โรงพยาบาลรัฐ

 • ผลสำรวจสถาบันพระปกเกล้า ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของ คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ พบเชื่อมัน แพทย์ รพ.รัฐสูงสุด
  2017-09-09 13:37
 • เปิดผลสำรวจพบกลุ่มตัวอย่าง 46.22% ใช้เวลาใน รพ.รัฐครั้งละ 5 – 8 ชั่วโมง 59.68% ระบุปัญหาล่าช้าเกิดจากการบริหารจัดการ ขณะที่ 62.93% ชี้ แพทย์-พยาบาล รพ.รัฐทำงานล่วงเวลานานเกิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใส่ใจแก้ปัญหามากกว่านี้
  2017-08-30 19:53
 • ผลสำรวจซูเปอร์โพล ประชาชนระทมทุกข์ใช้บริการ รพ.ของรัฐ รอคิวนาน แพทย์ไม่ใส่ใจรักษา เมื่อให้จัดอันดับ รพ. ศิริราช อันดับหนึ่ง ตามมาด้วย รพ.รามาอันดับสาม รพ.ราชวิถีและ รพ.จุฬาฯ ได้เท่ากันอันดับ 3 “นพดล กรรณิกา” วอนหน่วยงานรัฐ ใส่ใจความรู้สึกประชาชน นำไปแก้ไข เพิ่มประสิทธิภาพการบริการอย่างบูรณาการ
  2017-02-28 12:30
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนเงิน 750 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล 71 แห่งเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน คาดลดใช้ไฟ 92 ล้านหน่วย ประหยัดเงินได้อีก 420 ล้านบาท
  2016-09-28 22:17
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับใหม่ จะเข้า สนช. 16 มิ.ย.นี้  ระบุกฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐทุกสังกัด และเอกชน ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน มีบริการป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย เข้มโฆษณาทั้งภาพ เสียง ข้อความ เพิ่มบทลงโทษหนักขึ้น เช่น เปิดสถานพยาบาลเถื่อน จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
  2016-06-08 10:36
 • ข้อเสนอจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ถึงภาครัฐที่ควรสร้างกลไกจูงใจเอกชนให้หันมาดูแลสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ใช่ปล่อยให้ภาคเอกชนเติบโตและแย่งเค้กก้อนเดียวที่มีอยู่ได้ตามใจต้องการ โดยทิ้งประชาชนที่ขัดสนไว้ให้มีทางเลือกแค่การได้รับการดูแลจาก รพ.รัฐเท่านั้น “เพื่อลดการเก็งกำไรจากการประกอบการ แต่แลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรืออื่นๆ โดยมองว่าเป็นการร่วมลงทุนกัน เพื่อทุนมนุษย์และทุนเศรษฐกิจของประเท แต่น่าเสียดาย ที่ รพ.รัฐโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์และ รพ.ใหญ่ๆ บางแห่งกำลังทำสิ่งตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะที่ภาคส่วนเอกชนก็อิ่มหนำสำราญกับการเลือกเค้กได้ตามใจชอบ”
  2016-01-31 09:10
 • เปิดผลสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์จบใหม่ พบ ปัจจัยด้านสังคมและวิชาชีพมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ปฏิบัติงานมากกว่าปัจจัยด้านตัวเงิน ระบุข้อเสนอเพิ่มความเข้มงวดสัญญาใช้ทุนและโทษปรับ อาจไม่ใช่คำตอบ หากยังไม่แก้ปัญหาที่มาจากปัจจัยด้านสังคมและวิชาชีพ
  2015-12-13 11:16
 • “หมอประสบศรี” เสนอแนวคิดใช้กลไกตลาดควบคุมค่ารักษา รพ.เอกชน แนะพัฒนา รพ.รัฐ ขยายรักษานอกเวลาเพิ่ม แข่งขันบริการคู่ขนานเอกชนแทน เปิดทางเลือกคนชั้นกลาง แถมเพิ่มรายได้ให้กับ รพ. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดผู้ป่วยในเวลาทำการ แต่ต้องไม่รวมกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ยังต้องคงสิทธิรักษาฟรี    
  2015-12-09 13:54
 • ชาวกัมพูชาเชื่อมั่นว่า รพ.ที่ดีมีหมอคุณภาพจะเป็น รพ.เอกชนจากต่างประเทศที่เข้ามาเปิดสาขา อาทิ ไทย ฝรั่งเศส สิงคโปร์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่แตกต่างกันระหว่าง รัฐและเอกชน การให้บริการทางการแพทย์ในกัมพูชาจึงเกิดความเหลื่อมล้ำ โดยมีรายได้เป็นเกณฑ์สะท้อนความแตกต่างด้านพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน
  2015-08-12 13:24
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : นโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีเบนิโญ อะคีโน แห่งฟิลิปปินส์ ที่ตัดสินใจแปรรูปโรงพยาบาลของภาครัฐ ให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้รับช่วงดูแลแทน ทำให้เกิดความกังวลว่า ประชาชนในฟิลิปปินส์จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย จะไม่สามารถแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลได้ในอนาคต
  2015-06-14 19:05
 • บทความจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ นำเสนอผลการวิจัยจากต่างประเทศว่า ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางนั้น ระบบบริการการแพทย์ภาคเอกชนดีกว่ารัฐบาลจริงหรือไม่ ? ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยก็ขัดแย้งกับความเชื่อนี้ เมื่อพบว่า การดูแลรักษาที่ รพ.เอกชนมีจำนวนการผิดมาตรฐานการรักษา และผลการรักษาที่แย่กว่ารัฐบาล แต่มีความตรงต่อเวลา และการต้อนรับขับสู้ที่ดีกว่า ซึ่ง นพ.ธีระ ได้ชี้ว่า จะเห็นว่าได้ว่า กากเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย รพ.รัฐ ยังคงเป็นที่พึ่งได้เสมอ เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ตั้งต้นด้วย "ใจ" และมีประสบการณ์ที่มากมาย แม้ทรัพยากรไม่ได้เลิศหรูฟู่ฟ่า ไม่ได้มีความสะดวกสบาย ไม่ได้มีคำหวานๆ แต่เชื่อเถิดว่า เค้าเหล่านั้นไม่ได้คิดเป็นอื่น นอกจากช่วยเหลือผู้คน
  2015-06-05 14:15
 • ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ทำนายสถานการณ์การรักษาใน รพ.รัฐ ว่า หากยังปล่อยให้มีสภาพแบบนี้ คือ กำลังคนสุขภาพที่ไม่มีทั้งขวัญและกำลังใจ งานหนัก ค่าตอบแทนต่ำ คน เงิน ของ ที่ไม่เพียงพอ และขาดแคลนไปทุกสิ่งเช่นนี้ ในอนาคตอีกไม่นาน ไทยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับสถานการณ์ความเสื่อมถอยของระบบสุขภาพภาครัฐที่จะลดลงอย่างรุนแรง ขณะที่ธุรกิจอุตสาหกรรมสุขภาพพุ่งโตสวนทางไม่หยุดไปพร้อมกับธุรกิจประกันชีวิตที่หากินจากความเสื่อมถอยด้านคุณภาพของระบบสุขภาพภาครัฐ ซึ่งทั้งหมดเกิดจา “นโยบายที่แก้ไม่ถูกที่ ชี้ไม่ถูกจุด และการไม่ยอมรับสัจธรรมของชีวิตในระบบสุขภาพ และในสังคม”
  2015-05-24 18:22

Pages