เขตบริการสุขภาพ

 • รมว.สธ.ชื่นชมการพัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพที่ 12 ใช้แนวคิดกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์สู่โรงพยาบาลชุมชน ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง ฝึกทักษะและเทคนิคร่วมกัน ผู้ป่วยไม่ต้องรอคอยรักษานาน ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ประชาชนมีความสุข
  2016-05-16 14:44
 • กระทรวงสาธารณสุข วางแผน บริหารจัดการ และพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ดูแลทั้งในเรื่องจำนวน สาขาที่ต้องการผลิต สถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา มีกำลังคนเพียงพอ ตรงตามความต้องการใช้งานจริง
  2016-04-06 15:00
 • อาจารย์แพทย์ มศว.ติง ข้อตกลงความร่วมมือเขตสุขภาพ สธ.-โรงเรียนแพทย์ ยังไม่มีความชัดเจน แนะทำเรื่องง่ายๆ เช่น รีเฟอร์ผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงเรียนแพทย์ให้ได้ก่อน
  2016-02-24 17:26
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560 - 2564 วงเงินกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นสาขาที่ 13 เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไตระยะสุดท้ายที่รออวัยวะกว่า 5,000 ราย เป้าหมายลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการภายในเขตสุขภาพ
  2016-02-24 16:33
 • โรงพยาบาลชุมชนศักยภาพไม่ถึงฝั่ง คนไข้รอคิวนานครึ่งวัน ผ่าไส้ติ่ง-ผ่าคลอดไม่ได้ต้องส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ ผู้ป่วยแบกรับความเสี่ยงในการเคลื่อนย้าย สาธารณสุขรับ ขาดบุคลากร-งบประมาณ แต่ยืนยันมุ่งพัฒนาระบบให้เขตสุขภาพทั่วประเทศเข้มแข็ง
  2016-02-04 15:37
 • สธ.เดินหน้าระบบสุขภาพอำเภอและเขตบริการสุขภาพไปพร้อมกัน รองรับการบริการในพื้นที่ ตั้งเป้าปี 59 มีระบบสุขภาพอำเภอเชื่อมโยง ปฐมภูมิและท้องถิ่น พัฒนางาน ลดอุบัติเหตุ คลินิกโรคไตเรื้อรัง ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทีมหมอครอบครัว 
  2016-01-21 21:30
 • กระทรวงสาธารณสุขเผยปี 2559 ให้ทุกเขตสุขภาพ นำปัญหาในพื้นที่ 3 อันดับแรกมาวางแผนพัฒนาระบบบริการ จัดบริการตรงกับความต้องการประชาชน ลดป่วย ลดตาย ลดแออัดในบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการ
  2015-11-23 13:15
 • เขตบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตและกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและผู้ป่วยโรคจิต เน้นบริการเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพิ่มบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ขยายบริการลงโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 2 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วยโรคจิตในปี 2559 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 โรคซึมเศร้าร้อยละ 37         
  2015-09-27 14:28
 • สธ.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมการจัดบริการที่ดีสำหรับประชาชน จาก 13 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ เผยในรอบ 2 ปี เกิดผลงานฯ 130 เรื่อง นำไปใช้ได้จริง ชี้ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มาจากความมุ่งมั่นบุคลากรทั่วประเทศ และความร่วมมือจากราชวิทยาลัย ชมรม สมาคม ภาครัฐ เอกชน ประชาชนเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล
  2015-09-09 15:36
 • 'วรวรรณ' ชี้ประเด็นงานวิจัย “ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” พบตัวเลขการเสียชีวิตของแม่เพราะการคลอดสูงกว่าข้อมูลของ สธ. ข้อมูลปี 2554 พบอัตราส่วนการตายของมารดาต่ออัตราการเกิดมีชีพแสนคนของ สธ. 8.9 แต่ของทีดีอาร์ไออยู่ที่ 36.69 และเขตบริการสุขภาพที่ 12 เสียชีวิตมากที่สุด
  2015-08-26 15:08
 • “หมอณรงค์” เผยความก้าวหน้าเขตสุขภาพปีที่ 3 ยกตัวอย่าง จ.สงขลา ที่พัฒนาศักยภาพ รพช.ในพื้นที่ประชากรเบาบาง รพ.นาหม่อม เป็นศูนย์รักษามะเร็ง รพ.บางกล่ำ เป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของจังหวัด ตามแผนพัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพ ช่วยกระจายงานจากโรงพยาบาลใหญ่ไปโรงพยาบาลเล็ก เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันคุ้มค่าทั้ง คน เงิน ของ ลดความแออัด ระยะรอคอยรักษา
  2015-08-21 18:19
 • เขตสุขภาพที่ 2 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน 5 สาขาหลัก ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ดูแลเด็กแรกเกิดที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ การติดเชื้อในกระแสเลือด และดูแลผู้ป่วยกระดูกหัก ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการรวดเร็ว ใกล้บ้าน ลดการเสียชีวิตและลดการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาข้ามเขต และเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์บริการเชี่ยวชาญทั้งเขต
  2015-08-02 10:56

Pages