สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 • “หมอวิโรจน์” เผยผลวิจัยกลุ่มผู้ป่วยบัตรทองโรคหลอดเลือดสมองตีบ-กล้ามเนื้อหัวใจตาย หลังการรักษา 1 ปีมีอัตราตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 สัดส่วนใกล้เคียงกับระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบุผลวิเคราะห์ เหตุเสียชีวิตไม่ได้มาจากความแตกต่างของสิทธิการรักษา  แต่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน และการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยบัตรทอง ยืนยันผู้ให้บริการทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ มีจริยธรรม ให้การรักษาอย่างเสมอภาคทุกสิทธิ โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤต พร้อมเสนอแนะนักวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกวิธีและตีความอย่างถูกต้อง วอนผู้เกี่ยวข้องฟังข้อมูลรอบด้านก่อนสรุป เพื่อไม่ทำให้สังคมสับสน  
  2015-06-21 17:26
 • สธ.ยกระดับ รพช. เป็น รพท. 1 ต.ค.นี้ ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย-ทุรกันดาร ปรับจ่ายตาม P4P หมอวชิระ ยัน ค่าตอบแทนหลังปรับสถานะไม่ต่ำกว่าเดิมแน่นอน ระบุเบื้องต้น ผอ.รพช.ทั้ง 20 แห่ง นั่งรักษาการ ผอ.รพท. ก่อน  ยังไม่โยกย้าย ย้ำ ประชาชนได้ประโยชน์  ไม่ต้องไปรักษา รพ.นอกพื้นที่ มีแพทย์เชี่ยวชาญประจำรพ. ขณะที่บุคลากรก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นตามระดับสายงาน ด้าน “หมอภูษิต” เผยเหตุที่ต้องยกระดับเพราะสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตขึ้น มีการพัฒนารพ.จนสามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น จึงต้องปรับ และเพิ่มความก้าวหน้าให้บุคลากร รับอาจมีปัญหากับตำแหน่งผอ.รพ.ที่อำนาจโยกย้ายอยู่ที่ปลัด
  2014-09-30 18:27
 • สสส.แฉโรค กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs “ภัยเงียบ” คร่าชีวิตคนไทย 73% ต่อปีทุบสถิติยอดป่วย-ตายสูงที่สุดในโลกเตือนภัยลดปัจจัยเสี่ยง
  2014-05-15 20:07
 • มติชน - นอกจากนมแม่จะให้ประโยชน์กับลูกอย่างมหาศาลแล้ว นมแม่ยังมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้วย
  2013-11-07 09:29
 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างมีไอคิวและอีคิวแล้ว ยังช่วยแต่ละครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น นพ.ภูษิต ประคองสาย ผอ. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ปัจจุบันสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลความเกี่ยวข้องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าผลการวิจัยจะดำเนินการเสร็จในต้นปีพ.ศ. 2557 
  2013-11-05 11:28
 • ข่าวสด - น.ส.จินตนา จันทร์โคตรแก้ว นักวิชาการ สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณ สุข(สธ.) นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "ยิ่งจนยิ่งมีปัญหาที่เกิดจากการดื่ม" ในการประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก ครั้งที่ 2 ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราปี 2554 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ แล้วนำมาจัดกลุ่มตัวอย่างเป็น 5 กลุ่มตามเศรษฐสถานะ คือ กลุ่มจนที่สุด กลุ่มจน กลุ่มปานกลาง กลุ่มรวย และกลุ่มรวยที่สุด เพื่อศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ศึกษาการกระจายตัวของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
  2013-10-15 13:54
 • คมชัดลึก - ดร.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำ เสนอเรื่อง "ความเสียหายที่เกิดจากแอลกอฮอล์" ในพิธีเปิดการประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก ครั้งที่ 2 (Global Alcohol Policy Conference 2013) ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมโคเอ็ก กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีผู้ทำงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก 45 ประเทศทั่วโลก ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ดื่มแต่มาจากคนที่ดื่มเป็นเรื่องที่ยังมีการพูดถึงน้อย ไม่ครอบคลุมผลต่อคนอื่นระยะยาว สิ่งที่ไทยควรดำเนินการคือ บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้คนดื่มอย่างมีความ
  2013-10-08 09:12
 •  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - ในอดีตคนไทยมีบทบาทในเวทีโลกค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะข้อจำกัดเรื่องภาษาและลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ค่อยกล้าแสดงออกในแวดวงสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน เคยมีความพยายามผลักดันคนไทยให้ไปดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีสาธารณสุขระหว่างประเทศ เช่น การวางแผนให้ นพ.ประกอบ ตู้จินดา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก จนทำท่าว่าจะสำเร็จ เพราะอาจารย์ประกอบเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับสูง เคยทำหน้าที่เป็นถึงประธานสมัชชาอนามัยโลก แต่ผลสุดท้ายไม่สำเร็จเพราะ "ภรรยาไม่อนุญาต"
  2013-10-01 10:18
 • แนะเก็บภาษีน้ำอัดลม-ฟาสต์ฟู้ด- มือถือ-สินค้าฟุ่มเฟือย เพิ่มแหล่งเงินเข้า ระบบประกันสุขภาพ ย้ำเก็บผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้บริโภค ชี้ต้องมีระบบเดียวตามแนว สปสช.
  2013-07-02 07:12
 • กรรมการกำลังคนถกรับเออีซี เสนอแก้กฎหมายนำค่าหัวบัตรทองจ้างล่ามเพิ่ม
  2012-11-05 14:33
 • เผยต้นทุนให้บริการ รพ.สังกัด สป.สธ.ผู้ป่วยนอก รพช.เฉลี่ย 479.21 บาทต่อครั้ง รพท.754.27 บาทต่อครั้ง รพศ.1,154.79 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน รพช.เฉลี่ย 9,508.55 บาทต่ออาร์ดับเบิลยู ขณะที่ รพท.12,605.20 บาทต่ออาร์ดับเบิลยู รพศ.10,120.71 บาทต่ออาร์ดับเบิลยู ภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากค่าแรงในรพช. ชี้อาจเป็นปัญหาต่อระบบสาธารณสุขในอนาคต
  2012-10-08 14:29