ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

 • คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบให้ทำ HIA ของโครงการโรงไฟฟ้าขยะ 2 โรง ที่ จ.หนองคาย และ จ.สระบุรี หวั่นสุขภาวะชุมชนและสภาพแวดล้อมย่ำแย่ เตรียมระดมทุกภาคส่วน ร่วมกันวางกรอบการตัดสินใจที่เหมาะสมกับโรงไฟฟ้าขยะทั่วประเทศ ป้องกันผลกระทบและลดความขัดแย้งในพื้นที่
  2015-10-27 20:30
 • สภาปฏิรูป – สวรส. เคลื่อนงานวิจัย “ความแตกฉานสุขภาพ” เผยผลวิจัยต่างประเทศ พบผู้ที่มีระดับความแตกฉานด้านสุขภาพต่ำ จะมีสถิติใช้บริการรักษาฉุกเฉิน และเจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวใน รพ.มากกว่าผู้ที่มีระดับความแตกฉานปานกลางถึงสูง เนื่องจากความสามารถในการป้องกันและดูแลตนเองที่ด้อยกว่า และผลพวงที่ตามมาจะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพระดับประเทศ คือ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น รวมถึงผลิตภาพลดลงจากการขาดแคลนวัยแรงงาน
  2015-07-18 15:52
 • สช.เตรียมเปิดระดมเห็น “ร่างเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 26 ธ.ค. นี้ เคาะครั้งสุดท้ายก่อนนำเสนอ ครม. ปี 58 สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่
  2014-12-23 16:28
 • เปิดมติครม. 25 พ.ย. เห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการสธ.ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 5 ราย  ตั้ง นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานบอร์ดรพ.บ้านแพ้ว ตั้ง นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ เป็นประธานบอร์ดสรพ.
  2014-11-26 20:19
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : นโยบายสำคัญที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปั้นมากับมือก็คือการจัดทำ "เขตบริการสุขภาพ" ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย ข้ามมาจนถึงรัฐบาลชุดนี้ปลัดณรงค์ยังยืนยันว่า เขตสุขภาพของเขายังคงเดินหน้าเต็มกำลัง และ คสช.เองก็เห็นด้วยกับการบริหารจัดการในรูปแบบเขตขณะนี้
  2014-11-23 12:47
 • “ยารักษาโรค” เป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ทุกคนเกี่ยวข้องตลอดทุกช่วงชีวิต แต่ถึงแม้จะคุ้นชินเพียงใดก็ยังพบการใช้ยาที่ “ไม่สมเหตุสมผล” ให้เห็นอยู่เสมอ ปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลงลึกในระบบสาธารณสุขไทย ก็คือ “การใช้ยา” ไม่ว่าจะเป็นการสั่งยาไม่สมเหตุผลโดยแพทย์ การซื้อยารับประทานเองตามความเชื่อ หรือพฤติกรรมการรับประทานที่ไม่ถูกต้อง ผลพวงจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง นำมาซึ่งความสูญเสียโดยไม่จำเป็น เช่น ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ที่ทุกๆ 15 นาทีจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาฯ 1 ราย สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาท
  2014-11-05 18:51
 • นพ.ณรงค์ศักดิ์ ลาออกจากที่ปรึกษารมช.สมศักดิ์แล้ว มีผลตั้งแต่ 20 ต.ค. หลังเพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อ 16 ก.ย. คาดไม่อยากทับซ้อนกับบทบาท สปช.
  2014-10-30 09:56
 • สปสช.โอนเงินไตรมาสแรกล่วงหน้าให้รพ.สังกัดสป.สธ. 884 แห่งแล้ว 12,848 ล้านบาท ตั้งแต่ 24 ต.ค.เพื่อให้มีสภาพคล่องให้บริการผู้ป่วย ส่วนการเจรจากับสธ.นั้น ล่าสุดได้ข้อสรุปและหลักการร่วมแล้ว เน้นกระจายอำนาจ จัดการระดับพื้นที่ โอนเงินตรงที่รพ. ไม่ไปที่สธ.หรือเขตสุขภาพ ถ้าจะมีข้อตกลงใดๆ ต้องทำก่อนไตรมาสสอง และ สธ.จะยกร่างข้อเสนอใหม่ตามหลักการที่หารือร่วมกัน เพื่อเข้าสู่คณะอนุฯการเงินการคลัง และเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดสปสช.ต่อไป นัดหารือต่อ 30 ต.ค.นี้
  2014-10-28 16:09
 • เผยรายชื่อสปช. 11 ด้าน 173 คน มีบุคคลในแวดวงสุขภาพ สายแพทย์ชนบท และเอ็นจีโอ กระจายอยู่ด้านต่างๆ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ด้านการเมือง นพ.พลเดช ปิ่นประทีป บริหารราชการแผ่นดิน อำพล จินดาวัฒนะ ด้านสังคม สายสาธารณสุข มี ดร.ทัศนา นายกสภาการพยาบาล นพ.สุวัฒน์ อดีตเลขานุการชมรมแพทย์ชนบท นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา และนส.สุภัทรา นาคะผิว
  2014-09-29 17:36
 • ประชุมบอร์ด สปสช.ถกงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังถูกแช่แข็งได้รับเท่ากับปี 2557 เชื่องบประมาณไม่เพียงพอแน่นอน หลังเห็นเค้าลางสารพัด หวั่นกระทบการให้บริการประชาชน เล็งชงงบกลางปีเพิ่ม ด้าน “หมอรัชตะ” ขอดูตัวเลขงบใน 2 ไตรมาสแรกก่อน พร้อมเร่ง สธ.ปรับเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ ย้ำไม่ส่งผลต่อคุณภาพบริการ ขณะที่ “รองปลัด สธ.” รับลูก หวั่นปี 58 วิกฤตการเงินรุนแรงกระทบ รพ.ในสังกัด แม้ว่างบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2558 ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  2014-09-23 08:59
 • ประชาคมสธ.เชื่อ “นพ.รัชตะ” เลือกตำแหน่งเดียวทุกอย่างจบ เชื่อทีมที่ปรึกษาจะทำงานเป็นกลางเพื่อทุกวิชาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพด้วยเขตสุขภาพ และหากจะเปลี่ยนเกณฑ์พีฟอร์พีก็ต้องเป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ ถ้าโน้มเอียงไปเข้าข้างข้างหนึ่ง ประชาคมพร้อมจะส่งสัญญาณให้สาธารณชนรับรู้ทันที
  2014-09-18 18:33
 • สธ.- สปสช.หารือบริหารงบลงตัว หลังที่ปรึกษา รมว.สธ. ประสาน นัดคุยข้อเสนอการบริหารงบบัตรทอง 2558 ขาลง ได้ข้อสรุปบริหารแบบเขตสุขภาพ จัดสรรเงินเป็นก้อนในระดับเขต ตัดเงินเดือนระดับเขต บริหารงบผู้ป่วยในโดยเขตสุขภาพ งบผู้ป่วยนอกโดยจังหวัด และงบส่งเสริมป้องกันโรคโดย คปสอ.ให้กำหนดตัวชี้วัดระหว่างเครือข่ายบริการกับ สปสช.เขต และให้กำหนดกิจกรรมและอัตราค่าบริการ เพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการ เตรียมนำเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสช. 22 ก.ย. 
  2014-09-17 19:31

Pages