สธ.

 • หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 4 ประชุมหารือกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนบัตรทองร่วมกัน ในปี 2559
  2015-10-20 12:58
 • กระทรวงสาธารณสุข จดสิทธิบัตรโปรแกรมไทยรีเฟอร์ เทคโนโลยีใช้ส่งต่อผู้ป่วยในระบบปกติและฉุกเฉิน เร่งขยายผลใช้ในโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ ขณะนี้ครอบคลุมแล้ว 52 จังหวัด ผลการใช้ที่เขตสุขภาพที่ 6 ได้ผลดี แพทย์โรงพยาบาลปลายทางสามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยล่วงหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาสูงขึ้น  
  2015-10-15 08:46
 • ‘หมอโสภณ’ มอบภารกิจ 4 รองปลัด สธ.ใหม่ ‘หมอสมศักดิ์’ เป็นรองอันดับหนึ่งดูด้านบริหาร ‘หมอประนอม’ ดูแลด้านภารกิจพัฒนาการแพทย์ ‘หมอสุวรรณชัย’ ดูแลภารกิจพัฒนาการสาธารณสุข และ ‘หมอวิศิษฎ์’ ดูแลภารกิจสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
  2015-10-14 14:58
 • มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ‘นพ.วิศิษฎ์-พญ.ประนอม-นพ.สมศักดิ์-นพ.สุวรรณชัย’ เป็นรองปลัด สธ. แต่งตั้ง ‘นพ.ศุภกิจ-นพ.มรุต’ ขึ้นเป็นผู้ตรวจ ส่วน ‘นพ.วชิระ’ เป็นอธิบดีกรมอนามัย ‘นพ.อำนวย’ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ ‘นพ.สุริยะ’ อธิบดีกรมแพทย์แผนไทย
  2015-10-13 15:46
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพและภาคประชาสังคม จัดทำและพัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559-2562 เป็นฉบับแรกของประเทศไทย สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้คนไทย สอดคล้องนโยบายด้านสุขภาพของประชาคมโลก เตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา
  2015-10-12 19:43
 • เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพ พกส.ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาอนุมัตินับระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งของ พกส.ที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
  2015-10-11 13:24
 • เว็บไซต์มติชนออนไลน์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 รายงานกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ไม่ได้พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในสังกัด สธ.ทั้งๆ ที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอรายชื่อรองปลัด สธ.
  2015-10-09 10:42
 • “หมอปิยะสกล” เปิดประชุมชี้แจงแนวทางบริหารกองทุนบัตรทองปี 59 ให้นโยบาย สธ.-สปสช.บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
  2015-10-08 17:07
 • “หมอปิยะสกล” แจง บริหารกองทุนบัตรทอง ใช้ กลไก คกก.ร่วม 7 คูณ 7 และ คกก. 5 คูณ 5 ประสานงานร่วมส่วนกลางและระดับเขต ขับเคลื่อน ลดขัดแย้ง เน้นรักษาความพึงพอใจประชาชน เพิ่มความพึงพอใจผู้ให้บริการ เพื่อความอยู่รอดของระบบบัตรทอง พร้อมเคาะทางออกร่วมจ่าย ย้ำต้องได้ข้อสรุปปีนี้ ไม่ขัดหลักการพื้นฐานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เตรียมเชิญ ศ.อัมมาร หารือข้อเสนอแนะ    
  2015-10-08 13:46
 • นสพ.มติชน : โผแต่งตั้ง 'รองปลัด สธ.' 4 ตำแหน่งสะดุด ครม.ตีกลับไปพิจารณาใหม่ เหตุรายชื่อไม่ลงตัว ด้านที่ปรึกษา สพศท.ยัน 'ธีรพล-วิศิษฎ์-สมศักดิ์-ประนอม' เหมาะสม ขับเคลื่อนงานได้
  2015-10-07 09:48
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะทำงานร่วม สปสช.ส่งเสริมและป้องกันโรคที่ให้บริการประชาชน 5 กลุ่มวัย พร้อมเร่งดำเนินการป้องกันนมบูดในนมโรงเรียนอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบคุณภาพนมโดยให้ อย.รับผิดชอบในส่วนกลาง และ สสจ.รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค
  2015-10-04 20:01
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข บุก ก.พ. ทวงถามแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนในกลุ่มข้าราชการ สังกัด ก.พ. หลังยื่นร้องทุกข์ถึงนายกฯ ตั้งแต่ 8 ก.ค. ระบุทำเพื่อประโยชน์และพิทักษ์สิทธิให้แก่ข้าราชการในสังกัด ก.พ.ทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่สังกัด สธ.แจงเหลื่อมล้ำทั้งในสังกัด ก.พ.เดียวกันหลังเข้าแท่งบัญชี และเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ และท้องถิ่นด้วย ทั้งที่อยู่ในระดับเดียวกัน ชี้รองนายกฯ วิษณุรับทราบปัญหาแล้ว ประกาศหาก 30 วัน ก.พ.ยังไม่คืบหน้าเตรียมเข้าพบนายกฯ ให้สำนักนายกฯ รับเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาแทน
  2015-10-03 19:49

Pages