Taxonomy term
 • Thursday, November 15, 2018
  18:40
  สธ. สปสช.เชื่อมต่อระบบโปรแกรมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ “Long Term Care” และเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในการดูแลผู้สูงอายุ มีฐานข้อมูลวางแผนนโยบายระดับชาติ ลดทำงานซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาในการจัดทำ Care Plan
  2018-11-15, 18:40
 • Friday, November 09, 2018
  12:28
  WHO หารือ สธ.แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือรัฐบาลไทย-องค์การอนามัยโลก ค.ศ.2017 – 2021 ใน 6 แผนงาน คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความปลอดภัยบนท้องถนน การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ สุขภาพของผู้ย้ายถิ่น การสร้างความเข้มแข็งงานสุขภาพโลก การพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ ไทยเป็นประเทศแรกที่ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือดังกล่าว
  2018-11-09, 12:28
 • Tuesday, October 23, 2018
  13:10
  เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 ปี 2561 กระตุ้นสังคมไทยรู้เท่าทันสุขภาพ ลดการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ พร้อมกำกับดูแลอีสปอร์ตปกป้องเด็กและเยาวชนไทย ขยายพื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม หลังพบโลกยุค 4.0 เติบโตพร้อมโรคจากพฤติกรรมผู้บริโภค 12-14 ธันวาคม 2561
  2018-10-23, 13:10
 • Sunday, April 22, 2018
  13:57
  กระทรวงสาธารณสุข ทำแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพพิเศษ 4 ด้าน เพิ่มการมีหลักประกันสุขภาพต่างด้าว จัดระบบการให้บริการสุขภาพคนชายแดน พัฒนาสาธารณสุขชายทะเลเป็นเลิศและมาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถบริการ และงานอาชีวเวชศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ EEC ให้ประชาชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  2018-04-22, 13:57
 • Friday, February 02, 2018
  17:44
  ผู้ตรวจเขต 2 ชี้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบการจัดการ ทั้งเรื่องกำลังคนและงบลงทุนระยะยาว จะช่วยลดการแทรกแซงจากนักการเมือง และช่วยให้วางแผนสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพที่จำเป็นของประชาชนในพื้นที่
  2018-02-02, 17:44
 • Friday, December 22, 2017
  17:27
  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีฉันทมติเห็นชอบ ๔ ประเด็นนโยบาย “เพิ่มกิจกรรมทางกาย-พัฒนาพื้นที่เล่น-การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด-การจัดการขยะมูลฝอย” เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย พร้อมสานพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
  2017-12-22, 17:27
 • Friday, December 22, 2017
  13:37
  เปิดฉาก ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ’ ครั้งที่ 10 หาฉันทมติ 4 ระเบียบวาระ ‘เพิ่มกิจกรรมทางกาย-การจัดการขยะ-พัฒนาพื้นที่เล่น-การแก้ปัญหายาเสพติด’
  2017-12-22, 13:37
 • Sunday, December 17, 2017
  12:05
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาความเป็นเลิศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ครบวงจร เพิ่มการเข้าถึงบริการระดับสูง ใกล้บ้าน ลดการส่งต่อผู้ป่วย
  2017-12-17, 12:05
 • Thursday, November 30, 2017
  16:45
  สธ.-สสส.-สอจร. ชู “ภูเก็ตโมเดล” ต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนของไทย ลดการตายจากอุบัติเหตุได้ 50% พร้อมโชว์ศักยภาพให้ต่างชาติได้เรียนรู้ เผยเป้าหมายสำเร็จ สสส. ตั้งคณะทำงาน สอจร. บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาผ่าน 5 เสาหลัก เกาะติดปัญหา แก้ไขตรงจุด เน้น 4 ปัจจัยสำเร็จ บังคับใช้กฎหมายเข้มข้นใช้เทคโนโลยีทุ่นแรง-เครือข่ายสหสาขาวิชาชีพเข้มแข็ง-ระบบรักษาเยียวยาผู้บาดเจ็บ-ผู้นำกวดขันพื้นที่ แก้ไขลดจุดเสี่ยงซ้ำซาก
  2017-11-30, 16:45
 • Saturday, November 18, 2017
  16:35
  ยกร่าง “ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง” ผนึกโครงการหมอครอบครัว-ประกันสุขภาพทั่วหน้า พร้อมประสานผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการวางนโยบายจัดระบบอาหารในโรงเรียนเร่งด่วนภายใน ๑ ปี และแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา สกัดการขายยาออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อรุนแรงโดยร้านค้า หวังป้องกันการใช้เกินจำเป็น
  2017-11-18, 16:35

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน