ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยปัญหาแรงงานต่างชาติที่เข้ามารับบริการในไทย แก้ไขได้ด้วยประชารัฐ นำแรงงานต่างชาติเข้าระบบประกันสุขภาพ ช่วยระบบสาธารณสุขไทยเข้มแข็ง กำชับทุกจังหวัดรณรงค์นำแรงงานต่างชาติ พร้อมผู้ติดตามและคนต่างชาติประมาณ 3.5 ล้านคน เข้ารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ เพื่อประโยชน์ต่อตัวแรงงาน ผู้ติดตาม นายจ้างและคนไทยทุกคน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบรองรับแรงงานต่างชาติ ซึ่งหมดระยะเวลาผ่อนผันให้อยู่ในประเทศและอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมาย ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างชาติ ผู้ติดตาม และคนต่างชาติที่มีประมาณ 3.5 ล้านคน มาตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ก่อนขึ้นทะเบียนให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อตัวแรงงาน ผู้ติดตาม นายจ้างและคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ติดตามแรงงานต่างชาติที่เป็นเด็กจำเป็นต้องได้รับวัคซีนตามแผนการให้วัคซีนของไทย เพื่อป้องกันไม่ให้โรคติดต่อที่หายไปแล้ว เช่น คอตีบ โปลิโอ กลับมาระบาดอีกครั้ง 

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดหน่วยบริการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างชาติ ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง คือ รพ.กลาง รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ.เลิดสิน รพ.ราชวิถี รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และ รพ.เอกชน 2 แห่ง คือ รพ.พิชัยเวช และ รพ.บางปะกอก 9 

สำหรับอัตราค่าบริการในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพเป็นอัตราเดิม โดยในแรงงานต่างชาติ รวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างชาติอายุ 7-18 ปี บัตรราคา 3,700 บาท คุ้มครอง 2 ปี ค่าตรวจสุขภาพครั้งแรกคนละ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพคนละ 3,200 บาท ค่าตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอีก 1 ปีค่าตรวจ 500 บาท ในส่วนผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 7 ปี ไม่มีค่าตรวจสุขภาพ บัตรราคา 730 บาท คุ้มครอง 2 ปี ค่าประกันสุขภาพคนละ 730 บาท โดยสิ้นสุดการคุ้มครอง 31 มีนาคม 2561      

“ความสำเร็จในการนำแรงงานต่างชาติมาขึ้นทะเบียนซื้อบัตรประกันสุขภาพให้ได้มากที่สุดนั้น ลำพังกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานเดียวคงไม่สำเร็จ ความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ จะช่วยได้มาก ปัญหาแรงงานต่างชาติเป็นเรื่องใหญ่ ต้องดำเนินงานในหลายมิติ ร่วมทั้งด้านสาธารณสุขด้วย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านโรคติดต่อและคงความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย” นพ.โสภณ กล่าว