สธ.ตั้งเป้าอีก 20 ปี ป้องกันควบคุมโรคต้องอยู่ในเกณฑ์สากล ไม่มีโปลิโอรายใหม่ ลดตายจาก HIV

Fri, 2017-09-01 12:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าปี 2579 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทยอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ประชาชนสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการ และลดตาย ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ ผู้เสียชีวิตจากเอชไอวี ลดลงร้อยละ 80 เป็นต้น

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ จ.กระบี่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการ รพศ./รพท. หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ นักวิชาการกรมควบคุมโรคและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 450 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่

นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามนโยบายรัฐบาลและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการรักษา โดยการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิเป็นหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดดูแลสุขภาพประชาชน ยกระดับการบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) โดยมีโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนและเชื่อมโยงการดูแลคลินิกหมอครอบครัวนอกจากตรวจรักษาโรคแล้ว ยังดูแลด้านการป้องกันควบคุมโรค ด้านอนามัยพื้นฐานและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้วย

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ ต้องเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับพื้นที่ โดยมีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางตามแนวทางประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอำเภอ มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ดูแล กำกับ ติดตามการทำงาน โดยมีคลินิกหมอครอบครัวให้บริการในหน่วยบริการและลงพื้นที่ อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ แพทย์ทางเลือก ทันตกรรม มีทีมเคลื่อนที่เร็วสอบสวนโรค อาหารปลอดภัย ทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ ในด้านการป้องกันควบคุมโรค ดูแลด้านอนามัยพื้นฐานและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดโรครายใหม่ ควบคุมป้องกันโรค ลดแหล่งรังโรค และควบคุมการแพร่กระจายโรค ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคเรื้อรัง เป็นต้น

ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (DDC 4.0) ภายในปี 2579 ให้ประชาชนสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการและลดตาย ตั้งเป้าอีก 20 ปีข้างหน้า ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ ผู้เสียชีวิตจาก เอชไอวี ลดลงร้อยละ 80 เป็นต้น โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่

1.พัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อาทิ ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การดูแลรักษาผู้ป่วย ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเป็นต้น

3.ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อาทิ ห้องปฎิบัติการทางสาธารณสุข ระบบเฝ้าระวังและระบบข้อมูลสารสนเทศ

4.ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาความร่วมมือ อาทิ การประสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

5.พัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ