เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

 • กล่าวในเชิงเศรษฐกิจ ทีพีพี มีแง่มุมที่ไทยได้ประโยชน์ทั้งในเชิงการลงทุนและการส่งออก ทำให้ภาคธุรกิจเอกชนขานรับให้รัฐบาลไทยตัดสินใจเข้าร่วม สอดคล้องกับท่าทีของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ผ่านบทบาทของสภาธุรกิจอเมริกา-อาเซียน แต่ในมิติทางสังคมก็มีผลกระทบด้านลบที่จำเป็นต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและภาครัฐหรือไอเอสดีเอส
  2016-04-18 22:00
 • , , , ,
  ในการประชุมวิชชาการ "ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการเสวนาในหัวข้อ "สมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ"  โดยมี ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.ชาตรี ดวงเนตร ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นว
  2015-06-14 19:30
 • เสนอปรับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ แนะแปลง รพ.รัฐเป็นองค์การมหาชน ส่วน รพ.เล็กให้ใช้วิธีรวมกลุ่ม รพ.เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน พร้อมแยกหน่วยออกนโยบายและกำกับดูแลออกจากหน่วยให้บริการ เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ พร้อมมีกรรมการจากประชาชนร่วมบริหาร  
  2015-06-11 15:15
 • ประเด็นเรื่องการรวม 3 กองทุนสุขภาพหลักของประเทศไทยเป็นข่าวคราวมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และรัฐบาลต่างๆ ก็มีความพยายามที่จะปฏิรูประบบสุขภาพของไทยแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสในการศึกษาการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในต่างประเทศ จึงขอร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานโยบายการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศไม่มากก็น้อยดังต่อไปนี้
  2015-05-22 08:21
 • “ความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเพราะระบบประกันสุขภาพของไทยเกิดมาทีละชิ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เริ่มจากสวัสดิการข้าราชการ เป็นกลุ่มแรก ต่อมาคือประกันสังคม และต่อมาคือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มแต่เกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ...การลดความเหลื่อมล้ำจึงต้องมีระบบประกันสุขภาพระบบเดียว โดยอาจไม่ต้องรวม 3 กองทุนแต่อยู่ภายใต้ระบบเดียว ต้องมีชุดสิทธิประโยชน์มาตรฐานชุดเดียว”
  2013-07-13 14:21
 • “กลไกอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นเอกสารประกอบการเสวนาสาธารณะเรื่อง “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 
  2013-07-13 12:38
 • นักวิจัยทีดีอาร์ไอเรียกร้องการพัฒนาคุณภาพที่ไม่เหลื่อมล้ำของระบบหลักประกันสุขภาพคนไทย โดยในการเสวนาสาธารณะเรื่อง  คิดใหม่ : คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” ซึ่งทีดีอาร์ไอจัดขึ้น  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา  นักวิจัยทีดีอาร์ไอได้เสนอบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพ  ที่ยังมีความไม่สอดคล้องกันของเงินที่ใส่ลงไปในแต่ละระบบ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คุณภาพบริการ  และแนวทางลดความเหลื่อมล้ำที่จะไม่ทำให้สถานะสุขภาพของคนไทยแตกต่างกัน
  2013-07-11 16:14
 • แนะเก็บภาษีน้ำอัดลม-ฟาสต์ฟู้ด- มือถือ-สินค้าฟุ่มเฟือย เพิ่มแหล่งเงินเข้า ระบบประกันสุขภาพ ย้ำเก็บผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้บริโภค ชี้ต้องมีระบบเดียวตามแนว สปสช.
  2013-07-02 07:12
 • ข้อมูลจากเวที "กลไกอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" ในงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2556 "จัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม" จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ฉายภาพปัญหาโครงสร้างการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยให้เห็นว่า ยังมีความแตกต่างหลากหลายของกองทุนสุขภาพ
  2013-05-19 13:16
 •  
  2013-05-06 10:49
 • แนะทบทวน 3 กองทุนสุขภาพ ให้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน เพื่อคุมต้นทุนที่สูงและไม่ให้เหลื่อมล้ำ
  2013-02-17 09:06
 • ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ทำการศึกษา โครงการ การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ นำเสนอต่อสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  2013-02-13 08:10

Pages