บทความ

 • มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและน่าจะไม่มีใครตั้งใจให้เกิดอยู่เรื่องหนึ่ง มีที่มาจากการที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอให้มีการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐและผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำคำของบประมาณประจำปีส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  2013-05-21 09:26
 • ถามชาวบ้านว่า ป่วยฉุกเฉินคืออะไร คำตอบที่ได้อาจไม่ตรงกับคำตอบของหมอ เช่น เล็บขบมา 3 วัน จนกลัดหนองปวดระบมขนาดนอนไม่ได้ อย่างนี้ชาวบ้านว่า ฉุกเฉิน ตกเลือดจนแทบเป็นลม ก็ว่าฉุกเฉิน แขนขาอ่อนแรง ชาวบ้านอาจไม่รู้สึกว่าฉุกเฉิน แต่ภาษาหมอว่า ฉุกเฉิน เพราะถ้าเป็นจากหลอดเลือดสมองอุดตันภายใน 3 ชั่วโมงแรก อาจเยียวยาให้กลับไปเหมือนเดิมได้ ไม่พิการหรือถึงตาย
  2013-05-19 11:54
 •   จากวิกฤตของกระทรวงสาธารณสุขอันเนื่องมาจาก นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ได้ประกาศใช้นโยบายการตัดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เพื่อไปจ่ายตามภาระงาน(Pay Per Performance : P4P) ที่ดูเหมือนเกิดจากความโฉดเขลา มีมิจฉาทิฐิที่ขาดความเข้าถึง เข้าใจบุคลากรที่ทำงานในชนบท ว่าบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนนั้น นั่งๆ นอนๆรับเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเฉยๆ และแกล้งทำเป็นสับสนระหว่างเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่จ่ายเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานอยู่ในชนบท และการจ่ายแบบP4P ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  2013-05-10 08:19
 •   จากการที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังโรงพยาบาลอำเภอบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น พบว่าปัญหาของโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล นอกจากจะเป็นปัญหาเดิมๆ ที่มักจะพบกัน คือ งบประมาณที่ไม่เพียงพอแล้วก็เป็นเรื่องบุคลากรที่ไม่เพียงพอและขาดประสบการณ์อีกด้วย
  2013-05-07 15:55
 • ประเทศไทยในปัจจุบันมีความต้องการแรงงานในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรม และงานในระดับล่าง
  2013-05-06 10:29
 • แม้รัฐบาลปัจจุบันจะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาททั่วประ เทศเมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมาแล้วก็ตาม แต่สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกับภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัว  ในขณะที่การปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิ การโดยการเพิ่มอำนาจต่อรองของแรงงาน การปรับโครงสร้างค่าจ้างการเพิ่มผลิตภาพและการคุ้มครองแรงงานยังไม่บรรลุเป้าหมายซึ่งจะต้องรวมพลังผลักดันต่อไป
  2013-05-04 11:19
 • กระแสข่าวในแวดวงสาธารณสุขตอนนี้คงไม่มีข่าวไหนเป็นที่น่าสนใจเท่ากับกรณีความขัดแย้งเรื่องการปรับการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางสาธารณสุขจากแบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ ปฏิบัติงาน (Pay for Performance : P4P) ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่แบบผันแปรตามผลการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงาน
  2013-04-30 11:05
 • ขณะนี้มีความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุข กับกลุ่มแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ด้านหนึ่งของความขัดแย้งคือ โอกาสที่จะพัฒนา ยกระดับสูงขึ้นไปจากระดับที่กำลังขัดแย้งกันอยู่
  2013-04-25 13:15
 • ข่าวคราวเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นใน ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา สร้างความ เสื่อมเสียในวงการแพทย์อย่างรุนแรง โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองเองก็ถูกบีบจากหน่วยงานราชการที่กุมเงิน บังคับให้สาธารณสุขมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ขณะที่ฝ่ายปฏิบัติงานที่เดิมไม่เคยได้  ก็เห็นด้วยเพราะตนทำงานหนักแต่กลับไม่มีการนำงานนั้นมาคำนวณค่าตอบแทนให้เหมาะสม ส่วนฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กันดารจริงๆ ก็เห็นว่าหากใช้วิธีดังกล่าว ตนเองจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไร
  2013-04-24 11:34
 •  
  2013-04-23 10:50
 • ใครจะไปนึกว่า เรื่องหมอในเมืองไทยจะเป็นเรื่องใหญ่เมื่อชมรมแพทย์ชนบทออกมาประท้วงรมว.สาธารณสุขเรื่องนโยบายการจ่ายเงินค่าจ้าง
  2013-04-20 10:36
 • คุณภาพชีวิตที่ดีของคนโดยส่วนใหญ่นั้น ส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ต้องมาจากการได้รับบริการทางแพทย์ หรือคุณภาพการรักษาพยาบาล ที่ดีจากแพทย์และพยาบาล แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณภาพการรักษาพยาบาล ต้องขึ้นอยู่กับเงินที่โรงพยาบาล หรือแพทย์ จะได้รับจากผู้ป่วย มีเงินมาก ก็ได้บริการดี ยาดี มีเงินน้อย ก็ได้บริการปานกลาง ถ้าไม่มีเงินเลย ก็ได้บริการแบบพอประทังชีวิตไป ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้วบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงตามความในมาตรา 80(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะไม่กลายเป็นเพียงอุดมคติในความฝันของผู้ร่างกฎหมายกระนั้นหรือ
  2013-04-18 14:56

Pages