ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ จ.กาญจนบุรี ซ้อมเปิดในรูปแบบโรงพยาบาลสนาม 18 คลินิก รองรับหากเกิดภัยพิบัติ บริการตรวจคัดกรองรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนทุกระบบ ด้วยยา การผ่าตัด และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ฟรี โดยทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์อาสาจากราชวิทยาลัยและโรงพยาบาลรัฐ-เอกชนชั้นนำ กว่า 500 คนตั้งเป้าตรวจรักษาผู้ป่วย 6,000 คน
  2015-09-12 13:37
 • รมว.สธ.ให้ สป.สธ.บูรณาการทำงานหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในเขตสุขภาพ เร่งกำหนดวิสัยทัศน์และปฏิรูประบบสาธารณสุข พร้อมปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศ
  2015-09-12 12:09
 • ปลัด สธ.เผยระบบการป้องกันควบคุมโรคเมอร์ส ทุกจังหวัดพร้อมรองรับผู้เดินทางกลับจากการแสวงบุญ ทั้งการคัดกรองที่สนามบิน การป้องกันการแพร่เชื้อใน รพ. การซ้อมแผนรับมือหากพบผู้ป่วย ห้องแยกและสถานที่รับตัวไว้สังเกตอาการ รวมทั้งกำชับให้เร่งทำงานเชิงรุกป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา 2.5 เท่า
  2015-09-12 11:59
 • สธ.เร่งขยายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ให้ อสม.เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ ดึงความร่วมมือภาครัฐ เอกชน องค์กรด้านสุขภาพ พร้อมผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติ เพิ่มความเข้มแข็งการป้องกันโรคอย่างยั่งยืน
  2015-09-10 13:28
 • รมว.สธ. เร่งให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บูรณาการทำงานเร่งพัฒนายาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล ส่งขายได้ทั่วโลก  ฃเพิ่มความนิยม ทำให้ติดตลาดใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านก่อนไปหาหมอ พร้อมสนับสนุนให้มีการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ประชาชน เผยปัจจุบันประมาณ 61% ของ รพ.มีบริการแพทย์แผนไทยและทางเลือกในแผนกผู้ป่วยที่ คาดปี 61 ครบทุกแห่งทั่วประเทศ
  2015-09-10 12:23
 • สธ.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมการจัดบริการที่ดีสำหรับประชาชน จาก 13 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ เผยในรอบ 2 ปี เกิดผลงานฯ 130 เรื่อง นำไปใช้ได้จริง ชี้ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มาจากความมุ่งมั่นบุคลากรทั่วประเทศ และความร่วมมือจากราชวิทยาลัย ชมรม สมาคม ภาครัฐ เอกชน ประชาชนเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล
  2015-09-09 15:36
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปรับหลักสูตรการเรียนแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เพิ่มแพทย์ในระบบบริการในพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐานการเรียนการสอน แพทย์เข้าใจปัญหาและผูกพันชุมชนและเป็นแพทย์คุณธรรม
  2015-09-08 17:33
 • “ปิยะสกล” ยังไม่เสนอตั้งปลัด สธ.คนใหม่เข้า ครม. ชี้เป็นตำแหน่งสำคัญ ขอดูข้อมูลเพิ่ม เน้นคนสมานฉันท์ทั้งภายในและนอก
  2015-09-08 15:09
 • ปัญหาต่อไปคือเรื่องความไม่เพียงพอของระบบบริการ ญี่ปุ่นพัฒนาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยปฏิรูปเมจิ ปัจจุบันสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของญี่ปุ่นไม่แออัดเหมือนบ้านเรา ทั้งๆ ที่ประชาชนญี่ปุ่นไปใช้บริการมากกว่าเรากว่า 3 เท่า กล่าวคือ ประชาชนไทยในระบบบัตรทองไปใช้บริการเฉลี่ยปีละ 3.7 ครั้ง เท่านั้น ขณะที่ญี่ปุ่นไปใช้บริการปีละ 12 ครั้งสถานบริการในญี่ปุ่นไม่แออัด เพราะญี่ปุ่นลงทุนในเรื่องนี้มากกว่าเรามาก ประเทศไทยมีสถานพยาบาลในระบบราว 11,000 แห่ง ขณะที่ของญี่ปุ่นมีทั้งสิ้นราว 2 แสนแห่ง
  2015-09-08 11:51
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีมหมอครอบครัวประมาณ 70,000 ทีม และอสม. กว่า 1 ล้านคน ค้นหาและรับรองสิทธิ์หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์โครงการอุดหนุนเงิน 400 บาท และบริการฝากครรภ์ จัดทีมลงเยี่ยมหลังคลอดที่บ้าน หนุนให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น 
  2015-09-07 15:56
 • หมอปิยะสกล แจงจะเสนอชื่อว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่ให้ ครม.พิจารณาแต่งตั้ง 8 ก.ย.นี้ ขณะที่รายชื่อตามกระแสมี 2 อธิบดี 1 รองปลัด หมอโสภณ หมอสุพรรณ ส่วนรองปลัดก่อนหน้านี้เคยมีชื่อของ นพ.อำนวย บางกระแสคาดการณ์อาจเป็น นพ.วชิระ
  2015-09-07 14:59
 • ปลัด สธ.ปลื้มผลลัพธ์ 2 ปี หลังดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 3 แห่งแรกในประเทศที่จังหวัดชลบุรีและพิจิตร ปัญหาร้องเรียนลดลงร้อยละ 50 เจ้าหน้าที่มีความสุข ความพึงพอใจสูงขึ้น
  2015-09-06 13:04

Pages