพื้นฐานความหลากลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความรู้และความเชื่อ โดยดำเนินการใน 13 พื้นที่ทั้ง 4 ภาคและ กทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการดูแลให้เหมาะสมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558  มีต่างด้าว 4 สัญชาติได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่าและเวียดนาม ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน ครึ่งต่อครึ่งอยู่ในกทม.และปริมณฑล  

ทั้งนี้ต่างด้าว 4 สัญชาติที่จะเข้ามาเป็น อสม.จะใช้ระบบสมัครใจ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย มีเลขที่หนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดนหรือมีผู้นำชุมชนรับรอง อาศัยเป็นการประจำอยู่ในชุมชนต่างด้าวไม่ต่ำกว่า 1 ปีและได้รับการคัดเลือกจากชุมชนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ อ่านและเขียนภาษาของตนเองได้ มีประวัติการทำงานดี และไม่มีประวัติใช้สารเสพติดและอาชญากรรม เพื่อให้ อสม.ต่างด้าวเหล่านี้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนบ้าน ชุมชนให้เกิดความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย อสม. 1 คนจะดูแลประมาณ 10 หลังคาเรือน