สธ.

 • การดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะยาว เป็นนโยบายแห่งชาติ ถือว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของประเทศแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและรัฐ รัฐได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีนโยบายส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ โดยการลดหย่อนภาษี ทางกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.เห็นความสำคัญโดยได้กระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเรื้อรัง และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งยังมีเครือข่าย อาสาสมัคร จิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระยะยาว
  2016-02-08 15:01
 • ขรก.สายวิทย์สุขภาพ เตรียมหารือร้องขอความเป็นธรรมอีกรอบ หลัง ก.พ.ออกหลักเกณฑ์จำกัดการเยียวยาผู้ถูกลดระดับและเงินเดือนตันจากเปลี่ยนสายงาน ส่งผลมีผู้ได้รับเยียวยารอบแรก 12 คน จากจำนวนทั้งหมดที่ยื่นข้อเรียก ทั้งที่บางคน ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกัน มองเป็นเพียงแค่การลดกระแส พร้อมระบุ ก.พ.แจงเหตุผล หวั่นกระทบสายงานอื่นและด้านงบประมาณ
  2016-02-07 16:06
 • กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ใช้สินค้าทางการแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมไทย สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมแปลงผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของไทย โดยสามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดย “วิธีกรณีพิเศษ”
  2016-02-04 16:52
 • CIO เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
  2016-02-04 16:30
 • โรงพยาบาลชุมชนศักยภาพไม่ถึงฝั่ง คนไข้รอคิวนานครึ่งวัน ผ่าไส้ติ่ง-ผ่าคลอดไม่ได้ต้องส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ ผู้ป่วยแบกรับความเสี่ยงในการเคลื่อนย้าย สาธารณสุขรับ ขาดบุคลากร-งบประมาณ แต่ยืนยันมุ่งพัฒนาระบบให้เขตสุขภาพทั่วประเทศเข้มแข็ง
  2016-02-04 15:37
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขเผย หลังยื่นข้อเรียกร้องรัฐบาล/สธ. เผยพอใจผลตอบรับระดับหนึ่ง หลังที่ปรึกษา ก.พ.รับปากแจ้งความคืบหน้าผลดำเนินการ 15 วัน ขณะที่ สธ.ตอบรับปรับโครงสร้าง ค่าตอบแทน ยันให้มีตัวแทน รพ.สต.เข้าร่วม
  2016-02-03 16:44
 • สธ. และ สปสช. ลงนามรายละเอียดความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรและให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
  2016-01-31 09:26
 • , , ,
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ วังจักรพงษ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ น.ส.คาเอะ ยานางิซาวา (Ms.Kae Yanagisawa) รองประธาน JICA ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสุขภาพโลก (The Partnership Project for Global Health and Universal Health Coverage) ระหว่าง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย และ
  2016-01-29 22:27
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งวอร์รูมแก้ปัญหาภัยแล้งให้หน่วยงานในสังกัด แจ้งปัญหา วางแผนแก้ไขระยะเร่งด่วนให้ประสานกับหน่วยงานจัดหาน้ำ ทั้งท้องถิ่น เอกชน  ระยะยาวให้จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ขุดเจาะบาดาล ไม่ให้กระทบกับการจัดบริการผู้ป่วย
  2016-01-20 16:20
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมรับฟังความเห็น 22 ม.ค.นี้ จากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นำมาปฏิรูประบบสุขภาพสาขาการบริการปฐมภูมิ ใน 3 ประเด็นคือ โครงสร้างของ รพ.สต.ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.และการกำหนดให้ รพ.สต.อยู่ในโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข
  2016-01-20 15:38
 • ชี้ผลตีความกฤษฎีกาทำระบบหลักประกันสุขภาพเพี้ยนจากเจตนารมณ์กฎหมาย “หมอสุภัทร” เชิญกฤษฏีกาลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดู รพ.ทำงานภายใต้ข้อจำกัด ด้าน เภสัชกร รพ.ด่านซ้าย เผย รพ.เริ่มเจอปัญหาระบบส่งยาเอดส์ขาด หวั่นเป็นผลตีความห้าม สปสช.รวมจัดซื้อยา เตรียมสอบถาม อภ.-สปสช. ขณะที่ “เครือข่ายภาคประชาชน” อ่านแถลงการณ์ให้กฤษฎีกาทบทวนตีความ ชี้ต้องยึดโยงเจตนารมณ์และหลักการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน 
  2016-01-14 18:36
 • มติ ครม.เห็นชอบแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านคุมโรคของประเทศปี 60-64 สำหรับใช้เป็นกรอบลงทุนและดำเนินงาน 5 ปี เพื่อการขับเคลื่อน มอบ กระทรวงการคลังและสำนักงบฯ พิจารณาจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการลงทุน ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2016-01-14 11:09

Pages