โรคอุจจาระร่วง

 • สถาบันวัคซีนผลักดันให้บรรจุ “วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า” ไว้ในโปรแกรมวัคซีนพื้นฐานที่รัฐจัดหามาให้ฟรีสำหรับเด็กไทย
  2018-02-07 11:19
 • กรมควบคุมโรค จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า เผยโรคนี้ป่วยง่ายและในช่วงนี้มีแนวโน้มพบผู้ใหญ่ป่วยมากขึ้น พร้อมเดินหน้า 5 มาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ส่วนประชาชนป้องกันได้ด้วยการใช้มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
  2018-01-11 14:38
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนช่วงหน้าร้อนกินน้ำแข็งไม่สะอาดอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงและอหิวาตกโรคได้ แนะประชาชนเลือกบริโภคน้ำแข็งที่ผ่าน GMP ปลอดภัยชัวร์ ย้ำผู้ผลิตให้ควบคุมขั้นตอนการผลิต รวมถึงผู้จำหน่ายห้ามแช่สิ่งของอื่น ๆ ในน้ำแข็งสำหรับจำหน่าย
  2014-04-26 13:26
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย่วาโดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่าในแต่ละปี ประชากรทั่วโลกป่วยจากโรคอุจจาระร่วง ซึ่งเกิดจากการมีเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ปีละประมาณ 1,700 ล้านราย และโรคนี้ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก ปีละ 760,000 ราย ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคปอดบวมด้วย ในส่วนของประเทศไทย ข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาในปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงมีนาคม ทั่วประเทศมีรายงานผู้ป่วย 253,967 ราย เสียชีวิต 2 รายเมื่อเทียบกับปี 2556 ในช่วงเดียวกัน พบว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ผู้ป่วยเกือบครึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า
  2014-03-25 07:10
 • ไทยรัฐ - อย.เตือนผู้บริโภคระมัดระวังการบริโภคน้ำดื่ม-น้ำแข็ง-ไอศกรีม อาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เสี่ยงอาเจียน อุจจาระร่วง แนะเลือกซื้อในภาชนะสะอาดเพื่อความปลอดภัย...
  2014-03-12 19:17
 • แนวหน้า - ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีโครงการสุขอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อปรับปรุงและสร้างส้วมให้กับโรงเรียนใน ถิ่นทุรกันดาร 60 แห่ง จำนวน 600 ห้องส้วม ให้ส้วมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารสะอาดได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างอนามัยพื้นฐานให้กับ เด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนถิ่
  2014-02-10 22:13
 • ไทยรัฐ - กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนอย่าชะล่าใจ "โรคอุจจาระร่วง" ช่วงหน้าหนาว เผย 3 เดือนล่าสุด ป่วยแล้ว 210,906 ราย เสียชีวิต 1 ราย แนะกินอาหารค้างมื้อ ขอให้อุ่นให้เดือดก่อน ชี้ ความเย็นแค่ชะลอเชื้อโรคเติบโต...
  2014-01-20 11:10
 • ข่าวสด - นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคติดต่อสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขต้องป้องกันและควบคุมในศูนย์เด็กเล็ก ได้แก่ โรคหวัด โรคมือ เท้า ปาก โรคสุกใส โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ซึ่งโรคติดต่อเหล่านี้ ติดต่อกันได้ทั้งการหายใจเอาละอองอากาศที่มีเชื้อปน การไอหรือจามรดกัน และการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน รวมทั้งการรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ปนเปื้อน หากเด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก หรือ ร.ร.อนุบาล เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อเหล่านี้ ก็จะแพร่กระจายสู่กัน สู่ชุมชนได้ง่าย ซึ่งจากการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรค ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพกายใจที่ดีลดอุบัติการณ์การเกิดโรค
  2014-01-15 13:45
 • สาธารณสุขเตือนประชาชนระวังป่วย โรคอุจจาระร่วงในฤดูหนาว เผยในช่วงฤดูหนาว 4 เดือนในปีที่ผ่านมาพบป่วย 352,442 ราย ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เสียชีวิต 8 ราย ขอให้ประชาชนยึดหลักการปฏิบัติตัวป้องกันโรคนี้ โดยให้กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือ ล้างทำความสะอาดของเล่น ส่วนแม่หลังคลอดให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง 6 เดือน เด็กจะได้รับภูมิต้านทานจากแม่ จะไม่ป่วยง่าย
  2013-12-13 20:14
 • ฐานเศรษฐกิจ - โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่นิยมท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวบนยอดดอย ให้เลี่ยงความเสี่ยงอันตราย 2 เรื่องคือ เลี่ยงผิงไฟในเต็นท์และการดื่มเหล้าคลายหนาว ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด มีอันตราย เสี่ยงเสียชีวิตได้ง่าย
  2013-11-07 20:30
 • แนวหน้า - นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้การดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างเต็มที่ ทั้งก่อนเดินทาง ขณะประกอบพิธีฮัจย์ และกลับสู่ประเทศไทย เนื่องจากแต่ละปีมีผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เมืองมักกะห์หลายเชื้อชาติ ทุกภูมิภาคทั่วโลก ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และต้องอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากในสถานที่จำกัดมีโอกาสเกิดโรคติดต่อได้ง่าย เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคอุจจาระร่วง กระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการ 3 ส่วนใหญ่ โดยก่อนไปได้ตรวจสุขภาพ เตรียมยาประจำตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น เพื่อสร้างความ
  2013-10-24 13:09
 • กรุงเทพธุรกิจ - นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาจากอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคเกินหรือไม่ถูกสัดส่วน และสารเคมีอันตรายปนเปื้อน ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป สธ.จะเน้นที่คุณภาพความปลอดภัยอาหาร ควบคู่กับคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยมอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ และประสานกับกทม.ดำเนินการในพื้นที่ให้เป็นแนวเดียวกันทั่วประเทศ
  2013-10-17 10:35

Pages