ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) โรงพยาบาลในพื้นที่จะต้องคำนึงถึงการประสานงาน การส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่ายบริการ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย  

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมนารายณ์

นพ.อนุวัฒน์ กล่าวว่า การรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด(Provincial Network Certification) หรือ PNC  นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากแต่ละสถานพยาบาลจะมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานแล้ว สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จะต้องคำนึงถึงการประสานงาน การส่งต่อผู้ป่วยรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่และการเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่ายบริการ ตลอดจนการบริการจัดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย    

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจมาตรฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินและรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัดให้กับผู้เยี่ยมสำรวจของสถาบันฯ ก่อนที่จะมีการเข้าเยี่ยมจริงในพื้นที่ต่อไป

ด้าน รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงมุมมองของโครงการ PNC ว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก จากการได้เข้าเยี่ยมเครือข่ายบางเครือข่ายนั้นพบว่า เครือข่ายหลายๆ จังหวัดมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในระดับที่ดีมาก แต่สำหนับบางเครือข่ายก็เป็นโอกาสพัฒนาก็ได้ตื่นตัวที่จะพัฒนา สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบเครือข่ายก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรในเครือข่ายเพื่อจะดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ได้เกิดประโยชน์มากขึ้น และผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรค แต่ละระดับความรุนแรงก็จะถูกจัดสรรไปยังหน่วยบริการที่เหมาะสมมากขึ้น เช่น ผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนก็อาจจะรับบริการที่โรงพยาบาลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ โดยที่ไม่ต้องไปแออัดกันในโรงพยาบาลใหญ่  ขณะเดียวกันก็จะได้เปิดพื้นที่ในโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลตติยภูมิให้กับคนไข้ที่ซับซ้อนหรือมีอาการหนักได้เข้าถึงระบบบริการมากขึ้น การขอการรับรอง PNC ก็จะเป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายต่างๆ ทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตัวเองและพัฒนาต่อยอดไป สู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พญ.ณัฐภรณ์ ประกอบ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กล่าวว่า โครงการนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดูแลคนไข้ เพราะว่าเราต้องดู ทั้งคนและชุมชน เพราะฉะนั้นมันต้องเชื่อมโยงไปถึงชุมชนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเราก็ดูหน้าที่ใครหน้าที่มัน ไม่ได้มีการส่งต่อหรือทำเป็นเครือข่ายอย่างชัดเจน ทุกวันนี้เราก็ทำให้ทันชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นแล้วเราก็ยังจะต้องใช้ทรัพยากรทางด้านสุขภาพอย่างคุ้มค่าในแต่ละจังหวัด แล้วคนไข้เองก็จะได้รับการเข้าถึงบริการที่จำเป็นและเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องไปแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ๆ บางที่โรงพยาบาลชุมชนก็สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อให้คนไข้เข้าถึงบริการได้ เร็วขึ้นและดีขึ้น โดยส่วนตัวก็เห็นด้วยและคิดว่าเป็นโครงการที่ดี ที่จะช่วยให้โรงพยาบาลได้มีกระบวนการทำงาน เชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้น และส่งผลถึงประชาชนให้ประชาชนมีสุขภาพดีลดการเจ็บป่วยในโรคนั้นๆ และลดอัตราเสียชีวิตด้วย

สำหรับจังหวัดหรือโรงพยาบาลใดสนใจที่จะขอรับการรับรอง“เครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด” Provincial Healthcare Certification (PNC) ประจำปีงบประมาณ 2560 สามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 832 9441