กทม.

 • กรุงเทพมหานครร่วมสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้โรงพยาบาลสิรินธรและโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ในอนาคต
  2016-09-17 16:39
 • แรงงานข้ามชาติใน กทม. เข้าถึงบริการสาธารณสุข การรักษาพยาบาลยาก เหตุถูกจำกัด รพ.ให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพจาก 8 รพ.เท่านั้น และ รพ.ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน ขณะที่แรงงานข้ามชาติกระจายทั่วกรุงเทพ หวั่นกระทบการป้องกันและคุมโรคในไทย เสนอให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.เป็นเครือข่ายร่วมบริการสุขภาพ พร้อมเพิ่ม รพ.ที่สามารถขายบัตรประกันสุขภาพให้แรงงานข้ามชาติได้
  2016-08-15 17:09
 • สำนักการแพทย์ กทม.ได้รับการจัดสรรพยาบาลจบใหม่ จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 58 ในอัตราลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 125 อัตรา เสริมทัพ 7 รพ.ในสังกัด 
  2016-07-04 21:45
 • ประเมินผล 10 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กทม.พบว่า การดำเนินงานทั้ง 7 ศูนย์ มีจุดเด่นของการพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง และยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ต่างๆ อีก 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลกลาง ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ซึ่งทั้ง 3 ศูนย์ มีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้น 
  2016-07-03 21:31
 • สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จับมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.พระมงกุฏ ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 เป็นการศึกษาหลังปริญญาของแพทยศาสตรศึกษา เพื่อให้บัณฑิตแพทย์สามารถปฏิบัติงานด้านการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้เริ่มจัดให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านครั้งแรกในปีการอบรม 2558 ประกอบด้วยสาขาศัลยศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ส่วนในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ได้เปิดการอบรมเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาศัลยศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และต้อนรับน้องใหม่สาขากุมารเวชศาสตร์
  2016-06-21 19:49
 • เตรียมเสนอ สภา กทม.อนุมัติตั้ง “กองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม.” 8 มิ.ย.นี้ เดินหน้างานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดึงประชาชนมีส่วนร่วม หลัง คกก.วิสามัญศึกษาฯ สรุปผลศึกษาไม่ซ้ำซ้อน จัดตั้งได้ คาดเริ่มงบปี 60 ประเดิมกองทุน 400 ล้านบาท สปสช.หนุน 250 ล้านบาท กทม.สมทบ 150 ล้านบาท 
  2016-06-03 20:34
 • กระทรวงสาธารณสุขหารือร่วมกับ กทม. โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดกลาโหม ตำรวจ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ กทม.รองรับประชากรกว่า 15 ล้านคน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้รวดเร็วภายใน 10 นาที แบ่งการทำงานเป็น 9 โซน นำเทคโนโลยีมาช่วย ขอความร่วมมือประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669 ทั่วประเทศ ส่วน กทม.โทรได้ 2 เบอร์คือ 1669 และ 1646 
  2016-05-04 22:20
 • วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำแผนไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแลผู้สูงอายุ
  2016-04-02 17:02
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยแนวโน้มโรคไข้เลือดออกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศ รวม 2,730 คน ขณะที่ต่างจังหวัดแนวโน้มผู้ป่วยเริ่มลดลง ขอความร่วมมือกำจัดยุงในบ้านและรอบบ้านตนเอง ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคต่อเนื่องทุก 7 วัน เข้มข้นในช่วงนี้จนถึงก่อนจะเข้าฤดูฝน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปีนี้ให้มากที่สุด
  2016-03-26 20:50
 • สปสช. เขต 13 กทม.จัดโครงการคลินิกติดดาว ประกาศรายชื่อคลินิกผลการดำเนินงานเยี่ยม รับโล่รางวัล/ประกาศนียบัตร “คลินิกชุมชนอบอุ่น” หลังผ่านเกณฑ์ประเมินการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิของ สปสช. ชี้วัตถุประสงค์มุ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับคลินิกบริการดี กระตุ้นคลินิกทั่วกรุงเทพฯ เร่งพัฒนาบริการช่วยผู้มีสิทธิบัตรทองได้รับบริการทั่วถึง ลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่
  2016-03-08 16:04
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 4 แห่งเปิดซุปเปอร์คลินิก คลินิกเฉพาะทางผู้ป่วยนอกดูแลประชาชน ระบุเปิดให้บริการประชาชนทุกสิทธิการรักษา ในกรณีสิทธิบัตรทองไม่ตรงบัตรต้องมีใบส่งตัวจากหน่วยบริการด้วย
  2016-02-24 16:48
 • รองผู้ว่า กทม.ปิดประตูข้อเสนอยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชน ชี้สร้าง รพ. 4 มุมเมืองดีกว่าไปทำ รพ.ขนาดเล็กเต็มไปหมด เพราะสุดท้ายก็ส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.ใหญ่กว่าอยู่ดี ย้ำอีกสุขภาพต้องดูแลด้วยตนเอง ทำไมต้องมีกองทุนส่งเสริมป้องกันด้วย
  2015-12-14 13:31

Pages