สาธารณสุขชุมชน

 • เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีสาธารณสุข ขอให้กำหนดตำแหน่งเฉพาะสำหรับนักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เช่นอาจจะกำหนดตำแหน่งเป็น นักสาธารณสุขชุมชนหรือนักสาธารณสุขวิชาชีพ พร้อมปรับปรุงสิทธิประโยชน์อิงกับวิชาชีพอื่นๆของกระทรวง ไม่ให้เหลื่อมล้ำกัน
  2019-08-02 19:37
 • ริซกี สาร๊ะ “เมื่อมีปัญหากับ สธ. สปสช.หรือ ก.พ.ทีไร ประเด็นการแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ จะกลับมาอีกครั้ง ทั้งไปอยู่ท้องถิ่น ออกจาก ก.พ. หรือตั้งกรมปฐมภูมิ ตอนนี้มีปัญหาดราม่าการบรรจุพยาบาล หลายวิชาชีพเริ่มมีการปลุกแนวคิดอยากออกจาก ก.พ.อีกครั้ง แต่นักสาธารณสุขและชมรม ผอ.รพ.สต.ตกผลึกแล้วว่า การแยกตัวจาก สธ.ต้องมุ่งไป สสปช.(สำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติ) เท่านั้น และเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เราเลือกตอนนี้”
  2017-05-13 11:31
 • รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เผย ตัวแทน คกก.กำลังคนด้านสุขภาพ กำลังทบทวนผลการศึกษาที่สรุปว่ากำลังคนด้านสาธารณสุขล้น หลังเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขยื่นหนังสือค้านผลการศึกษา ระบุควรมองบทบาทวิชาชีพสาธารณสุขในภาพกว้าง ไม่ควรยึดแค่กรอบอัตรากำลัง สธ.และงานบริการเฉพาะที่ รพ.สต. พร้อมหนุนท้องถิ่นให้ร่วมรับผิดชอบงานสาธารณสุขตามบทบาท
  2016-11-28 14:51
 • นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ออกโรงแจง 3 พันรายชื่อผู้มีสิทธิตกหล่น ชี้เป็นรายชื่อสมาชิกที่สมัครหลัง 15 มิ.ย. 59  ระบุสมาชิกมีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียง 17,302 คนเท่านั้น ยืนยันความโปร่งใสกระบวนการจัดเลือกตั้ง เตรียมเปิดรับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็น กก.สภาการสาธารณสุขชุมชน 12-23 ก.ย.นี้  
  2016-09-02 17:28
 • เลือกตั้ง “สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” ส่อแววป่วน สคสท. ตั้งข้อสังเกตยอดสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตกหล่น 3 พันรายชื่อ แถมแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีเลขที่สมาชิก และที่อยู่แนบท้าย หวั่นบัตรเลือกตั้งส่งไม่ถึง จี้ คกก.สภาวิชาชีพฯ เร่งตรวจสอบและชี้แจง ด้าน “สำนักงานเลขาธิการสาธารณสุขชุมชน” แจงผ่าน Facebook ยันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียง 17,302 คน ไม่มีค้างท่อ ย้ำดำเนินการด้วยความโปร่งใส   
  2016-09-01 11:41
 • ชมรมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เตรียมเข้าพบ ปลัด สธ.คนใหม่ 12 ต.ค.นี้ หารือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเงินเดือน ทั้งหลังเข้าแท่งบัญชี และเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการสังกัดอื่น พร้อมทวงถามความคืบหน้าค่าตอบแทนวิชาชีพสาธารณสุขฉบับ 8 และ 9 ที่ยังล่าช้า ระบุมี สสจ.ดำเนินการไปแล้วเพียง 10 กว่าแห่งเท่านั้น ทั้งยังมีปัญหาเหลื่อมล้ำ แนะนำความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับค่าตอบแทน ปรับที่สูงเกินไปลงมาบ้าง นอกจากไม่เป็นภาระการคลัง แล้วสร้างความเป็นธรรมให้วิชาชีพอื่นๆ ด้วย
  2015-10-05 15:27
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : ชุมชนยากไร้และด้อยโอกาสในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางหลายชาติยังคงเผชิญกำแพงหลายชั้นที่ขัดขวางการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงขอบเขตการบริการที่จวนเจียนถึงขีดจำกัด นอกจากนี้สุขภาพของประชาชนในชุมชนด้อยโอกาสยังทับถมด้วยปัญหาการเข้าถึงการขนส่ง น้ำสะอาด ตลอดจนสุขาภิบาลและโภชนาการ จึงจำเป็นที่บริการสาธารณสุขสำหรับกลุ่มรากหญ้าต้องสามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่หลากหลายและซับซ้อนในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนเป็นหนึ่งในกำลังหลักสำหรับการแก้ปัญหาข้างต้น  
  2015-09-11 11:03
 • สาธารณสุขชุมชน ประวัติศาสตร์และความทรงจำ หนังสือที่รวบรวมบันทึกรายงานการสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness Seminar) ประวัติศาสตร์สุขภาพไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 จัดโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เนื้อหาในเล่ม ประมวลเอาความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของผู้รู้เห็น กว่า 20 คนซึ่งล้วนเป็นนายแพทย์รุ่นอาวุโสและผู้มีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขยุคแรก การสัมมนาได้บอกเล่าเรื่องราวตามความทรงจำเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนจากยุคบุกเบิกถึงสิ้นแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5 โดยเน้นประเด็นที่ทำให้เห็นถึงความเป็นมา พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของสุขภาพไทยเป็นประเด็นหลัก และพยายามเชื่อมโยงกับนโยบายสาธารณสุขไปสู่ประเด็นเชิงนโยบาย คือ การปฏิรูประบบการแพทย์และสาธารณสุขครั้งสำคัญๆ และระบวนการการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
  2015-08-23 16:05
 • “เครือข่ายหมออนามัย” เตรียมเปิด “วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน” ฉบับปฐมฤกษ์ มิ.ย. นี้ เผยเป็นวารสารวิชาการเพื่อหมออนามัยเล่มแรกของประเทศ เน้นนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและนวัตกรรมสุขภาพระดับปฐมภูมิโดยเฉพาะ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ พร้อมตั้งเป้า 3 ปี พัฒนาสู่ระบบ TCI มาตรฐานงานวิชาการของประเทศ  
  2015-05-28 11:19
 • เครือข่ายหมออนามัยเสนอแนวทางพัฒนาปฐมภูมิ นำงบ PP ไว้ที่ DHS และโอนตรงที่พื้นที่ผ่านสสอ.ดีกว่าผ่านโรงพยาบาล เพราะรพ.สต.อยู่ใต้สังกัดสสอ. เสนอสปสช.และสธ.ลดบันทึกรายงานข้อมูลซ้ำซ้อน ลดแฟ้มข้อมูลเท่าที่จำเป็น ใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องคืนข้อมูลให้ชุมชนรับทราบด้วย สร้างแรงจูงใจทำงานในพื้นที่ ทั้งความก้าวหน้า เลื่อนระดับ และอัตราเงินเดือน ส่วนการทำงานกับอปท. ให้มีเวทีประชาคมเพื่อเลือกกรรมการกองทุนตำบล และออกระเบียบการใช้เงินให้ชัดเจน
  2014-07-29 19:51
 • ปลัดสธ. เร่งพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ  สมานฉันท์  ประชาชนมีสุขภาพดี ป่วยแล้วได้รับริการเร็ว  โดยปรับกระบวนงานของหมออนามัย  ให้เป็นหน่วยรบทัพหน้า ลุยงานสร้างนำซ่อม ลดปัญหาเจ็บป่วย  ออกเยี่ยมดูแลประชาชนรู้วิถีชีวิตเสมือนเป็นญาติสนิท เป็นบุคลากรนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนอันดับ 1   และปรับบทบาทของสาธารณสุขอำเภอ ให้เป็นผู้ควบคุมการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพที่มีประมาณ 40 ฉบับให้จริงจัง และเป็นนักเฝ้าระวังภัยสุขภาพในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขจัดการ 
  2014-06-14 11:53
 • ในฐานะประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา “โรงพยาบาลชุมชนประจำเภอ” และ “สถานีอนามัย” (ปัจจุบันเปลื่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : รพ.สต.) นับเป็นกลไกสำคัญของการกระจายระบบบริการรักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนเข้าถึงรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง โดยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศในปี 2475 เป็น “ระบอบประชาธิปไตย” การจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยอยู่ในช่วงก้าวกระโดด ตามแนวคิด “รัฐเวชกรรม” ที่เป็นนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รวมถึงการรักษาพยาบาลให้กับประชาชน โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐ
  2014-04-14 20:21