บรรจุข้าราชการ

 • ประธาน กมธ.สาธารณสุขชี้ปัญหากำลังคนสาธารณสุข รัฐต้องปรับแนวคิดจัดสรรคนตามปริมาณงาน และเพิ่มสวัสดิการแก่ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจูงใจว่าไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการก็ได้
  2017-08-14 09:52
 • ประธาน กมธ.สาธารณสุขแนะ ก.พ.คิดใหม่ จัดสรรอัตราข้าราชการตามปริมาณงาน ชี้ไทยมีผู้สูงอายุมากขึ้นทุกปี ถ้างานเพิ่มก็ควรต้องเพิ่มอัตรากำลังให้ด้วย พร้อมเตรียมจัดสัมมนาต้นเดือนหน้าสะท้อนปัญหาขาดแคลนบุคลากรในระบบสาธารณสุข
  2017-07-13 21:19
 • สภาเภสัชกรรมเผยวิกฤตขาดแคลนเภสัชกรหนัก มีในระบบราชการไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่ควรมี จี้รัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหา ระยะสั้นกำหนดอัตราตั้งใหม่ข้าราชการ 316 อัตราในปีงบประมาณ 2560 ส่วนระยะยาวบรรจุปีละ 1,602 คนติดต่อกัน 10 ปี
  2017-06-16 19:45
 • เครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบฯ เผย รองปลัด สธ.รับปากตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการ แต่ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน คาดเดือนหน้าติดตามผลอีกครั้ง หากไม่คืบหน้าจะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล
  2017-06-15 14:16
 • ลุ้นสิ้นเดือนนี้ ก.พ.พิจารณาเยียวยานับวันเกื้อกูลข้าราชการ 15,000 คนที่ถูกตัดสิทธินับอายุราชการช่วงเป็น พกส. หลังจากนี้ไม่มีการเยียวยาอีก แต่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ พกส.รุ่นใหม่แทน
  2017-06-12 20:33
 • เปิดมติ ครม. 23 พ.ค.60 อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ นายแพทย์ ทันตแพทย์ 779 อัตรา แต่ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งเภสัชกร 316 อัตรา ให้ คปร.รับไปทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมอีกครั้ง โดยให้คำนึงถึงการใช้อัตราว่าง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ให้รอบด้าน
  2017-06-09 19:26
 • กระทรวงสาธารณสุขวางแผนแก้ปัญหาการบรรจุข้าราชการเป็น 2 ระยะ โดยเร่งเกลี่ยตำแหน่งจากที่ว่างและผู้เกษียณ ส่วนการแก้ปัญหาทั้งระบบได้จัดทำแผนภาระสุขภาพและเสนออัตรากำลังคนต่อคณะอนุกรรมการอัตรากำลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ประมาณเดือนตุลาคม 2560
  2017-06-07 16:00
 • เครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบต้องการบรรจุ วอนรัฐเห็นใจสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบ ทั้ง ทันตาภิบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เวชสถิติ โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย และนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ชี้เป็นวิชาชีพชายขอบที่สิทธิ สวัสดิการ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทนถูกละเลยมาตลอด
  2017-06-07 14:40
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงสร้างอัตรากำลังที่ควรมีในแต่ละสายวิชาชีพของสถานบริการในสังกัด พร้อมเร่งจัดทำแผนกำลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมของประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอ คปร. เพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่ภายในต้นปีงบประมาณ 2561
  2017-06-02 16:46
 • เภสัชกรเป็นวิชาชีพหนึ่งในทีมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า 60 ล้านคน โดยเภสัชกรมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงจรยาทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นกระบวนการ อันได้แก่ เสาะหาหรือผลิตยา จนถึงการส่งมอบยาและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค
  2017-06-02 14:59
 • มานพ ผสม "พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ อดีตนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขที่จบจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทั้งหมด ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จบออกมาแล้วไม่ได้รับการบรรจุเป็น “ข้าราชการ” ตามที่ทุกคนได้รับทราบข้อมูลก่อนที่จะมาทำการศึกษา ซึ่งเรียกได้ว่า “ถูกฉีกสัญญา”
  2017-06-02 13:07
 • ปลัด สธ.เผยที่ประชุม อ.ก.พ.สป.อนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เพื่อบรรจุตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรอบแรกจำนวน 1,200 อัตรา ส่วนอีก 7 วิชาชีพ กำหนดสัดส่วนการเป็นข้าราชการร้อยละ 75 เร่งสำรวจ นำเสนอคณะอนุกรรมการกำลังคนด้านสาธารณสุขต่อไป
  2017-05-31 12:21

Pages