ตาต้อกระจก

 • ผอ.รพ.บ้านแพ้ว ยันโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกลดผู้ป่วยลงได้จริงจาก 50% เหลือ 20% แนะดึงราชวิทยาลัยจักษุแพทย์คุมจริยธรรมหมอตาให้ผ่าตัดตามข้อบ่งชี้ อย่าผ่าพร่ำเพรื่อเพียงเพราะหวังเบิกเงินจาก สปสช.
  2016-09-14 12:25
 • สปสช.แจงแนวทางบริหารจัดการสิทธิประโยชน์รักษาตาต้อกระจกปี 60 เดินตามนโยบายบอร์ด สปสช.ให้ความสำคัญสูงสุดแก้ปัญหาตาบอด สายตาเลือนราง ส่งเสริมตรวจคัดกรอง ส่วนโปรแกรม VISION2020 ตามแนวทาง Service Plan ของ สธ.นั้น สปสช.ไม่ได้ประกาศยกเลิก อยู่ระหว่างเชื่อมโยงข้อมูลและแก้ปัญหาเชิงเทคนิคเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้สูงสุด ไม่เพิ่มภาระหน่วยบริการ
  2016-09-13 22:08
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้สูงอายุมีโอกาสป่วยด้วยโรคต้อกระจกปีละ 65,000 คน ขณะที่ยังมีผู้ที่ตาบอดจากต้อกระจกตกค้างอยู่ประมาณ 98,000 คน เร่งขจัดไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง ลดรอคิวการรักษา เปลี่ยนกระจกตา และคัดกรองสายตาเด็ก ด้วย 7 มาตรการ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพตาดี ในปี 2560
  2016-06-07 16:33
 • กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม จัดพิธีลงนามในบันทึกร่วมมือสนับสนุน "โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี" ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลเบิกค่าจัดเตรียมกระจกตาใหม่ จากเดิมเบิกได้รายละ 5,000 บาท เป็นรายละ 15,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
  2016-06-07 16:06
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจสายตาคนไทย พบตาบอดกว่า 3 แสนคน สาเหตุอันดับ 1 เกือบร้อยละ 70 เกิดมาจากต้อกระจก เร่งป้องกัน อบรม อสม. 250,000 คน ให้เชี่ยวชาญในการใช้ “แผนอักษรตัวอี” ตรวจค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติสายตาในชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย เพื่อนำเข้าสู่ระบบรักษาทันการ เน้นหนักใน 2 กลุ่มใหญ่พิเศษเสี่ยงเกิดตาบอดรวม 13 ล้านคน คือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  2016-05-11 21:21
 • จักษุแพทย์ รพ.ราชวิถี และประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ยืนยัน เลนส์แก้วตาเทียมบัตรทองได้มาตรฐาน แจง สปสช.ไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม เพียงแต่ประกาศคุณลักษณะของเลนส์และให้ รพ.ดำเนินการจัดซื้อ โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณากำหนดคุณลักษณะของเลนส์แก้วตาเทียม ซึ่งมีผู้แทนของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์เข้าร่วมด้วย ระบุข้อมูลเผยแพร่โจมตีเลนส์บัตรทอง น่ามาจากความเข้าใจผิดและช่องว่างการสื่อสารทำข้อมูลตกหล่นได้
  2016-04-30 12:45
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งศูนย์รักษาโรคจอประสาทตา 12 เขตสุขภาพ ระยะแรกนำร่องในโรงพยาบาล 4 ภาคที่มีความพร้อม เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมที่พบได้ประมาณกว่าร้อยละ 10 ของประชากร พบมากใน 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นตา เด็กคลอดก่อนกำหนด และผู้สูงอายุที่จอประสาทตาเสื่อมตามวัย ป้องกันไม่ให้ตาบอด 
  2016-04-18 17:00
 • นสพ.มติชน : การเป็นจักษุแพทย์ใช่ว่าจะสบายเสมอไป บ่อยครั้งที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง โดยเฉพาะจักษุแพทย์ รพ.บ้านแพ้ว ที่ต้องออกหน่วยให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ที่นี่จึงเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยชีวิต เป็นเบ้าหลอมไม่เพียงการเป็นหมอที่ดี แต่หมายถึงการเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่น โดยมีรอยยิ้มจากคนไข้เป็นรางวัลและกำลังใจ สำหรับเธอเรียกได้ว่าตระเวนมาแล้วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ...รวมทั้งในพื้นที่สีแดง ถ้านับจำนวน "ตา" ที่ผ่านมือมาแล้วในช่วงเกือบ 10 ปีของการทำหน้าที่เป็นจักษุแพทย์ ก็นับหมื่นราย ล่าสุดเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมากับการยกทีม รพ.บ้านแพ้ว ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกที่เมืองเมาะลำไย เมืองหลวงของรัฐมอญ ประเทศพม่า
  2015-11-23 15:52
 • หน่วยงานสาธารณสุขและความมั่นคงภาคใต้เดินหน้าต่อเนื่องโครงการแสงแห่งความหวังเฉลิมพระเกียรติฯ รักษาผู้ป่วยตาต้อกระจก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าถึงการรักษาต่ำสุดในประเทศ เหตุสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ สปสช.เผยผลการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 52 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ด้านหน่วยความมั่นคงในพื้นที่แจงช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องประสบปัญหาตาบอดจากโรคที่รักษาได้
  2015-11-23 14:24
 • , , , ,
  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ปล่อยหน่วยสนับสนุนเครื่องมือผ่าตัดโรคตาต้อกระจกสู่ภูมิภาค (Mobile Cataract Equipment) ในโครงการ“สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อลดปัญหาการตาบอดจากต้อกระจก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมการแพทย์ ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
  2015-09-22 19:44
 • ตาต้อกระจกเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทย หมอปิยะสกล เผยที่ผ่านมามีขีดจำกัด ห้องผ่าตัดใน รพศ./รพท.มีจำกัด ผ่าต้อกระจกชนิดบอดได้ปีละประมาณ 5 หมื่นคน ยังมีผู้ป่วยตกค้างรอผ่าตัด 7 หมื่น และมีรายใหม่ปีละ 6 หมื่นคน ทั้งยังมีผู้ป่วยสายตาเลือนรางจากต้อกระจกรอรักษาอีก 1.2 แสนคน ปีนี้ปรับบริการ กรมการแพทย์จัดหน่วนสนับสนุนผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่ไฮเทค ออกไปช่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลชุมชน เริ่มเขตสุขภาพที่ 10 ใช้เวลาผ่าตัดคนละ 30 นาที  
  2015-09-21 16:15
 • ตำนานบัตรทองตอนที่ 7 ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ยกตัวอย่างเรื่องการซื้อวัคซีน เลนส์ตาสำหรับการรักษาผู้ป่วยตาต้อกระจก และขดลวดหรือ stent รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ที่ นพ.วิชัยบอกว่า ผลของการจัดซื้อ การควบคุมคุณภาพ นอกจากจะประหยัดงบประมาณประเทศได้อย่างมหาศาลแล้ว ยังทำให้วัคซีนที่ได้มีคุณภาพจากการควบคุมเรื่องการขนส่งที่ถูกต้องและเหมาะสม ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น และทำให้ผู้ป่วยตาต้อกระจกที่เคยตกค้างนับแสนคนต่อปีได้เข้าถึงการรักษา ไม่ต้องตาบอดจากโรคที่ควรจะรักษาได้อีกต่อไป  
  2015-08-06 14:55

Pages