กรุงเทพมหานคร

 • รองปลัด กทม. 'วันทนีย์' นำทีมแพทย์ กทม.ประชุมวิชาการที่สหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  2017-03-04 11:20
 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ส่วนภูมิภาคชุดแรกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ร่วมดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ และทำกิจกรรมบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง
  2016-11-04 13:48
 • ประเมินผล 10 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กทม.พบว่า การดำเนินงานทั้ง 7 ศูนย์ มีจุดเด่นของการพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง และยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ต่างๆ อีก 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลกลาง ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ซึ่งทั้ง 3 ศูนย์ มีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้น 
  2016-07-03 21:31
 • สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จับมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.พระมงกุฏ ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 เป็นการศึกษาหลังปริญญาของแพทยศาสตรศึกษา เพื่อให้บัณฑิตแพทย์สามารถปฏิบัติงานด้านการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้เริ่มจัดให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านครั้งแรกในปีการอบรม 2558 ประกอบด้วยสาขาศัลยศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ส่วนในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ได้เปิดการอบรมเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาศัลยศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และต้อนรับน้องใหม่สาขากุมารเวชศาสตร์
  2016-06-21 19:49
 • เตรียมเสนอ สภา กทม.อนุมัติตั้ง “กองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม.” 8 มิ.ย.นี้ เดินหน้างานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดึงประชาชนมีส่วนร่วม หลัง คกก.วิสามัญศึกษาฯ สรุปผลศึกษาไม่ซ้ำซ้อน จัดตั้งได้ คาดเริ่มงบปี 60 ประเดิมกองทุน 400 ล้านบาท สปสช.หนุน 250 ล้านบาท กทม.สมทบ 150 ล้านบาท 
  2016-06-03 20:34
 • กทม.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในอนาคตอาจจะมีการปรับเบอร์โทรสายด่วน 1669 สำหรับทั่วประเทศ และ กทม. 2 เบอร์ 1649, 1555 รวมเป็นเบอร์เดียว
  2016-05-17 14:46
 • เว็บไซต์แนวหน้า : รองปลัด กทม.แจงหลังถูกโวย รพ.สังกัด กทม.ปฏิเสธการรักษา-วินิจฉัยผิดพลาด ระบุน้อมรับและจะตรวจสอบอีกครั้ง เผยที่ผ่านมาพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มศูนย์แพทย์เฉพาะทาง พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข แต่อาจยังเกิดปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งคงไม่ใช่แค่ รพ.สังกัด กทม.แต่สังกัดอื่นๆ ก็มีปัญหาร้องเรียนบ่อยครั้ง
  2016-01-29 21:07
 • รองผู้ว่า กทม.ปิดประตูข้อเสนอยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชน ชี้สร้าง รพ. 4 มุมเมืองดีกว่าไปทำ รพ.ขนาดเล็กเต็มไปหมด เพราะสุดท้ายก็ส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.ใหญ่กว่าอยู่ดี ย้ำอีกสุขภาพต้องดูแลด้วยตนเอง ทำไมต้องมีกองทุนส่งเสริมป้องกันด้วย
  2015-12-14 13:31
 • “นิมิตร์” ชี้ คน กทม.เข้าไม่ถึงการรักษา ใช้สิทธิบัตรทองต่ำ เหตุโครงสร้างระบบบริการไม่เอื้อ มีเพียงหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกชุมชนอบอุ่น แต่ขาดหน่วยบริการทุติยภูมิ เหมือน รพช.ในต่างจังหวัด ขณะที่ รพ.ใหญ่ตติยภูมิ กทม.ต้องดูแลประชากรทั้งหมด ไม่ตอบโจทย์ พร้อมเสนอเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ให้เทียบเท่า รพช. ดูแลประชากรแต่ละเขต ช่วยคน กทม.เข้าถึงสิทธิ ชี้ซุปเปอร์คลินิกที่ กทม.ดำเนินการไม่ช่วยแก้ปัญหา ดูแลแค่ผู้ป่วยนอก ไม่ใช่ รพช.พร้อมดันตั้ง กองทุนสุขภาพระดับทัองถิ่น หลัง 14 ปี พื้นที่ กทม.ไม่เกิด ติดไม่มีระเบียบร่วมจ่ายสมทบ และเสนอจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลคนไร้บ้าน กทม.หลังพบปัญหา รพ.ปฏิเสธการรักษา
  2015-10-28 16:10
 • กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมมือฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ให้ผู้บริจาคโลหิต 3ล้านคนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตกว่า 600 แห่งในกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน ฟรี 
  2015-10-04 20:15
 • นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) จัดโดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อสารมวลชนและองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมพี.เอ. ไนติงเกล ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
  2015-07-17 09:37
 • เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 30 คน เริ่มดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์
  2015-07-17 09:27

Pages