ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ติวเข้มนโยบาย รพ.สต.ติดดาว ตั้งเป้าให้ รพ.สต. เกือบ 10,000 แห่งทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 5 ดาว 5 ดี คือ บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดี ภายใน 5 ปี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) คู่มือแนวทางในการประเมินพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. เขตสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ คือกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี

นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงสถานีอนามัยที่มี 9,750 แห่ง ทั่วประเทศเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยยกระดับการให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ในหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างครอบคลุม และที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพมาตรฐาน โดยในปี 2560 จะเริ่มดำเนินการพัฒนา รพ.สต. เน้นพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ ตั้งเป้าให้ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวทุกแห่งภายใน 5 ปี ซึ่งหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เนื่องจากเน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่ารักษา และเป็นกลไกที่ส่งผลให้เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

สำหรับมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว  5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

1.บริหารดี เป็นการนำองค์กรและการจัดการดี ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล มีแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ มีระบบรายงานกระบวนการที่สำคัญ

2.ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ได้มาถึงปัญหาของชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลการบริการ ความร่วมมือ ความพึงพอใจ

3.บุคลากรดี มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพ สร้างความผาสุข ความพึงพอใจ มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวในการดูแลตนเอง

4.บริการดี มีการจัดบริการครอบคลุมประเภทและประชาชนทุกกลุ่มวัย จัดบริการตามปัญหาชุมชน ในและนอกสถานบริการ

5.ประชาชนสุขภาพดี เป็นการประเมินผลลัพธ์การทำงาน ทั้งในบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ด้วยพฤติกรรม 5 อ. 2 ส. และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด รวมทั้งการมีนวตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการมอบแนวนโยบายแนวทางการพัฒนาในทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง มีคู่มือการเดินหน้านโยบาย โดยมีการตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด อำเภอ จัดทำเกณฑ์การประเมินครอบคลุมยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข คือความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน เน้นการเชื่อมโยงกับหน่วยบริการแม่ข่าย เช่น โรงพยาบาลชุมชน และประสานร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนาระบบทำงานร่วมกันในชุมชน ได้แก่ ระบบป้องกันควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคและธรรมาภิบาล ซึ่งปีแรกของการเดินหน้านโยบายในปีงบประมาณ 2560 ตั้งเป้าให้ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาวอย่างน้อยร้อยละ 10”