DRG

 • ความท้าทายครั้งใหญ่ของโรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อ รพ.ในปริมณฑลต้องรับมือกับการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว จึงต้องสร้าง Gate Keeper ลดความแออัดในโรงพยาบาล แต่ยังติดกับดัก FTE ขาดแคลนบุคลากร แนะ สปสช.ลดความหยุมหยิมระบบเบิกจ่ายเงิน พร้อมพัฒนาก้าวต่อไป "โรงพยาบาลบางกรวย 2"
  2019-02-26 12:59
 • กรมบัญชีกลางทำหนังสือแจ้ง รพ.เอกชน ปรับอัตราจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยในใหม่ ยึดตาม DRGs ฉบับที่ 6 การคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ให้ยกเลิกอัตราฐาน 11,213 บาทต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ เป็น 10,897 บาทต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์แทน เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
  2018-10-25 20:02
 • สปสช.ไม่ก้าวล่วงการรักษาของแพทย์ ตรวจสอบเวชระเบียนยึดหลักเกณฑ์ราชวิทยาลัยแพทย์ ปี 58-60 สัดส่วนตรวจสอบเบิกจ่ายผู้ป่วยในเพียงร้อยละ 2.26 มีทั้งกรณีเรียกเงินคืนและจ่ายชดเชยหน่วยบริการเพิ่ม เหตุจากบันทึกผิด ใส่รหัสผิดและสรุปผิด ระบุยังไม่เคยเรียกค่าปรับจากหน่วยบริการที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง พร้อมแจงเงินเรียกคืน สปสช.ส่งกลับเขต กระจายให้กับหน่วยบริการในพื้นที่
  2018-03-18 09:55
 • “นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร” ชี้โรงพยาบาลขาดทุนผู้ป่วยในเกิดจากหลายปัจจัย การเหมารวมว่าเป็นเพราะการจ่าย DRG ของ สปสช.ถือว่าไม่เป็นธรรม ยิ่งถ้าได้ Base rate น้อยก็ต้องไปเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรเงินแก่ สปสช.ให้เพียงพอ
  2017-11-23 18:31
 • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ยันโรงพยาบาลขาดทุนผู้ป่วยในไม่เกี่ยวกับระบบ DRG ชี้มี 4 ปัจจัยหลักต้องดูว่าขาดทุนเพราะอะไรแล้วไปแก้ตรงนั้น เช่นเดียวกับเงื่อนไขการจ่ายเงินของ สปสช.ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐจ่ายเงินระหว่างกัน ไม่ใช่จ่ายแบบเอกชนจ่ายหนี้กัน
  2017-11-19 16:35
 • “หมอสมศรี” ชง ขอใช้งบ 240 ล้าน กองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. ปี 60 อุดหนุนค่ารักษาผู้ป่วยใน แก้ปัญหา RW ลดลง เพื่อดึง รพ.อยู่ดูแลคนไข้บัตรทองต่อ ด้าน “หมอปิยะสกล” ระบุ ต้องพิจารณารอบด้าน มอบ “อนุกรรมการบริหารจัดการกองทุน” ดำเนินการต่อ เชื่อภายใน 1 เดือน มีทางออกแก้ปัญหาได้
  2017-09-05 19:46
 • ผมเขียนบทความนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่า ไทยดีอาร์จี ทำความดีหรือความเสื่อมเสียต่อระบบโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างไรบ้าง นอกจากนี้กองทุนประกันสุขภาพและโรงพยาบาลควรปรับตัวอย่างไรต่อการใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับ 6)
  2017-08-17 16:24
 • “หมอศุภสิทธิ์” เผย DRG Version 6.1 ปรับเกณฑ์เบิกจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยภาวะเฉียบพลันเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์โรค เทคโนโลยีการแพทย์ และการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมรองรับชดเชยผ่าตัดวันเดียวกลับ พร้อมปรับค่า RW เพิ่ม 1.2 หมื่นบาท หลัง Version 5 ใช้มานานร่วม 5 ปี คาดเริ่มใช้ปีงบประมาณ 2561 นี้
  2017-08-04 12:39
 • “หมอศุภศิลป์” รพ.สระบุรี คกก.ตรวจสอบเวชระเบียน สปสช.เขต 4 ระบุการตรวจสอบเบิกจ่ายผู้ป่วยในเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ละ รพ.จะมีบุคลากรร่วมเป็นผู้ตรวจสอบเวชระเบียนของ สปสช. ด้วย ช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาระบบการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการใน รพ.ของตนเอง รวมทั้งการสอนหรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ไปยัง รพซอื่นๆ อีกด้วย แนะ สปสช.อธิบายระบบการตรวจสอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  2017-04-26 10:23
 • TDRG Version 6.0 ใกล้จะคลอดแล้ว พร้อมใช้งาน 1 ตุลาคม 2559 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ทีมวิจัยพัฒนาได้ทราบความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผู้สนใจเรื่องผลกระทบน้ำหนักสัมพัทธ์ต่อการได้รับการชดเชยของโรงพยาบาล หรือ ต่อสถานะทางการคลังของกองทุน 
  2016-05-14 18:05
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ - กรมบัญชีกลางเพิ่มสิทธิจ่ายค่ารักษาข้าราชการ ให้เบิกค่ายาโรคเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยในได้ กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ เรื่องเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตามเกณฑ์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยให้สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ายาแยกต่างหากจาก DRGs ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาพยาบาลที่แท้จริง และให้ข้าราชการได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2016-05-10 11:26
 • หนุน สปสช.เป็นเจ้าภาพตั้งศูนย์กลางดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจกรณีซับซ้อน หลังพบยังมีปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.สธ.มารักษาที่ ร.ร.แพทย์ เหตุมีผู้ป่วยบางรายต้องรอคิวนาน ยกตัวอย่าง รพ.จุฬาฯ จากเคยผ่าเดือนละ 20 ราย ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 10 ราย ขณะที่แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 5,000 รายทั่วประเทศ ครึ่งหนึ่งต้องได้รับการผ่าตัด และประมาณ 1,000 ราย เป็นกรณีซับซ้อนต้องผ่าตัดอย่างรวดเร็ว แนะ สปสช.แยกกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการเป็นกลุ่มใหม่เพื่อเบิก DRG พร้อมควบคุมคุณภาพ หากมีอัตราเสียชีวิตสูงเกิน ต้องพิจารณาไม่ให้รับผู้ป่วย และสมาคมโรคหัวใจต้องปรับปรุงให้ รพ.นั้นมีคุณภาพจนมั่นใจก่อนจึงจะได้ผ่าตัดอีกครั้ง 
  2015-09-01 11:35

Pages