งบประมาณ

 • มติบอร์ดสปสช.รับทราบข้อเสนอจัดสรรงบบัตรทองปี 58 จากสธ. ให้อนุกก.ทำงานร่วมในรายละเอียดที่สธ.เสนอและทดลองคำนวณที่เขต 2 และเขต 10 ก่อน ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจัดสรรแบบเดิมว่าแตกต่างอย่างไร สำหรับกรณีโรคเฉพาะบางโรค เมื่อบริหารระดับเขตแล้วมีประสิทธิภาพดีขึ้น เหลือระดับประเทศไว้เท่าที่จำเป็น เขตต้องรองรับบริหารได้และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  และลดรายงานให้เหลือน้อยที่สุด
  2014-12-08 17:28
 • เปิดงบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุขปี 58 ตั้งงบไว้ที่ 2.8 แสนล้านบาท แบ่งเป็นงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1.1 แสนล้านบาท งบกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ 1 แสนล้านบาท เป็นงบสป.สธ. 90,000 ล้านบาท เป็นงบสปสช. 1.4 พันล้านบาท
  2014-11-05 12:34
 • สปสช.โอนเงินไตรมาสแรกล่วงหน้าให้รพ.สังกัดสป.สธ. 884 แห่งแล้ว 12,848 ล้านบาท ตั้งแต่ 24 ต.ค.เพื่อให้มีสภาพคล่องให้บริการผู้ป่วย ส่วนการเจรจากับสธ.นั้น ล่าสุดได้ข้อสรุปและหลักการร่วมแล้ว เน้นกระจายอำนาจ จัดการระดับพื้นที่ โอนเงินตรงที่รพ. ไม่ไปที่สธ.หรือเขตสุขภาพ ถ้าจะมีข้อตกลงใดๆ ต้องทำก่อนไตรมาสสอง และ สธ.จะยกร่างข้อเสนอใหม่ตามหลักการที่หารือร่วมกัน เพื่อเข้าสู่คณะอนุฯการเงินการคลัง และเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดสปสช.ต่อไป นัดหารือต่อ 30 ต.ค.นี้
  2014-10-28 16:09
 • สปสช.ยินดีให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ผ่านการตรวจสอบทุกปี ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพที่กำหนดเข้มงวดมากกว่าระบบราชการปกติ เน้นการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ รายงานผลต่อบอร์ดสปสช.ทุก 3 เดือน และรายงานต่อครม.-รัฐสภาทุก 1 ปี เห็นด้วยปลัดสธ.จะตรวจสอบการใช้งบของสธ. เชื่อจะทำให้ร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
  2014-10-23 12:39
 • หมอณรงค์ประชุมผู้บริหารสธ.ส่วนกลางและภูมิภาค ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เร่งบริหารงบปี 58 กว่า 2 แสนล้าน เป็นงบสธ. 1 แสนล้าน และงบหลักประกันสุขภาพสปสช.อีก 1 แสนล้านบาท ให้โปร่งใส ถูกกฎหมาย ทันเวลา ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใช้งบ ส่วนเกณฑ์จ่ายเงินให้รพ. ไตรมาสแรกใช้แนวทางเดิมของสปสช. อีก 3 ไตรมาสอยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดสรรระดับเขต
  2014-10-21 16:16
 • สธ.จัดตั้งกลไกดึงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ติดตามกำกับและประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้งบประมาณปี 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข วงเงินกว่า 2 แสนล้านบาท ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมทีม
  2014-10-02 21:08
 • สปสช.แจงหมอบัญชาเข้าใจผิด ให้ข่าวคลาดเคลื่อน หลังจากหมอบัญชาให้ข่าวว่าได้ข้อสรุปบริหารงบแบบเขตสุขภาพ จัดสรรเงินเป็นก้อนในระดับเขต แจงการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อ 15 ก.ย.เพื่อรับทราบข้อมูลของ สธ.เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมบอร์ด สปสช. 22 ก.ย.นี้ เท่านั้น ไม่มีการลงมติใดๆ ทั้งสิ้น
  2014-09-18 14:04
 • สธ.- สปสช.หารือบริหารงบลงตัว หลังที่ปรึกษา รมว.สธ. ประสาน นัดคุยข้อเสนอการบริหารงบบัตรทอง 2558 ขาลง ได้ข้อสรุปบริหารแบบเขตสุขภาพ จัดสรรเงินเป็นก้อนในระดับเขต ตัดเงินเดือนระดับเขต บริหารงบผู้ป่วยในโดยเขตสุขภาพ งบผู้ป่วยนอกโดยจังหวัด และงบส่งเสริมป้องกันโรคโดย คปสอ.ให้กำหนดตัวชี้วัดระหว่างเครือข่ายบริการกับ สปสช.เขต และให้กำหนดกิจกรรมและอัตราค่าบริการ เพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการ เตรียมนำเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสช. 22 ก.ย. 
  2014-09-17 19:31
 • ปลัดสธ. กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมบริหารจัดการงบประมาณประจำปี 2558 ทั้งงบดำเนินการ และงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยจะโอนเงินให้พื้นที่ภายใน 7วันภายหลังได้รับการจัดสรรจากสำนักงบฯ เน้นย้ำทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2014-09-13 15:20
 • กมธ.หั่นงบกระทรวงสาธารณสุขปี 58 กว่า 8 ล้านบาท พร้อมตั้งข้อสังเกตการปฏิบัติงาน สธ.ต้องให้บริการผู้ป่วยทั่วถึง โดยเฉาะสิทธิผู้ป่วยนอกเขตบริการ และสิทธิรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย
  2014-08-26 18:36
 • ‘หมอเจตน์’ ห่วงแช่แข็งงบบัตรทอง พร้อมเปิดข้อมูล 4 ปี งบรายหัวขยับเพิ่มน้อยมากแค่ 140 บาท หวั่นส่งผลต่อ รพ.ลดคุณภาพงานบริการ กระทบรักษาผู้ป่วยและดูแลประชาชน 48 ล้านคน ระบุไม่ควรกดงบเพื่อใช้จ่ายด้านอื่น เสนอปรับเพิ่ม 3,060 บาทต่อคนต่อปีตาม สปสช.ร้องขอ แถมย้ำภาพรวมค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลประเทศต่ำมากแค่ 3.9% ของจีดีพี   
  2014-08-24 18:44
 • ในอดีตก่อนมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาระค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในด้านสาธารณสุขอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากกว่าที่ภาครัฐใช้ในการสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข จนเป็นเหตุให้ภาคครัวเรือนต้องประสบกับภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพส่วนใหญ่ตกมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีการตั้งคำถามกับความยั่งยืนของระบบสุขภาพในระยะยาว จึงเป็นที่มาของข้อเสนอเรื่อง “ร่วมจ่าย” ซึ่งยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงในสังคมว่า แนวทางการบริหารการเงินการคลังแบบใดจึงจะเหมาะสมกับระบบหลักประกันสุขภาพไทย
  2014-08-20 15:47

Pages