ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ปลัด สธ.” เผยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแก้ปัญหาเงินเดือนและค่าตอบแทน ได้มีการดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.ความเหลื่อมล้ำอัตราเงินเดือนค่าจ้างเต็มขั้นเทียบกับข้าราชการประเภทอื่น 2.การปรับจากระบบ ซี ไปสู่ แท่ง 3.ประเด็นการนับเวลาเกื้อกูล โดยขอให้ ก.พ. ทบทวน-แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2557 ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ได้รับชี้แจงว่า อยู่ระหว่างทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องศาลปกครอง เนื่องจากได้รับผลกระทบเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนและค่าตอบแทนรวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่งและการให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 3 เรื่องดังนี้

1.ความเหลื่อมล้ำอัตราเงินเดือนค่าจ้าง กรณีเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชพลเรือนเทียบกับข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการครู ข้าราชการอัยการ ตุลาการ ท้องถิ่นซึ่งต่ำกว่ากลุ่มดังกล่าว  

2.การปรับจากระบบจำแนกตำแหน่งตามระดับ(ซี) ไปสู่ระบบการจำแนกประเภทตำแหน่ง (แท่ง) จะมีอัตราเงินเดือนเหลื่อมล้ำระหว่างตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการ (นักวิชาการสาธารณสุข) ที่เงินเดือนขั้นสูงอยู่ที่ 43,600 บาทกับประเภททั่วไป (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ที่เงินเดือนขั้นสูงอยู่ที่ 54,820 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด

โดยทั้ง 2 ประเด็น กระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับสำนักงาน ก.พ. 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ส่งหนังสือ ที่ สธ 0201.037/2008 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ขอให้ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญที่เงินเดือนถึงขั้นสูงของสายงานหรือระดับตำแหน่ง สามารถรับเงินเดือนได้อีกในระดับถัดไปได้อีกระดับหนึ่ง เช่นเดียวกับข้อกฎหมายของข้าราชการประเภทอื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ และลดการไหลออกจากระบบ  ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ได้มีหนังสือที่ นร 1008.1/226 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 แจ้งว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 50 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีการประชุมหารือร่วมกับระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการ ก.พ. โดยกระทรวงสาธารณสุขขอให้ ก.พ.ทบทวนแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่นๆ 

และล่าสุดครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ประสานไปยังสำนักงาน ก.พ. ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายละเอียดข้าราชการในสังกัด ที่เงินเดือนเต็มขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558  และเมษายน 2559 เพื่อเป็นข้อมูลให้ ก.พ.พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าว

สำหรับเรื่องที่ 3 ประเด็นการนับเวลาเกื้อกูลของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานของรัฐ เพื่อคำนวณเวลาราชการในการคิดบำเหน็จบำนาญ ได้หารือไปที่ ก.พ. แล้วเช่นกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

‘ปลัดอำเภอ-พยาบาล’ ให้ถ้อยคำศาลปกครอง ฟ้อง ‘นายกฯ-รมว.คลัง’ ปมเงินเดือนเหลื่อมล้ำ

เลขาธิการ ก.พ.เข้าพบ รมว.สธ.แก้ปมเงินเดือนเหลื่อมล้ำ-ความก้าวหน้าวิชาชีพ ขรก.พลเรือน