ยาสูบ

 • แฉบริษัทบุหรี่รุกหนัก อาศัยสมาคมธุรกิจสหรัฐช่วยล็อบบี้ หวังล้มกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ เพราะไปสกัดกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ไม่ให้รุกล่าเด็กและเยาวชน เชื่อรัฐบาลจะไม่หลงลมพ่อค้าบุหรี่ และไม่พาประเทศถอยหลัง แต่เดินหน้าออกกฎหมายที่ทันกับกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ เพื่อลดคนสูบบุหรี่ และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในการดูแลรักษาคนที่ป่วยเพราะบุหรี่
  2015-01-22 20:59
 • ผู้ป่วยจากบุหรี่ จับมือสมาคมแพทย์และ 700 องค์กร หนุนกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่เพื่อปกป้องเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อบริษัทบุหรี่ แฉบริษัทบุหรี่หนุนสมาคมชาวไร่ยาสูบและโชห่วย ลุกขึ้นมาค้าน ขณะที่กำลังถูกสอบสวนเรื่องเลี่ยงภาษี 68,000 ล้าน
  2015-01-12 18:58
 • กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... เพื่อปกป้องสุขภาพเด็ก เยาวชนและสตรี ยันกฎหมายฉบับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ปลูก ผู้ผลิตใบยาสูบ โดยผู้ประกอบการผู้ผลิตสามารถร่วมชี้แจงความคิดเห็น ในขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาและคณะกรรมาธิการได้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขจะหารือกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รอบคอบที่สุด ขณะนี้ได้ส่งร่างดังกล่าวเข้าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2015-01-12 18:55
 • ขณะนี้มีความพยายามอย่างเป็นระบบในการที่จะล้มร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.....โดยบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติสองบริษัท บริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล  อีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์  โดยทั้งสองบริษัทนี้มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ได้รับการว่าจ้างส่งคนเข้ามาทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเป้าหมายที่จะยับยั้งร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ......  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
  2015-01-11 18:30
 • สธ.เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เข้าครม. ปรับปรุงกฎหมายเดิม 2 ฉบับที่ใช้มา 22 ปี ให้ทันสมัยและทันกลยุทธ์การตลาดบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ เพิ่มอายุผู้ซื้อจาก 18 ปีเป็น 20 ปี ปรับปรุงความหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบครอบคลุมถึงมอระกู่ มอระกู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไร้ควัน ห้ามการส่งเสริมการขาย คาดจะช่วยลดค่ารักษาและความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนักสูบหน้าใหม่ปีละ 15,600 ล้านบาท
  2014-12-19 11:50
 • รมช.สธ.เผยองค์การอนามัยโลกประเมินมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ของไทย คืบหน้า อัตราการบริโภคยาสูบลดลงเหลือร้อยละ 20 แต่ยังพบมากในผู้ชาย และในเขตชนบท แนะให้ไทยเพิ่ม 3 เรื่อง เสริมความเข้มแข็งกลไกควบคุมในระดับจังหวัด เพิ่มราคาบุหรี่และเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่มวนเอง และจัดงบประมาณเร่งรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ชนบทเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ โดยขณะนี้สธ.ได้แก้กฎหมายการคุ้มครองการบริโภคยาสูบที่ใช้มาแล้วเกือบ 25 ปี เสร็จแล้ว เนื้อหาครอบคลุมถึงความทันสมัยของสินค้า เช่น บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ จะเสนอร่าง เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
  2014-11-23 12:25
 • มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผย WHO เตือนผู้เข้าร่วมประชุม "ภาคีควบคุมยาสูบ" ต้องไม่เกี่ยวข้องกับธรุกิจยาสูบ หวั่นขัดขวางที่ประชุม หลังพบหลักฐานมีบริษัทบุหรี่ข้ามชาติพยายามหนุนเพิ่มตัวแทนบางประเทศ
  2014-09-29 20:22
 • ไทยโพสต์ -"หมอหทัย" ค้าน สธ.รับดูแล รพ.รง.ยาสูบ ชี้ผิดกฎหมายองค์การอนามัยโลก จี้ รมว.สธ.คนใหม่ควรทบทวน อย่าให้ สธ.ร่วมสังฆกรรมกับสินค้าบาป
  2014-09-15 19:59
 • สธ. แถลงข่าว ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการบังคับให้พิมพ์ภาพคำเตือนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใช้พื้นที่ร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ จำนวน 10 ภาพ ฉบับพิพาทกับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ทั่วโลกจับตา มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกทุเลาการบังคับของศาลปกครองชั้นต้น ระบุ สธ.ทำถูกต้องทุกขั้นตอน ยึดการปกป้องสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญ ส่งผลให้บุหรี่ทุกยี่ห้อที่นำเข้าไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป และให้ผู้ประกอบการเก็บบุหรี่รุ่นเก่าออกจากท้องตลาดให้หมดภายใน 23 ก.ย.57 
  2014-06-28 10:41
 • พบชาวมุสลิมสูบบุหรี่สูง โดยในกลุ่มชายชาวมุสลิมสูบสูงกว่าชายชาวไทยพุทธถึง 2 เท่า ผู้นำทางศาสนาครึ่งหนึ่งยังสูบบุหรี่อยู่ สสม. ร่วมจุฬาราชมนตรี และ สสส. หนุนกิจกรรมชาวมุสลิมเลิกบุหรี่เดือนรอมฎอน
  2014-06-27 09:12
 • ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ที่ให้มีการทุเลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางการติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบในฉลากของซองบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.2556 ที่กำหนดให้พื้นที่บนซองหรือกล่องบุหรี่ต้องแสดงภาพพิษภัยของการสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดอย่างน้อย 2 ด้าน
  2014-06-26 21:20
 • ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยข่าวที่รัฐบาลสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้จัดงานแสดงสินค้ายาสูบโลกเอเชีย (World Tobacco Asia 2014) ที่สมาคมผู้ค้ายาสูบโลกเตรียมจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายนนี้  ที่โรงแรมมาริน่าเบย์สิงคโปร์
  2014-06-24 17:01

Pages