อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

 • “นพ.ศุภชัย ครบตระกูลชัย” แชร์มุมมองต่อระบบหลักประกันสุขภาพ ชี้ข้อวิจารณ์เชิงลบไม่ได้เป็นจริงในหลายๆ ประเด็น ทั้งเรื่องจ่ายยาฟรีทำให้คนไข้ไม่เห็นความสำคัญของยา-โรงพยาบาลขาดทุนเพราะบัตรทอง แต่ประเด็น "ถ้าจะใส่ท่อช่วยหายใจ ต้องเจาะเลือดก่อน สปสช.ถึงจะโอนเงินให้" เป็นปัญหาจริง แนะ สปสช.แก้ไขเร่งด่วน
  2017-06-20 08:30
 • ในการประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมรับผิดชอบระบบหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดโดย สำนักกฏหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ ร่วมกับ สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสคร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้
  2016-02-07 11:20
 • บทความจาก นพ.อุดมศักดิ์ กรณีความเห็นต่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ" ของ TDRI ซึ่ง นพ.อุดมศักดิ์ เสนอว่า เพื่อให้ได้อัตราการตายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงขอเรียกร้องและขอร้องให้ TDRI ซึ่งเป็นเจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้ และน่าจะเข้าถึงข้อมูลดิบได้อย่างไม่ยาก ควรจะรับเป็นเจ้าภาพในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาคำนวณอัตราการตายใหม่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา เพื่อให้ได้อัตราการตายที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคม บรรเทาความขัดแย้ง และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินนโยบายสาธารณสุขต่อไป ไม่ใช่แต่เพียงออกมาปกป้องงานวิจัย และหน่วยงานของตนเองดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และระบุว่า “หากนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงเพราะผู้ป่วยโรคหวัดสิทธิหนึ่งเลือกที่จะมาโรงพยาบาล ในขณะที่ผู้ป่วยอีกสิทธิเลือกที่จะกินยาอยู่ที่บ้าน”
  2015-07-08 14:36
 • ข้อเขียนจาก นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน ชวนมองอีกด้านกับประเด็นเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาล การควบคุมค่าใช้จ่าย และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับหลักของความพอเพียง และการลดความเหลื่อมล้ำ โดยระบุว่า บริการสุขภาพนั้น เป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีความไม่สมมาตรของสารสนเทศ แล้วจะมีวิธีการใดที่จะควบคุมให้บริการสุขภาพ มีคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้ว ควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่พุ่งสูงเกินความจำเป็น ภายใต้ปรัชญาความพอเพียง และการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกัน
  2015-07-04 19:46
 • ข้อเขียนจาก ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และ นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ระบุว่า หลักประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นมากสำหรับคนไทย “คนทุกคนควรได้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพพอสมควรอย่างมีเหตุผล สิ่งที่ควรทำคือปฏิรูประบบนี้ให้ดีให้เหมาะสมกับประเทศของเรา สร้างระบบที่ไม่ให้นักการเมืองเลวและข้าราชการเลวๆ รวบอำนาจกุมอำนาจในมือมากเกินไป จนเกิดความฉ้อฉล”
  2015-07-04 18:21
 • นพ.เจตน์ โพสต์ Facebook ข้อสรุป กมธ.สธ.สนช. หลังเชิญ ผู้เกี่ยวข้องหารืองานวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ ของทีดีอาร์ไอ สรุป ผู้ป่วยบัตรทองเสียชีวิตมากกว่าข้ราชการ การจัดซื้อยาและวัสดุการแพทย์ต้องคุมคุณภาพ ควรมีการร่วมจ่ายเหมือนข้าราชการร่วมจ่ายกรณีเลือกใช้วัสดุการแพทย์ แต่ระบุต้องวิจัยต่อเนื่อง เพราะการมีงบจำกัด ยากที่จะรักษาคุณภาพ ทำให้กระทบต่อ ปชช.
  2015-07-04 17:12
 • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เขียนชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ที่ถูกกล่าวหา กรณีผลสืบเนื่องจาก ผลการศึกษาเรื่อง “ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ”
  2015-07-03 12:12
 • เรียน สื่อมวลชน ทุกท่าน  เมื่อ "ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์" หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ จากทีดีอาร์ไอ ได้ออกมาเผยแพร่งานวิจัยของตนเอง โดยกล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ ระหว่าง "ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า" กับ "ระบบข้าราชการ" ของโอกาสการอยู่รอดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ติดตามตั้งแต่อายุ 60 ปี หลังจากเข้ารับการรักษา 10 วัน พบว่า 82% ผู้ป่วยระบบข้าราชการ ยังคงมีชีวิตอยู่ และ 68% ผู้ป่วยระบบสวัสดิการถ้วนหน้ายังคงมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าหลัง 40 วัน พบว่า 57% ผู้ป่วยระบบข้าราชการ ยังคงมีชีวิตอยู่ และ 29% ผู้ป่วยระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ยังคงมีชีวิตอยู่”
  2015-07-03 11:47
 • สำนักข่าว Health Focus ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย สาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย (เรียงลำดับตามการติดต่อได้) และได้ส่งคำถามสัมภาษณ์ให้ทางอีเมล ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ได้กรุณาตอบคำถามร่วมกัน ดังนี้
  2015-06-29 19:36
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - "หมออภิวัฒน์" จี้ สปสช.เลิกครอบงำการรักษาของแพทย์ ซื้อ "ยา-เวชภัณฑ์" เหมาโหล ส่งผลการรักษาผู้ป่วย สาเหตุหนึ่งสิทธิบัตรทองตายสูงกว่า ขรก. ชี้ปรับเกณฑ์ซื้อสายสวนหัวใจหลายยี่ห้อ เพราะถูกหมอหัวใจโวย ด้าน สปสช.แจงซื้อแบบยืดหยุ่นมากขึ้น นักวิจัยทีดีอาร์ไอป้อง สปสช. บอกตีความไปไกล ตายสูงกว่าไม่ได้ แจงฐานข้อมูลต่าง
  2015-06-25 19:43
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - สปสช.ถอยตั้งหลัก เลื่อนถกตีความวิจัยผู้ป่วยบัตรทองตายมากกว่าข้าราชการ อ้างคนอยากฟังเยอะ ออกรายการไทยพีบีเอส 24-25 มิ.ย.แทน ด้าน "อานนท์" ยันไม่ตีความผิด ตัวเลขคือตัวเลข บิดเบือนไม่ได้ "หมออภิวัฒน์" ชี้ สปสช.จำกัดสิทธิเข้าถึงยา-วิธีการรักษาผู้ป่วย ส่งผลกระทบการรักษา อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรม วอนยอมรับและแก้ไข
  2015-06-24 10:51
 • เลื่อนเวทีอภิปราย ตีความงานวิจัยในระบบหลักประกันสุขภาพ จาก 23 มิ.ย. เป็น 24 และ 25 มิ.ย.หลังมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังมาก สถานที่เดิมไม่พอรองรับ แจงใช้เวทีรายการตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอสแทน เพื่อนำเสนอสู่สาธารณชนกว้างขวาง และได้องค์กรที่เป็นกลางมาเป็นผู้ดำเนินการแทน
  2015-06-23 17:47

Pages