สาธารณสุข

 • นายก อบจ.สุรินทร์ ชี้ สธ.หวงอำนาจโอนระบบสาธารณสุขให้ท้องถิ่น ยัน อปท.มีความพร้อม ช่วยแก้ปัญหาหมอขาดแคลน บุคลากรทำงานหนักแต่ได้ค่าตอบแทนน้อยได้ ชูไอเดีย โครงการนักเรียนทุนแพทย์ กลับมารักษาคนท้องถิ่น  
  2017-04-30 12:09
 • การส่งเสริมให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นวาระสำคัญอันดับหนึ่งในการประชุมสุดยอดเวิลด์เฮลธ์ซัมมิต (World Health Summit) ที่กรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนี แต่วิธีนี้จะช่วยปรับปรุงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ยากไร้ได้จริงหรือ 
  2017-04-29 10:51
 • กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุง ยกระดับโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เป็นต้นแบบของอำเภอในศรีสะเกษ ด้วยผลงานการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย ที่ลงตัว ใช้ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. จัดทีมดูแลคุณภาพผู้สูงอายุจนมีพัฒนาการดีขึ้น  
  2017-03-12 09:53
 • สถานการณ์ปัญหาด้านสาธารณสุขที่กำลังขยายตัวจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัดของประเทศจำเป็นต้องมีมาตรการหรือแนวทางในการจัดการด้านสาธารณสุขที่ดี โดยอาศัยศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก หากไม่มีการเตรียมแผนการรองรับปัญหาด้านกำลังคน และยกระดับด่านสาธารณสุข อาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมโรคติดต่อจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจจะมีเข้ามามากขึ้นตามการขยายตัวของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  2016-11-03 15:01
 • แม้ว่าการเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและปัญหาด้านสาธารณสุขเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้รับบริการสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โรคจากสิ่งแวดล้อม เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนังอักเสบ ฯลฯ และอาจมีการแพร่กระจายของโรคระบาดหรือโรคติดต่อได้
  2016-11-01 21:07
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : รมว.สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น หารือ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว กระชับสัมพันธ์ 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทุกๆ ด้าน เตรียมฉลอง 130 ปี สัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ชื่นชมบทบาทโดดเด่นของไทยด้านการแพทย์-สาธารณสุขในเวทีโลก
  2016-02-21 14:26
 • กระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงา 10 นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  
  2015-12-17 14:18
 • ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ว่าด้วยสถานการณ์ระบบสาธารณสุขในประเทศสมมติแห่งหนึ่ง ที่มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรสุขภาพ แม้จะผลิตเพิ่มเพื่อแก้ปัญหา แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอยู่ตลอดเวลา เพราะมีปัญหาเรื่องกระจาย ซึ่งเรื่องนี้ นพ.ธีระ ระบุว่า เป็นเพราะ "เกาไม่ถูกที่คัน" เนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนสุขภาพไม่อยากไปอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนเพราะปัญหาที่ตัวระบบที่สร้างความลำบากใจให้คนทำงาน ยังไม่นับในประเด็นที่ว่า “บุคลากรวิชาชีพสุขภาพนั้น เราไม่เคยเข้าใจหัวอกหัวใจเค้า เราไม่เคยดูแลเอาใจใส่เค้าเท่าที่ควร จึงเห็นแต่ข่าว คนน้อย งานเยอะ ทำงานไม่หยุดเกินมนุษย์์ สมดุลชีวิตส่วนตัวและครอบครัวขาดหายไป” ดังนั้น ใครล่ะครับที่จะทนอยู่ในระบบเช่นนั้นได้อย่างมีความสุข ?
  2015-12-15 14:15
 • รมว.สธ. นำชาวสาธารณสุขถวายสักการะกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2558 นี้กระทรวงสาธารณสุขมีอายุครบ 73 ปี และครบ 97 ปีของการสาธารณสุขไทยหลังจากที่สถาปนาครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2461ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี 2559 
  2015-11-27 18:44
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนภายหลัง ปี 2558 กำหนดวาระพัฒนาด้านสาธารณสุข 4  ด้าน คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โต้ตอบและรับมือกับภัยคุกคาม เข้าถึงการดูแลสุขภาพ อาหารและน้ำปลอดภัย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
  2015-10-30 17:30
 • สธ.อยู่ระหว่างหารือการปรับตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวง หลังที่ผ่านมาหน่วยงานในสังกัดปรับเพิ่มเติมในรายละเอียด จนมีหลายรูปแบบ โดยจะยึดตามหลักการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2485 ระบุหลังจากที่ปรับให้เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานในสังกัดกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศทราบ เน้นปรับในเว็บไซต์ เอกสาร หรือในบิลบอร์ด ที่จะนำไปติดในกิจกรรมต่างๆ
  2015-10-27 14:51
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : การที่กำหนดเป้าหมายด้านสาธารณสุขไว้เพียงข้อเดียวทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันก็ทำให้วิตกกันว่าเป็นสัญญาณความหย่อนยานของการสาธารณสุขในระดับโลก แต่ผู้เขียนยังคงเชื่อว่านี่เป็นการยกระดับสาธารณสุขระดับโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเพื่อแก้ไขความยากจนทั้ง 8 ข้อนั้น มีเป้าหมายเจาะจงไปที่การสาธารณสุขระดับโลกถึง 3 ข้อ โดยได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันลดอัตราตายในเด็ก ยกระดับสุขภาพของมารดา และรับมือกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงเอชไอวี/เอดส์และมาลาเรีย 
  2015-10-22 20:15

Pages