ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลประชุมหารือการเจาะเลือดโดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น พยาบาลสามารถเจาะเก็บตัวอย่างเลือดได้ แต่ต้องพิจารณารายละเอียดให้สอดคล้องกับข้อยกเว้นของกฎหมายเทคนิคการแพทย์ และต้องแก้ไขข้อจำกัดและเงื่อนไขของวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง ตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ก่อนเสนอข้อสรุปแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่สภาการพยาบาล ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน “ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด พ.ศ. ......” เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สามารถเจาะเก็บตัวอย่างเลือดที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ และรับฟังความคิดเห็นจากสภาเทคนิคการแพทย์ ดังนั้น กรม สบส.จึงกำหนดจัดการ “ประชุมหารือการเจาะเลือดโดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น” ขึ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกรม สบส. โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสภาการพยาบาลและคณะกรรมการสภาการพยาบาล/สภาเทคนิคการแพทย์และคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข/กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ มาร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์

นพ.ณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า จากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเบื้องต้นสมควรให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สามารถเจาะเก็บตัวอย่างเลือดได้ แต่ควรพิจารณารายละเอียดเนื้อหาข้อบังคับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อยกเว้นของการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งจะต้องมีการแก้ไขข้อจำกัดและเงื่อนไขของวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก่อน ซึ่งที่ประชุมจะนำข้อสรุปดังกล่าวนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

“ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขประเทศให้ก้าวไปอย่างมั่นคง จากการระดมความคิด หาข้อสรุปที่เหมาะสมระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในแวดวงสาธารณสุข ซึ่งต่างมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการสาธารณสุข อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งผลสุดท้ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี ตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข” นพ.ณัฐวุฒิ กล่าว