แพทย์แผนไทย

 • เมื่อเอ่ยถึงวัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์แล้ว หลายคนคงนึกถึงรูปปูนปั้นฤๅษีดัดตน โรงเรียนสอนนวด รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้มีการตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยแห่งแรก คือ วิทยาลัยการแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ ที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นเวลาหลายร้อยปี และในวันที่ 13 ก.พ.2558 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้มีกฎหมายคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติขึ้นมา เพื่อเป็นการปกป้องหรือฉกฉวยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ไปใช้ประโยชน์ทางการค้าและเชิงพาณิชย์อย่างไม่เหมาะสม
  2015-12-19 10:13
 • สธ.ออกประกาศคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกว่า 3,000 ตำรับยา/ตำรา คุ้มครองจารึกวัดโพธิ์ มรดกชาติ ผู้สนใจสามารถขออนุญาตนำตำรับยาของชาติใช้ประโยชน์ได้
  2015-12-03 09:34
 • สปสช. แจงงบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 59 เพิ่มจาก 8.19 บาทต่อประชากร เป็น 10.77 บาทต่อประชากร มีประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้นปีล่าสุดได้รับบริการ 8.3 ล้านครั้ง ด้านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเผยยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยร่วมกับ สปสช.เพิ่มศักยภาพบริการแพทย์แผนไทยควบคู่บริการสาธารณสุข กระจายไปยังหน่วยบริการทุกระดับ เน้นให้บริการการแพทย์แผนไทยที่สถานพยาบาลปฐมภูมิ
  2015-11-02 15:35
 • รพ.สังกัด สธ. มีบริการแพทย์แผนไทยแผนกผู้ป่วยนอกร้อยละ 61 คาดในปี 2561จะครบทุกแห่งทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ถวายราชสดุดีและเทิดพระเกียรติ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” พร้อมเปิดงาน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
  2015-10-30 07:55
 • การเบิกจ่ายค่ายาแผนไทยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้เบิกได้เฉพาะค่ายาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค ส่วนยาแผนไทยที่ใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทเครื่องสำอาง หรือมีลักษณะเป็นอาหาร ห้ามเบิกจ่ายจากทางราชการ การเบิกค่ายาแผนไทยที่ใช้บำบัดโรคโดยตรงต้องเป็นไปตามการสั่งใช้ยาของแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  2015-10-20 18:48
 • รมว.สธ. เร่งให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บูรณาการทำงานเร่งพัฒนายาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล ส่งขายได้ทั่วโลก  ฃเพิ่มความนิยม ทำให้ติดตลาดใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านก่อนไปหาหมอ พร้อมสนับสนุนให้มีการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ประชาชน เผยปัจจุบันประมาณ 61% ของ รพ.มีบริการแพทย์แผนไทยและทางเลือกในแผนกผู้ป่วยที่ คาดปี 61 ครบทุกแห่งทั่วประเทศ
  2015-09-10 12:23
 • องค์การเภสัชกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือการศึกษาวิจัยตำรับยารักษาโรคมะเร็ง และองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก และการจัดทำระบบกระจายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ สู่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
  2015-09-01 17:28
 • กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดงานเสวนา "ชะลอวัย ไกลโรค" เตรียมตัว เตรียมใจ ใส่ใจสุขภาพ เมื่อเข้าสู่วัย 32
  2015-08-28 17:28
 • กระทรวงสาธารณสุขเปิด รพ.แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยตรงแห่งแรกในประเทศ ที่ กทม. ใช้ศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบการดูแลรักษาด้วยยาสมุนไพร อบ นวด ประคบ ฝังเข็ม มีคลินิกเฉพาะทางโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง อัมพาต รองรับนโยบายเมดิคัล ฮับ และอาเซียน เล็งเพิ่มตำรับยาสมุนไพรเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติในปีหน้าอีก 10 รายการ เช่น ตำรับรักษามะเร็ง รักษาโรคนอนหลับยาก
  2015-08-17 17:06
 • ภก.พินิต ชินสร้อย รพ.วังน้ำเย็น แนะวิธีส่งเสริมใช้ยาแผนไทย รับ AEC รัฐควรปรับวิธีขึ้นทะเบียน มีหน่วยงานทำวิจัยโดยตรง ระบุเป็นการสร้างคุณภาพและความมั่นใจให้กับยาแผนไทย ต้องเปลี่ยนระบบการขึ้นทะเบียนยาแผนไทยให้มีเอกภาพ รวมทั้งจะต้องมีงานวิจัยรองรับ โดยมีหน่วยงานที่จะทำงานวิจัยในเรื่องดังกล่าว จึงเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานยาไทย ที่ทำเรื่องของยาแผนไทยโดยเฉพาะภายใต้การกำกับของ อย. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่ายาแผนไทยมีความปลอดภัย
  2015-08-17 15:27
 • สธ.พัฒนายกระดับ รพ.ห้วยเกิ้งเป็น รพ.การแพทย์แผนไทยแห่งใหม่ 1 ใน 21 แห่งของปี 2558 เปิดบริการรักษาโรคคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้ป่วยเลือกใช้บริการมากถึงร้อยละ 50 ช่วยรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต กลับมาพูดได้และเดินได้ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กระจายพันธุ์สมุนไพรและศูนย์แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพมาตรฐานจำหน่ายให้ผู้ผลิตยาสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ
  2015-07-19 12:30
 • แพทย์แผนไทยในวันนี้ ไม่ได้มีเฉพาะหมอที่สูงวัย แต่คนรุ่นใหม่กลับให้ความสนใจที่จะเรียนศาสตร์ของแพทย์แผนไทยมากขึ้น ตัวอย่างเช่น  พท.ป. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) สรชา ปิดตัง วัย 24 ปี ที่เธอบอกว่า สนใจเรื่องแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่เด็ก เพราะสมุนไพรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก และรักษาอาการเจ็บป่วยด้วย
  2015-07-19 12:07

Pages