กรุงเทพมหานคร

 • รองผู้ว่า กทม.ปิดประตูข้อเสนอยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชน ชี้สร้าง รพ. 4 มุมเมืองดีกว่าไปทำ รพ.ขนาดเล็กเต็มไปหมด เพราะสุดท้ายก็ส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.ใหญ่กว่าอยู่ดี ย้ำอีกสุขภาพต้องดูแลด้วยตนเอง ทำไมต้องมีกองทุนส่งเสริมป้องกันด้วย
  2015-12-14 13:31
 • “นิมิตร์” ชี้ คน กทม.เข้าไม่ถึงการรักษา ใช้สิทธิบัตรทองต่ำ เหตุโครงสร้างระบบบริการไม่เอื้อ มีเพียงหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกชุมชนอบอุ่น แต่ขาดหน่วยบริการทุติยภูมิ เหมือน รพช.ในต่างจังหวัด ขณะที่ รพ.ใหญ่ตติยภูมิ กทม.ต้องดูแลประชากรทั้งหมด ไม่ตอบโจทย์ พร้อมเสนอเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ให้เทียบเท่า รพช. ดูแลประชากรแต่ละเขต ช่วยคน กทม.เข้าถึงสิทธิ ชี้ซุปเปอร์คลินิกที่ กทม.ดำเนินการไม่ช่วยแก้ปัญหา ดูแลแค่ผู้ป่วยนอก ไม่ใช่ รพช.พร้อมดันตั้ง กองทุนสุขภาพระดับทัองถิ่น หลัง 14 ปี พื้นที่ กทม.ไม่เกิด ติดไม่มีระเบียบร่วมจ่ายสมทบ และเสนอจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลคนไร้บ้าน กทม.หลังพบปัญหา รพ.ปฏิเสธการรักษา
  2015-10-28 16:10
 • กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมมือฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ให้ผู้บริจาคโลหิต 3ล้านคนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตกว่า 600 แห่งในกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน ฟรี 
  2015-10-04 20:15
 • นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) จัดโดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อสารมวลชนและองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมพี.เอ. ไนติงเกล ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
  2015-07-17 09:37
 • เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 30 คน เริ่มดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์
  2015-07-17 09:27
 • “คลินิกชุมชนอบอุ่น” พร้อมหนุนนโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” อุดช่องว่างพื้นที่ กทม. พร้อมเผยปัญหางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขต กทม. เหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ แต่ไม่ยอมกระจายงานให้คลินิกเอกชน เพราะจะทำได้รับงบรายหัวลด แนะต้องปรับวิธีบริหารงบประมาณ หนุนงบบุคลากรเพิ่มเติม ยันต้องดึงภาคเอกชนเข้าร่วม ชี้งานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ กทม.ทำได้ไม่ถึงครึ่งของประชากร
  2015-06-10 16:33
 • ไทยรัฐ - กทม. เดินหน้า สร้างร.พ. 4 มุมเมือง จ่อ ผุดร.พ."หลวงพ่อวัดปากน้ำ"ในเขตดอนเมือง คาด เมื่อสร้างเสร็จ คนกทม.และปริมณฑล ได้รับประโยชน์ 1.2 ล้านคน
  2014-03-28 07:01
 • แนวหน้า - แพทย์หญิงวันทนี วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกภายหลังพบผู้ป่วย เสียชีวิตที่เขตห้วยขวาง ว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกันควบคุมโรค และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมาอย่างต่อเนื่อง ในกรณีพบผู้ป่วยเสียชีวิตที่สงสัยว่าเป็น โรคไข้เลือดออกนั้น สำนักอนามัยโดยกองควบคุมโรคติดต่อ ได้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Bangkok SRRT) ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรค เบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิต เป็นหญิง อายุ 21 ปี มีโรคประจำตัวคือโรคไต เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่หากเป็นไข้เลือดออกจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ อย
  2014-03-11 10:00
 • แนวหน้า - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงนโยบายด้านสตรีของกรุงเทพมหานคร 3 เรื่องใหญ่ที่ดูแลสตรี ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความรุนแรงที่กระทำ ต่อสตรีอันเป็นปัญหาของครอบครัวที่พบมากอยู่ในปัจจุบัน
  2014-03-10 11:53
 • ข่าวสด - กทม. - เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดกทม. ในการหาข้อสรุปและแสดงจุดยืนเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2.ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และ 3.ดูแลสุขภาพประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารูปแบบการดำเนินกิจกรรมด้วย โดยวันที่ 8 มี.ค. นี้ จะสรุปอีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมเครือข่ายฯ เพื่อ ขอความเห็นชอบในวันที่ 13 มี.ค.
  2014-03-06 08:27
 • มติชน - กทม.เซ็งกำจัดลูกน้ำยุงล้มเหลว ชี้บ้านมีรั้วไม่ร่วมมือ 'หมอประเสริฐ'เตือนปีนี้ระวังไข้หวัดใหญ่รุนแรง เฝ้าระวังไข้เลือดออก ไอกรน คอตีบ โรคหัด ไข้สมองอักเสบ ไข้หวัดนก กลับมาระบาดอีก
  2014-03-04 08:20
 • ฐานเศรษฐกิจ - ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้รับแจ้งเหตุเสียงดังคล้ายปืนและระเบิดบริเวณใกล้เวทีสวนลุมพินี เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็น ชาย 1 คน นำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพทย์ทำการรักษาและให้รอสังเกตอาการ สำหรับสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่การปะทะจากเหตุชุมนุม นับจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556- 25 กุมภาพันธ์ 2557 ในเขตกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น 719 ราย และเสียชีวิตรวม 20 ราย เหตุเกิดในต่างจังหวัด มีผู้บาดเจ็บ 44 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวม 45 ราย (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
  2014-02-25 15:31

Pages