ชูชัย ศุภวงศ์

 • หมอชูชัย กก.ปฏิรูปประเทศปาฐกถา “ศักยภาพของพยาบาล: สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลประจำปี 2561 “พยาบาลเสียงแห่งพลัง: สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” ชี้พยาบาลไทยมีบทบาทพัฒนาและปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำมายาวนาน ยกเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพสูง
  2018-05-13 14:02
 • “หมอมงคล” อดีต รมว.สาธารณสุข เปิดใจถึง “พล.อ.ประยุทธ์” ชี้กำลังมีการทำลายหลักการสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ระบุหากนายกฯ ปล่อยให้มีการแก้ไขตามที่กำลังทำอยู่ จะเป็นการทำลายหลักการแยกผู้ซื้อบริการออกจากผู้จัดบริการ เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน และใช้งบประมาณแผ่นดินที่ไม่เป็นธรรม
  2017-06-07 13:41
 • จุดเริ่มต้นของการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย มีการดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 5 ทศวรรษ นับตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2529 จุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจของบุคคล และองค์กรไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พระสงฆ์ หรือหน่วยงาน การดำเนินงานในช่วงแรกนั้นเป็นลักษณะต่างคนต่างทำขาดความต่อเนื่อง ขาดการรวมกลุ่ม การประสานงานและสร้างเครือข่าย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา จึงได้เกิดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรและมีการประสานงานเป็นเครือข่ายภายใต้ชื่อ “โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” ขึ้น
  2017-04-29 09:51
 • เปิดข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ปมปฏิรูปสาธารณสุข เน้นพัฒนาปฐมภูมิ เชื่อมต่อชุมชน ลดเหลื่อมล้ำประกันสุขภาพ ปฏิรูประบบประกันสุขภาพให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ด้าน สปช.อภิปราย ให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสถานะคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติกว่า 3 ล้านคนในไทย พร้อมเพิ่มสิทธิพลเมือง ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขจากรัฐเท่าเทียม ทั่วถึง มีมาตรฐาน หากได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขของรัฐจะได้รับการชดเชย
  2015-04-20 16:46
 • เมื่อวันที่ 4 เมษายน นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวกรณีที่คณะแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอาวุโสกว่า 100 คน ร่วมแสดงจุดยืนเรียกร้องให้คณะรัฐบาลเห็นชอบสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปได้เน้นระบบสุขภาพเชิงรุก ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกันโรค มากกว่าการรักษา การที่สมาคมการค้ายาสูบไทย และธุรกิจบุหรี่ อ้างว่ากฎหมายนี้ทำร้ายโชห่วยและชาวไร่ยาสูบ เป็นการให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม คาดการณ์ ว่ากำไรของค้าปลีกจากการขายยาสูบ โดยเฉลี่ยจะลดลงไม่ถึงร้อยบาทต่อเดือน ในขณะที่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติจะมีรายได้ลดลงปีละ 150 ล้านบาท จึงใช้ร้านค้าปลีก โชห่วยเป็นข้ออ้าง ส่วนชาวไร่ยาสูบในความเป็นจริงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าปริมาณการสูบบุหรี่จะลดลงจากการออกกฎหมายนี้จนกระทบต่อชาวไร่และรัฐบาลมีทางออกให้ปลูกพืชอื่นทดแทนได้
  2015-04-05 10:15
 • แพทย์อาวุโสเกือบ 100 คน รวมพลังแสดงจุดยืน ​ประกาศปฏิญญา​หนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ วอนรัฐบาลผ่านกฎหมาย ชี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเดินหน้า เตือนรัฐบาลได้ไม่คุ้มเสีย แฉ ธุรกิจยาสูบ ตัวบงการอยู่เบื้องหลังการคัดค้าน ตั้งสมาคมบังหน้าแฝงทั่วโลก เผย กฎหมายห้ามแบ่งขายเพื่อนบ้าน ลาว พม่า มาเลเซีย บังคับใช้แล้ว
  2015-03-31 16:47
 • นสพ.มติชน : "ผมไม่ได้ขัดแย้งกับใคร เรื่องที่เกิดขึ้นมาจากหลักการและแนวคิดที่เห็นต่างในการบริหารจัดการ ไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนบุคคล ..." คำพูดของ "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ประกาศชัดหลังมีข่าวว่าการร้องเรียนจนนำไปสู่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ (บอร์ด) สปสช. หลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีการบริหารไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ทับซ้อน จนส่งผลให้โรงพยาบาลในสังกัด สธ.ขาดทุน
  2015-03-11 14:18
 • เผยรายชื่อสปช. 11 ด้าน 173 คน มีบุคคลในแวดวงสุขภาพ สายแพทย์ชนบท และเอ็นจีโอ กระจายอยู่ด้านต่างๆ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ด้านการเมือง นพ.พลเดช ปิ่นประทีป บริหารราชการแผ่นดิน อำพล จินดาวัฒนะ ด้านสังคม สายสาธารณสุข มี ดร.ทัศนา นายกสภาการพยาบาล นพ.สุวัฒน์ อดีตเลขานุการชมรมแพทย์ชนบท นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา และนส.สุภัทรา นาคะผิว
  2014-09-29 17:36
 • หมอชูชัย ปฏิเสธไม่ได้มีรายชื่อในสามประสานเพื่อเข้าไปในสภาปฏิรูป
  2014-08-12 10:08
 • เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย ออกแถลงการณ์ ประณามการข่มขู่และปลดป้ายต้านรัฐบาลโกงของ รพ.จี้ “ปู” ห้ามปรามนปช.นำคนผิดมาลงโทษ
  2014-03-11 20:41
 • เวทีเสวนา กปปส.-หมอ "สุเทพ" ชง 5 ข้อ เชื่อรัฐไร้ทางไป มั่นใจไม่นานล้ม แพทย์หนุนแก้ก.ม.อื้อ รื้อองค์กร
  2014-02-09 10:08
 • อดีตประธานแพทย์ชนบท หนุนประชาคมสาธารณสุข ร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ชูสิทธิข้าราชการมีเสรีเทียบเท่าพลเมือง
  2014-01-12 21:39

Pages