Taxonomy term
 • Sunday, November 11, 2018
  20:10
  สปสช.เขต 4 สระบุรีเชิงรุกชี้แจงงบกองทุนบัตรทองปี 62 รายจังหวัด 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้หน่วยบริการได้รับชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ที่เป็นธรรม และทันเวลา
  2018-11-11, 20:10
 • Saturday, September 02, 2017
  11:55
  สปสช.เขต 4 สระบุรีสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจในการจัดบริการสุขภาพในกลุ่มเปราะบาง
  2017-09-02, 11:55
 • Wednesday, August 16, 2017
  20:00
  สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับสถาบันการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ ภาคกลาง ส่งเสริมความรู้ระบบหลักประกันสุขภาพคณาจารย์และนักศึกษา ภายใต้เครือข่าย “พลเมืองหลักประกันสุขภาพ” มุ่งสร้างความเข้าใจ เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน เผยผลการดำเนินงานต่อเนื่อง 4 ปี มีเครือข่ายพลเมืองหลักประกันสุขภาพ กว่า 400 คน ปี 60 เปิดเวทีสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคณาจารย์ ขยายผลสู่กิจกรรมการสร้างความรู้ในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  2017-08-16, 20:00
 • Tuesday, January 31, 2017
  20:14
  สปสช.เขต 4 สระบุรีแจงแนวทางการบริหารจัดการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินสิทธิบัตรทอง หลังพบอาการบกพร่องทางการได้ยิน แพทย์ตรวจรักษาได้รับเครื่องช่วยฟังตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ รพ.ในเขตพื้นที่ 8 แห่งพร้อมให้บริการ ส่วน รพ.ที่ให้บริการส่งข้อมูลให้ สปสช.เพื่อขอรับค่าใช้จ่าย
  2017-01-31, 20:14
 • Thursday, December 15, 2016
  17:03
  สปสช.เขต 4 สระบุรี สร้างความเข้าใจหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตที่เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรง 51 แห่ง มี รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  นำร่อง สานนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทั่วถึง เน้นให้ผู้สิทธิได้รับบริการใกล้บ้าน ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสะดวก ลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อปท. อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
  2016-12-15, 17:03
 • Friday, December 02, 2016
  22:36
  สปสช.เขต 4 สระบุรี-เขตสุขภาพที่ 4-คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ศูนย์อนามัยที่ 4 หารือความคืบหน้าแนวทางการสำรวจสถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการเขตสุขภาพที่ 4 ปี 60
  2016-12-02, 22:36
 • Thursday, November 10, 2016
  21:17
  คณะทำงานพิจารณาเกณฑ์และจัดสรรงบคุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ สปสช.เขต 4 สระบุรี พัฒนากลไกลขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิเขตเมือง ปี 2560 ตัวชี้วัด QOF อาทิ ผู้ป่วยเบาหวานความดันได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง อัตราตำบลที่มีผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุผ่านการอบรม 3 คนขึ้นไปและปฎิบัติงานในพื้นที่ และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
  2016-11-10, 21:17
 • Tuesday, October 25, 2016
  17:13
  เพิ่มการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมสิทธิบัตรทอง ที่มีอายุที่ต่ำกว่า 55 ปี รักษาด้วยการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมได้ เน้นผ่าในรายที่จำเป็นก่อน เริ่ม 1 ตุลาคม 2559 ภายใต้การพิจาณาของคณะทำงานฯ ระดับเขต มี นพ.อภิสิทธิ์ ปัทมวัฒน์ ศัลยแพทย์ Ortho รพ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
  2016-10-25, 17:13
 • Thursday, September 01, 2016
  20:14
  สปสช.เขต 4 สระบุรีตรวจคลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนบัตรทอง เพิ่มความมั่นใจบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
  2016-09-01, 20:14
 • Sunday, June 19, 2016
  16:35
  ขยายแนวคิด รพ.พระนั่งเกล้า “คอนโดสุขภาพ Healthy Condo” 8 หน่วยงานผนึกกำลังสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในชุมชนเขตเมือง มุ่งเป้าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี นำร่องการเคหะบ้านเอื้ออาทรในเขตเมืองนนทบุรี
  2016-06-19, 16:35

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน