อาเซียน

 • มติครม.เห็นชอบให้สธ.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 และ ประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาโรคอีโบลาระบาด ใน. ธ.ค.นี้
  2014-11-04 20:40
 • ราวกับเป็นความภูมิใจของประเทศ ว่ากันตามความเป็นจริงในปัจจุบัน “การแพทย์แผนไทย” มีชื่อเสียงและขยายการยอมรับเป็นวงกว้าง “สมุนไพรไทย” ในรูปแบบต่างๆ มีจำหน่ายให้เลือกสรรอย่างแพร่หลาย ยังไม่นับ “การนวดไทย” และศาสตร์การรักษาที่ควบคู่ไปกับแผนปัจจุบันตามสถานพยาบาลต่างๆ สะท้อนถึง ความนิยม และการขยายตัวของ “แพทย์แผนไทย” อย่างไม่มีข้อท้วงติงใดๆ เมื่อมองออกไปภายนอก นับเป็น “โอกาสทอง” ของประเทศไทยเพราะการเปิดเออีซี ปี 2558 ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชื่อเสียงของแพทย์แผนไทยสั่งสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คำถามคือ เมื่อมีความน่าจะเป็นว่าแพทย์แผนไทยจะเติบโตขึ้นในภูมิภาคอาเซียนได้ ... เราพร้อมแค่ไหน?
  2014-11-03 20:23
 • สธ.ต่อยอดพัฒนาเมนูชูสุขภาพสากล ลดเค็ม ลดมัน เน้น!จุดขายการใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค เตรียมรองรับการเข้าสู่ AEC
  2014-10-15 20:05
 • หมอรัชตะและหมอสมศักดิ์ ตรวจเยี่ยมการทำงานของกรมการแพทย์ สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์กับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ร่วมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ประเทศเพื่อนบ้าน สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งขณะนี้กรมการแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยผลิตแพทย์ปีละ 100 คน พัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 43 สาขา เฉลี่ย 150 คนต่อปี และบุคลากรสาขาอื่นๆ ในกว่า 300 สาขา อีกปีละ 5,500 คน
  2014-10-09 19:22
 • สพฉ.จับมือเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดตั้ง “สมาคมกู้ชีพกู้ภัยภาคเหนือแห่งประเทศไทย” สร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ พร้อมเตรียมประสานกู้ภัยประเทศพม่ารองรับการเปิด AECช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วอาเซียน
  2014-09-29 15:57
 • 25 ก.ย. 57 นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน เรื่องงบประมาณที่ ยั่งยืนเพื่อสนนับสนุนการควบคุมยาสูบ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริทสุขภาพ(สสส.) จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ร่วมกับสสส.โดยมีผู้ข้าร่วมประชุม80 คนจาก 8 ประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
  2014-09-25 18:15
 • รมต.สาธารณสุขอาเซียน หารือ “เลขาธิการ สปสช.” ในฐานะประธานเครือข่ายหลักประกันสุขภาพอาเซียน (ASEAN Plus Three UHC Network) พร้อมร่วมกำหนดขับเคลื่อน “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ระดับประเทศ/ภูมิภาค ผ่านกลไก The ASEAN Plus Three UHC Network เน้นพัฒนาบริการปฐมภูมิ สร้างความเข็มแข็ง กระจายการเข้าถึงการรักษา เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
  2014-09-25 17:55
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดประชุมวิชาการด้านอาหารปลอดภัย นครหลวงเวียงจันทน์–หนองคาย-ขอนแก่นเพื่อสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย
  2014-09-22 20:15
 • ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือร่วมกันกับ นายหม่าเลี่ยวเหว่ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจีน ซึ่งจีนอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าสู่หลักประกันสุขภาพมากว่า 10 ปี เพราะจีนมีประชากรและพื้นที่มากที่สุดในโลก ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 12 (12th ASEAN Health Ministers Meeting : AHMM) ที่กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (19 กันยายน 2557)
  2014-09-20 19:49
 • รมว.สธ. ร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เวียดนาม พร้อมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีสาธารณสุขจีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ในประเด็นการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัญหาผู้สูงอายุ การรับมือภัยพิบัติ การสร้างโรงงานผลิตวัคซีน การพัฒนาวัคซีน รองรับมือการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค และปัญหาแรงงานต่างด้าว ยกไทยเป็นประเทศตัวอย่างด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หนุนประเทศอาเซียนบวกสาม เดินหน้าร่วมกันพัฒนา พร้อมผลักดันเข้าสู่การประชุมสุดยอด อาเซียนบวกสาม ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่สหภาพเมียนมาร์
  2014-09-20 12:30
 • หมอรัชตะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 12  และประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามคือเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 และประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน จีน ครั้งที่ 5 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2557 เน้นความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่ออุบัติใหม่ และการสนับสนุนประเทศอาเซียนพัฒนาสุขภาพโดยใช้หลักประกันสุขภาพสุขภาพถ้วนหน้า
  2014-09-18 18:54
 • จากงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เสนอแนวทางงานวิจัยสุขภาพของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคต 
  2014-09-11 20:12

Pages