ชูชัย ศรชำนิ

 • เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ “ยาอดบุหรี่” ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยผู้ป่วยติดบุหรี่เข้าถึงการรักษา แถมรุกงานป้องกัน ลดอัตราป่วยสาเหตุจากบุหรี่ ลุ้นรอบรรจุบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน ด้าน สปสช.เผยที่ผ่านมาใช้งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หนุนหน่วยบริการช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่ พร้อมสนับสนุนยาอดบุหรี่ชั่วคราวเพื่อดูแลผู้ป่วย 
  2016-05-11 12:01
 • สปสช.จับมือ กรมควบคุมโรค ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 59 จำนวน 3.5 ล้านโด๊สฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิใน 4 กลุ่ม ทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค และผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี ครอบคลุมไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ตามองค์การอนามัยโลกกำหนด เริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2559 รับบริการได้ที่ รพ.ภาครัฐ และเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2016-05-02 10:36
 • สปสช.จับมือองค์กรวิชาชีพสุขภาพควบคุมยาสูบ จัดตั้ง “ศูนย์อบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ” เผยผลสำเร็จ 3 ปี ขยายศูนย์ต้นแบบ 22 แห่งกระจายทั่วประเทศ ดึงบุคลากรสุขภาพรุกงานเลิกบุหรี่ เชื่อมต่อชุมชน พร้อมชวนผู้สูบเป็น “จิตอาสาฟ้าใส” ร่วมเป็นพี่เลี้ยงเลิกบุหรี่ ชี้ช่วยเพิ่มอัตราเลิกบุหรี่สำเร็จ ลดนักสูบ แถมช่วยรัฐประหยัดงบรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากบุหรี่ได้  
  2016-04-22 16:28
 • เภสัชกรทั่วประเทศ ร่วมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ต่อเนื่องปีที่ 2 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น มุ่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ พัฒนาบทบาทร่วมเป็นทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชน รองรับสังคมสูงอายุ ขณะที่ สปสช.หนุนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากปัญหาใช้ยาไม่เหมาะสม   
  2016-04-19 18:01
 • สปสช.เร่งกระจายงบ LTC 600 ล้านบาท ผ่านกองทุนสุขภาพท้องถิ่น หนุน อปท.เป้าหมายในปี 59 จำนวน 1,067 แห่ง จับมือหน่วยบริการปฐมภูมิพื้นที่ จัดบริการสาธารณสุขดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มเติม ยกระดับได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น  
  2016-04-18 18:41
 • สธ.-สปสช.นำร่อง 60 พื้นที่ทำเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ยึดแนวทางใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทดลองปฏิบัติจริง สู่การถอดบทเรียน ประเมินปัจจัยเสี่ยงและเส้นทางแห่งความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบขยายไปยังพื้นที่อื่น ชี้แนวโน้มทิศทางระบบสุขภาพ ต้องเน้นภาคประชาชนและท้องถิ่นส่วนร่วมมากขึ้น
  2016-03-29 12:36
 • นสพ.ไทยโพสต์ : แพทย์เผยผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเข้าถึงการรักษา 3 ระบบกองทุนสุขภาพเพียงแค่ 2 พันคน จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศไทย 6 พันคน แนะผู้มีอาการรุนแรงเลือดออก ควรฉีดยาแฟกเตอร์เองที่บ้าน ให้ผลการรักษาที่ดีกว่า
  2016-03-21 22:35
 • สปสช.เผยสิทธิประโยชน์หนุนเด็กไทยสู่ประชากรคุณภาพ ทั้งบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการวัคซีน จนถึงดูแลสุขภาพช่องปาก สร้างสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน เดินตามคำขวัญนายกฯ ปี 59 นำพาพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้า พร้อมชวนเด็กไทยร่วมงาน “หลักประกันสุขภาพเด็กไทย” 9 ม.ค. 59 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร บี    
  2016-01-08 13:02
 • สปสช.ตั้งงบจิตเวชแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัวในปีงบประมาณ 59 จำนวน 49 ล้านบาท เน้นดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 8,300 คน ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิตโดยใช้กลไกชุมชนร่วมกับ รพ.สต.ทั้งรับยาต่อเนื่อง ติดตามกรณีขาดยา ดูแลสุขภาพจิต ประเมินผู้ป่วย ความรุนแรงของอาการ และปรับทัศนคติในชุมชนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้อย่างปกติ
  2015-12-21 13:34
 • เผย “โครงการระบบเติมยาผู้ป่วยที่ร้านยาคุณภาพ” หลัง คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร้านยาคุณภาพ/ร้านยามีเภสัชกรประจำ 20 แห่ง จับมือ สปสช.-รพ.ศูนย์ขอนแก่น นำร่อง 1 ปี ผลประชาชนพึงพอใจ ช่วยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองภาวะโรคคงที่สะดวกรับยาใกล้บ้านตามใบสั่งแพทย์ ไม่เสียเวลา ไม่ต้องลางานรับยาที่ รพ. แถมติดตามกินยาอย่างต่อเนื่อง แนะนำใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมพัฒนาร้านยาหนุนระบบปฐมภูมิ
  2015-12-03 14:17
 • หน่วยงานสาธารณสุขและความมั่นคงภาคใต้เดินหน้าต่อเนื่องโครงการแสงแห่งความหวังเฉลิมพระเกียรติฯ รักษาผู้ป่วยตาต้อกระจก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าถึงการรักษาต่ำสุดในประเทศ เหตุสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ สปสช.เผยผลการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 52 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ด้านหน่วยความมั่นคงในพื้นที่แจงช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องประสบปัญหาตาบอดจากโรคที่รักษาได้
  2015-11-23 14:24
 • สปสช.จับมือ สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชชุมชน อย.จัดทำแผนยุทธศาสตร 3 ปี เดินหน้างานบริการร้านยาคุณภาพ ตั้งเป้าปี 2561 ขยายเพิ่ม 700 แห่งทั่วประเทศ จาก 360 แห่ง ช่วยประชาชนเขตเมืองเข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งการคัดกรองโรค ให้คำปรึกษาด้านยา ปรับพฤติกรรมเลิกบุหรี่ และให้ข้อมูลสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ
  2015-11-16 14:52

Pages