กรมการจัดหางาน

 • กระทรวงแรงงาน ชี้แจงแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขประกาศรับสมัครและว่าจ้างคนไทยเข้าทำงานหลัง 15 วัน แล้วแต่ไม่มีคนไทยประสงค์จะทำงาน โดยจ้างคนต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาได้ 1 คนต่อการจ้างคนต่างด้าว 100 คน ขณะที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่ไม่แสวงหากําไร สามารถจ้างได้ตามความเหมาะสม
  2017-10-21 13:47
 • กรมการจัดหางานเผยยอดจดทะเบียน ต่างด้าว 403,849 คน ใน 33 จังหวัด ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งเจ้าหน้าที่แรงงานใน 53 จังหวัดเตรียมเปิดศูนย์จดทะเบียนเบ็ดเสร็จทันทีที่ คสช.สั่ง หลังจากนั้นมอบให้มหาดไทยดูแล
  2014-08-03 19:24
 • ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่ง ในตลาดแรงงานของไทย โดยเฉพาะงาน บางประเภท เช่น กรรมกร คนงานประมง เด็กปั๊มน้ำมัน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า พนักงานเสิร์ฟ คนรับใช้ ฯลฯ ซึ่งต้องยอมรับว่าแรงงานเหล่านี้ นับวันคนไทยจะทำน้อยลงเรื่อยๆ
  2013-10-19 10:07
 • ประชาชาติธุรกิจ - ปัจจุบันข้อมูลตัวเลขแรงงานข้ามชาติของ 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า, ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบันทึกของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีประมาณ 977,195 คน
  2013-10-16 09:58
 • มติชน - เมื่อวันที่ 30 กันยายน น.ส.โรยทราย วงศ์สุบรรณ เจ้าหน้าที่เครือข่ายประชากรข้ามชาติ (MWG) กล่าวถึงประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ ในการสัมมนาวิชาการ เรื่องประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ มองมุมไหนในมิติ AEC ว่า
  2013-10-01 10:35
 • พิมพ์ไทยออนไลน์ - ก.แรงงาน หารือทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประกาศการบูรณาการด้านข้อมูลแรงงานกับหน่วยงานภายนอก และการให้บริการจากงานภายนอกต่อศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพื่อการสร้างโอกาสให้แก่แรงงาน
  2013-09-25 07:49
 • นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน(กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.ได้หารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเพื่อกำหนดช่วงเวลาการให้ผู้ประกอบการมายื่นจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวด้านประมงตามที่ ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบแก้ปัญหาขาดแคลน แรงงานด้านประมง โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการด้านประมงสามารถนำลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวมา ยื่นจดทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมายได้ปีละ 2 ครั้ง โดยให้เวลาในการยื่นจดทะเบียนครั้งละ 3 เดือน ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ช่วงเวลาที่เปิดให้ผู้ประกอบการมายื่นจดทะเบียนครั้งแรกอยู่ระหว่างวันที่ 16 ก.ย.-15 ธ.ค.
  2013-09-16 12:59
 • หนังสือพิมพ์มติชน - นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้หารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดช่วงเวลาการให้ผู้ประกอบการมายื่นจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวด้านประมงตามคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านประมงโดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการด้านประมงสามารถนำลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวมายื่นจดทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมายได้ปีละ 2 ครั้ง ให้เวลายื่นจดทะเบียนครั้งละ 3 เดือน ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าช่วงเวลาที่เปิดให้ผู้ประกอบการมายื่นจดทะเบียนครั้งแรกอยู่ระหว่างวันที่ 16 กันยายน -15 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ
  2013-09-13 08:33
 • ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร ติดตามการดำเนินนโยบายการบริหารงานของก.แรงงานร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ติดตามการดำเนินนโยบายการบริหารงานของก.แรงงาน เผย กมธ. ส่วนสำคัญร่วมตรวจสอบ ผู้ใช้แรงงานส่วนสำคัญสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ย้ำ ไปทำงานต่างประเทศต้องขออนุญาต ก.แรงงาน มิฉะนั้นจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด ชี้นำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องไม่กระทบความมั่นคง สุขอนามัย ทั้งก่อสร้างและประมงต้องได้รับการดูแลที่ดี
  2013-09-10 09:01
 • เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน กล่าวถึงการประชุมการดำเนินการกลุ่มแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตามและบุตรที่เหมาะสมของประเทศไทยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงและอยากให้มีการบูรณาการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีความเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ ดังนั้น จะต้องแก้ปัญหาทั้งระบบให้เรียบร้อย จึงให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 3 ชุด โดยคณะทำงานชุดแรกมีหน้าที่เก็บและรวบรวมข้อมูลของแรงงานต่างด้าวให้สมบูรณ์โดยให้เชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวงต่าง ๆ และได้มอบให้กระท
  2013-09-09 08:25
 • เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่สำนักงานประกันสังคม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า ตลอดเวลา 23 ปีที่ผ่านมา สปส. สร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ประกันตนและพัฒนาเพิ่มสิทธิประโยชน์รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่างไม่หยุดนิ่งนอกจากนี้ การให้ทุนแพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่ง สปส.
  2013-09-04 09:59
 • 'เฉลิม' เตรียมเสนอแต่งตั้งปลัดแรงงานคนใหม่ เข้าครม.ปลายเดือน ก.ย.นี้
  2013-09-03 10:38

Pages