ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลใหญ่ 13 แห่ง เปิดศูนย์สมุนไพรครบวงจร มี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นพี่เลี้ยง ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารตลาด ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย

นพ.โสภณ เมฆธน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ว่า ได้มีการประชุมทางไกลกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 13 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 แห่ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการสร้างศูนย์สมุนไพรครบวงจร โดยมีเป้าหมายสำคัญในการให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และบริการข้อมูลข่าวสารด้านสมุนไพรให้แก่ประชาชน หวังให้ตลาดการค้าสมุนไพรเติบโต ประชาชนมีการใช้สมุนไพรมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยในศูนย์สมุนไพรแห่งนี้นอกจากจะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการการขายและการบริการให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ ยา อาหาร เวชสำอาง ที่มีมาตรฐาน และยังมีการพัฒนานวตกรรมจากองค์ความรู้ดั้งเดิมคือ ธาตุเจ้าเรือน มาแนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

นพ.โสภณ ได้กล่าวย้ำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม โรงพยาบาลที่มีความพร้อมก็อาจมีการนำสินค้าสมุนไพรของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในพื้นที่มาจำหน่ายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งการพัฒนาสวนสมุนไพรในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยและญาติที่มารอรับบริการได้เรียนรู้สมุนไพร และงานวิจัยต่างๆ ด้วย

ขณะนี้ โรงพยาบาลทั้ง 13 แห่งได้เริ่มดำเนินการจัดเตรียมสถานที่แล้ว คาดว่าสามารถเปิดศูนย์จำหน่ายได้ภายในมีนาคม 2561 โดยมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นพี่เลี้ยง ประชาชนสามารถใช้บริการได้ที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย, รพ.พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก, รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์, รพ.สระบุรี, รพ.ราชบุรี, รพ.สมุทรปราการ, รพ.ขอนแก่น, รพ.อุดรธานี, รพ.มหาราชนครราชสีมา, รพ.ศรีสะเกษ, รพ.สุราษฎร์ธานี, รพ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, และ รพ.วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต