Taxonomy term
 • Saturday, December 29, 2018
  08:55
  แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ นำคณะสวัสดิการสังคมดูงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี อบจ.สระบุรี
  2018-12-29, 08:55
 • Friday, September 07, 2018
  22:32
  บทบาทเภสัชสมุนไพร เป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสมุนไพร เพื่อประชาชนใช้ในการดูแลสุขภาพ ไปสู่การนำไปใช้ใน รพ. และก้าวไปสู่การสร้างความหวังในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
  2018-09-07, 22:32
 • Tuesday, April 24, 2018
  14:09
  สปสช.เขต 4 สระบุรีลงนาม MOU หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในเขตพื้นที่ 9 แห่ง ขยายครอบคลุม หวังให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเขตเมืองเข้าถึงบริการมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านการรักษาพยาบาล แม้มีสิทธิบัตรทอง แต่ค่าใช้จ่ายที่ตามมาเช่นค่าเดินทางระหว่างมารักษาที่หน่วยบริการยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
  2018-04-24, 14:09
 • Saturday, February 03, 2018
  09:56
  คณะศึกษาดูงานประชุมวิชาการ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 60” เยี่ยมชม รพ.พระพุทธบาท รุก “โครงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ 3 กลุ่มโรค ไข้หวัด ท้องเสีย แผลเลือดออก เน้นความร่วมมือแพทย์ พยาบาล เภสัช เจ้าหน้าที่ และชุมชน ช่วย รพ.ลดใช้ยาปฏิชีวนะกว่า 20 ล้านบาทต่อปี
  2018-02-03, 09:56
 • Saturday, September 02, 2017
  11:55
  สปสช.เขต 4 สระบุรีสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจในการจัดบริการสุขภาพในกลุ่มเปราะบาง
  2017-09-02, 11:55
 • Wednesday, August 16, 2017
  20:00
  สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับสถาบันการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ ภาคกลาง ส่งเสริมความรู้ระบบหลักประกันสุขภาพคณาจารย์และนักศึกษา ภายใต้เครือข่าย “พลเมืองหลักประกันสุขภาพ” มุ่งสร้างความเข้าใจ เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน เผยผลการดำเนินงานต่อเนื่อง 4 ปี มีเครือข่ายพลเมืองหลักประกันสุขภาพ กว่า 400 คน ปี 60 เปิดเวทีสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคณาจารย์ ขยายผลสู่กิจกรรมการสร้างความรู้ในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  2017-08-16, 20:00
 • Tuesday, January 31, 2017
  20:30
  กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สระบุรี ต้นแบบการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ “สิ่งสำคัญของความสำเร็จของโครงการ นอกจากคณะกรรมการกองทุนฯ บุคลากรในโครงการฯจะมีใจแล้ว ข้อมูลและการมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำเนินงาน” ด้านคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.อยุธยา เร่งนำร่อง 4 อำเภอ มี รพ.เสนา เป็นแกนขับเคลื่อน 
  2017-01-31, 20:30
 • Thursday, December 15, 2016
  17:03
  สปสช.เขต 4 สระบุรี สร้างความเข้าใจหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตที่เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรง 51 แห่ง มี รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  นำร่อง สานนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทั่วถึง เน้นให้ผู้สิทธิได้รับบริการใกล้บ้าน ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสะดวก ลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อปท. อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
  2016-12-15, 17:03
 • Friday, December 02, 2016
  22:36
  สปสช.เขต 4 สระบุรี-เขตสุขภาพที่ 4-คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ศูนย์อนามัยที่ 4 หารือความคืบหน้าแนวทางการสำรวจสถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการเขตสุขภาพที่ 4 ปี 60
  2016-12-02, 22:36
 • Thursday, November 10, 2016
  21:17
  คณะทำงานพิจารณาเกณฑ์และจัดสรรงบคุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ สปสช.เขต 4 สระบุรี พัฒนากลไกลขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิเขตเมือง ปี 2560 ตัวชี้วัด QOF อาทิ ผู้ป่วยเบาหวานความดันได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง อัตราตำบลที่มีผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุผ่านการอบรม 3 คนขึ้นไปและปฎิบัติงานในพื้นที่ และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
  2016-11-10, 21:17

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

ศึกแห่งศักดิ์ศรี
3 วัน 4 ชั่วโมง ago
กรมสนับสนุนขายบริการ
3 วัน 9 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ศึกแห่งศักดิ์ศรี
3 วัน 4 ชั่วโมง ago
กรมสนับสนุนขายบริการ
3 วัน 9 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน