เรื่องเด่น

 • “สมาคมเครื่องมือแพทย์” แฉกลางเวทีสัมมนาปฎิรูประบบสาธารณสุข บ.เอกชนถูก รพ.สธ.เรียกเก็บหัวคิวจัดซื้อยา-เครื่องมือแพทย์ 5-10% หนุนกิจการ รพ. หากไม่ให้ ถูก รพ.เบี้ยวไม่จ่ายเงิน ยันงบประมาณในระบบสาธารณสุขไม่พอและมีการดึงเงินจากภาคเอกชนแทน ถ้างบยิ่งน้อย ก็จะยิ่งเรียกเก็บมาก ชี้ไม่เป็นธรรมกับภาคเอกชน เผยทั้ง สธ.และ รมต.สธ.รับทราบแต่แก้ไขไม่ได้ พร้อมเสนอปฏิรูปสาธารณสุขทั้งระบบ เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ
  2015-02-11 18:11
 • รมว.สธ. เข้าร่วมประชุมผู้นำสุขภาพระดับโลกและระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย และการรับมือปัญหาสุขภาพภายหลังปี 2558 จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้อพยพข้ามชาติที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ โดยเร่งสร้างความเข้มแข็งระบบการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การมีส่วนร่วมชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนระบบการเงินการคลัง
  2015-02-11 17:48
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ครม.ให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม 3 กลุ่ม รวมทั้งเสนอขายบัตรประกันสุขภาพให้กลุ่มคนต่างด้าวที่อยู่ตามแนวชายแดนและข้ามมาขายแรงงานฝั่งไทยแบบเช้าไปเย็นกลับ เพื่อลดผลกระทบโรงพยาบาลแนวชายแดน
  2015-02-11 13:29
 • ‘นพ.วชิระ’ อัด สปสช.ไร้ธรรมาภิบาล ในเวทีปฏิรูประบบสาธารณสุข ที่สนช.-สปช.จัด เผยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นบอร์ดสปสช.โดยคนกลุ่มเดิมๆ ชี้การเกิดขึ้นขององค์กร ส. ทำให้การทำงานไม่มีเอกภาพ อีกทั้งตอนนี้จะเสนอตั้งอีก 2 หน่วยงาน แต่ไปขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีแทน เสนอตั้งคกก.นโยบายสาธารณสุขระดับชาติกำหนดทิศทางสุขภาพในภาพรวม แต่ไม่จำเป็นต้องแยกกรมใหม่ อาจให้ขึ้นกับ สป.สธ.แทน ยันไม่ใช่การปฏิรวบ ส่วนประชุม คกก.สอบข้อเท็จจริง สธ.-สปสช. ที่มี อัมมารเป็นประธานนัดแรกล่ม ไร้เงาปลัดเข้าร่วม
  2015-02-10 20:13
 • “ปธ.กมธ.สาธารณสุข สนช.” ห่วงการรักษาพยาบาล “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ด้อยคุณภาพ ส่งกระทบประชาชนผู้มีสิทธิ์ 48 ล้านคน หลังถูกคุมเข้มงบเหมาจ่ายรายหัวนาน 4 ปี ขยับเพิ่มแค่ 140 บาท สวนทางอัตราเงินเฟ้อ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายปรับเพิ่ม ทำ รพ.รัดเข็มขัด เผยเริ่มเห็นสัญญาณสัดส่วนค่ายาและเวชภัณฑ์ รพ.เริ่มลดลง แนะรัฐบาลต้องหนุนงบเพิ่มแก้ปัญหา พร้อมเสนอตั้ง “คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพระดับชาติ” นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คุมทิศทางนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ    
  2015-02-10 19:25
 • “หมอวินัย” เผย สปสช.เตรียมชงของบเหมาจ่ายปี 59 จำนวน 3,222.97 บาทต่อประชากร หลังถูกคงแช่แข็งงบต่อเนื่อง ชี้ 4 ปีที่ผ่านมา ได้รับงบเพิ่มเพียงแค่ 140 บาท หรือแค่ร้อยละ 5 พร้อมเสนอแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพ เดินหน้าจัดตั้งกลไกกลางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพ  
  2015-02-10 19:11
 • นสพ.มติชน : แม้ไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่เป็นสิทธิของคนสัญชาติไทยเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินไทยเพียงแต่รอการพิสูจน์สถานะ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคไม่สามารถทำได้ รวมไปถึงความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกลุ่มคนไทนไร้สถานะนี้ยังคงกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มีเพียงความหวังว่าสักวันจะได้สิทธิเหมือนคนไทยคนอื่น ภาครัฐจึงเป็นความหวังของพวกเขา
  2015-02-10 11:45
 • บอร์ดสปสช.เคาะจัดสรรงบบัตรทอง ยืนตามประกาศจัดสรรงบกองทุนบัตรทองปี 58 แต่ให้กันเงินเดือนไว้ที่ระดับประเทศ ไม่เกิน 1% ระดับเขตไม่เกิน 2% หากเขตไหนเกิน 2% แต่ไม่เกิน 5% ให้อนุฯการเงินฯอนุมัติตามเหตุผลความจำเป็นภายใน มี.ค.58 ส่วนกรณีโรคเฉพาะ ให้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายระดับเขต โดยเริ่มที่ ผ่าตัดตาต้อกระจก และ หอบหืด/ปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ทันที โดยเริ่มใน เม.ย.58  ให้ สป.สธ. และสปสช. ติดตามและเสนอข้อมูลบริการระดับเขตต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงระบบ ระยะยาวเร่งรัดจัดตั้ง เคลียริ่งเฮาส์ระดับชาติ เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่เบิกจ่ายและสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานต่อไป
  2015-02-09 18:30
 • สธ.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฏิรูประบบบริการเขตสุขภาพควบคู่ระบบการผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท แก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ โดยใช้โรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพ ร่วมเป็นฐานการเรียนในชั้นคลินิกครั้งแรกในประเทศ เริ่มแห่งแรกที่ รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2559เป็นต้นไปจะสร้างแพทย์พันธุ์ใหม่ รู้ทั้งการรักษาคนป่วยและการสร้างสุขภาพชุมชน ลดป่วย
  2015-02-09 17:46
 • เอฟทีเอ ว็อทช์ ชี้ เจรจา RCEP : การค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ต้องโปร่งใสและมีส่วนร่วมมากกว่านี้ ระบุ ญี่ปุ่นลอกสหรัฐฯให้ข้อเรียกร้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการลงทุน แบบเดียวกับ TPP ประเทศเล็กมีแต่เสียเปรียบ
  2015-02-09 13:21
 • ชมรมแพทย์ชนบทเผยเหตุ รพช.ขึ้นป้าย รับขึ้นทะเบียนบัตรทอง แม้มีข้อสรุปว่า รพ.สังกัดสธ.จะทำหน้าที่นี้ต่อไปเหมือนเดิม เพราะไม่มั่นใจ ปลัดสธ.ที่ยังไม่ออกมายืนยันเรื่องนี้ จึงต้องขึ้นป้ายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสบายใจ
  2015-02-09 12:55
 • “อดีต สว.สมุทรสงคราม” เผยต้นเหตุปัญหา สธ.ยกเลิกหน่วยบริการขึ้นทะเบียนบัตรทอง เกิดจาก สธ.เอง เสนอบอร์ด สปสช.ยกเลิก สสจ.เป็น สปสช.จังหวัด อ้างทำหน้าที่ซ้ำซ้อน ระบุไม่ว่าระดับนโยบายจะแก้ปัญหาอย่างไร แต่การขึ้นทะเบียนบัตรทองต้องคงไว้ที่หน่วยบริการ ชี้นำเปรียบเทียบ สปส.ไม่ได้ คนระบบ ชี้ สธ.-สปสช. จะขัดแย้งอย่างไร อย่าทำให้ให้ประชาชนเดือดร้อน
  2015-02-09 08:40

Pages