สหวิชาชีพ

 • 26 พ.ค.นี้ ชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์กว่า 400 คน บุก สธ.ขอความชัดเจนผู้บริหาร สธ. กรณีบรรจุ ขรก. หลังอดทนรอ 5 ปี ไม่คืบ พร้อมร้อง สนช. ศูนย์ดำรงธรรมต่อ ขอความเป็นธรรม ช่วยลดเหลื่อมล้ำ เหตุรุ่นน้องวิชาชีพอื่นแซงหน้าบรรจุ กระทบขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าวิชาชีพ เผยวิชาชีพกายภาพบำบัด มีบรรจุ ขรก.แค่ 1,600 คน นอกนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน ไม่มีความมั่นคง
  2017-05-24 17:22
 • 26 พ.ค.นี้ 4 วิชาชีพทางการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีการแพทย์ และเวชศาสตร์สื่อความหมายและการพูด ร่วม 200 คน บุก สธ.ขอความเป็นธรรมบรรจุข้าราชการ หลังผู้บริหาร สธ.ห่วงบรรจุเฉพาะพยาบาล ไม่พูดถึงวิชาชีพอื่น พร้อมเผยลูกจ้างชั่วคราวนักเทคนิคการแพทย์ สธ. ภาระงานหนัก ขาดความก้าวหน้า วอนขอความเห็นใจ ด้าน “แอดมินเพจ หมอแล็บแพนด้า” ร่วมยื่นขอความเป็นธรรมด้วย เหตุเข้าใจปัญหา หลังเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ปี ลาออกเหตุค่าตอบแทนน้อย ขาดความก้าวหน้า
  2017-05-23 10:37
 • ชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์เรียกร้อง สธ.บรรจุข้าราชการ ระบุ 5 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 7 วิชาชีพได้รับจัดสรรตำแหน่งข้าราชการน้อยมาก พ้ออดทนทำงานด้วยความอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจ แต่หน้าที่การงานไม่มั่นคง ขาดความก้าวหน้า ขาดสวัสดิการ
  2017-05-22 21:45
 • กระทรวงสาธารณสุข ถอดบทเรียนการทำงานพื้นที่ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัว 24 แห่ง พบ 3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ทีมบุคลากรต้องมีหัวใจปฐมภูมิ ร่วมกันออกแบบระบบบริการกับชุมชนคนในพื้นที่หรือท้องถิ่น และผู้บริหารที่เข้าใจให้การสนับสนุน
  2017-05-18 14:37
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าส่งทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ 6,500 ทีม ดูแลประชาชน 65 ล้านคน ทั้งเขตเมืองและชนบทครอบคลุมในปี 2569  
  2017-02-18 20:51
 • ปลัด สธ.ลงนาม 10 สาขาวิชาชีพที่เบิกค่าตอบแทนได้ เพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และนักกายอุปกรณ์ พร้อมรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ฉบับ 11 ได้
  2017-01-20 08:22
 • กลุ่มกฎหมาย สป.สธ. แจงข้อสงสัยเบื้องต้นค่าตอบแทนฉบับ 11 และ 12 ทำเป็นคำถาม คำตอบ ปัญหาค่าตอบแทน ชี้เป็นการตีความข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ ฉบับ 11 และ ฉบับ 12 ของนิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีเท่านั้น ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของปลัด สธ.จึงไม่อาจใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ สงสัยสอบถาม สนย.
  2017-01-07 07:47
 • กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนทีมสหวิชาชีพสาธารณสุข ด้วยเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รองรับสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ตั้งเป้า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” พร้อมปฏิรูปสาธารณสุขระยะ 18 เดือน เป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระบบบริการ พัฒนาคน และระบบบริหารจัดการ
  2016-06-22 18:28
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้าให้คนไทย 1 ล้านครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ประจำครอบครัวดูแลภายในปี 2560 “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” เน้นดูแบบองค์รวมทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยเตรียมทีมสหวิชาชีพ 3 ทีมต่อประชาชน 3 หมื่นคน ให้ประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อย เข้าถึงบริการสะดวก ลดความแออัด พร้อมขยายทั่วประเทศภายในปี 2565
  2016-06-04 11:17
 • พยาบาลวิชาชีพ ยืนยันขอแยกกล่องค่าตอบแทนออกจากกลุ่มสหวิชาชีพ เตรียมหารือเคลื่อนไหวขอเม็ดเงินเพิ่ม พร้อมระบุร่างค่าตอบแทนฉบับแพทย์ชนบทเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรมวิชาชีพพยาบาล ยังคงค่าตอบแทนแพทย์/ทันตแพทย์อัตราเดิม ปรับลดเฉพาะระดับล่าง แจงถูกปัดข้อเสนอที่ให้ปรับค่าตอบแทนเหลือแค่ 3 ระดับ และให้ตัดเพิ่มค่าตอบแทนปีที่ 21 ออก
  2016-06-03 19:31
 • นักวิชาการสาธารณสุข และสหวิชาชีพสาธารณสุข 4 จังหวัดชายแดนใต้ข้องใจค่าตอบแทนฉบับ 10 สธ.ที่ให้ค่าตอบแทนแค่ 4 วิชาชีพ ระบุสายงานอื่นๆ ก็ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยเช่นกัน ทำไมจึงไม่ได้ ขณะเดียวกันใน 4 วิชาชีพที่ได้ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำ พยาบาลได้น้อยสุด แพทย์ได้มากสุด ทั้งที่อยู่นพื้นที่เสี่ยงภัยเหมือนกัน พ้อ สธ.ไม่เห็นความสำคัญวิชาชีพอื่น
  2016-05-29 15:30
 • กระทรวงสาธารณสุข อบรมทีมวิทยากรสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานคลินิกชะลอไตเสื่อม เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ประมาณ 8 ล้านคน เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
  2016-03-31 14:52

Pages